hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: oružje nedozvoljeno

Ukupno nađeno: 229 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 184 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o kriterijumima za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene (SCG)

Krivični zakonik (RS)

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Nedozvoljena proizvodnja, promet i držanje oružja čija je upotreba zabranjena

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom ( naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene ) - 11.240

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom ( naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene ) - 4.430

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme - 210.920

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji - 5.630

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava (RS)

Ako se uvoz neregistrovanog leka vrši za potrebe razvoja i opremanja Vojske Srbije uvoznik dostavlja i listu lekova koji nemaju dozvolu za lek koju je utvrdio ministar nadležan za poslove odbrane.

Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (RS)

- Imenovano lice je lice koje ima zadatak da isporuči avio-prevoziocu robu i poštu namenjenu za prevoz vazduhoplovom. Lice koje isporučuje pošiljku avio-prevoziocu mora da pokaže ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu ili drugi dokument koji sadrži njegovu ili njenu fotografiju i koji je izdao ili priznao nacionalni organ.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom , puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.

U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama , rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (RS)

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom izdavanja odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole , za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja .

Obveznik poreza na registrovano oružje je fizičko i pravno lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja , odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost.

Porez na oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja , odnosno oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

2) za oružje za koje je izdat oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja : 16.540 dinara.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje mu dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao oružni list za držanje i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja odnosno dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 45 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Krivična dela razbojništva i nedozvoljenog nošenja oružja moguće je izvršiti jedino sa direktnim umišljajem.

...

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. st. 4. KZ potrebno je da lice neovlašćeno nosi oružje , dakle bez dozvole za nošenje predviđene Zakonom o oružju i municiji, pa okolnost da lice poseduje dozvolu za nabavljanje ili držanje tog oružja ne isključuje postojanje ovog krivičnog dela.

...

Da bi postojalo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, potrebno je dokazati da je predmetno oružje ne samo funkcionalno ispravno, nego i da se za njega proizvode sva sredstva koja ga, u vreme izvršenja ovog krivičnog dela, čine upotrebljivim.

...

Predmet krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ nije određen radnjom tog krivičnog dela, u smislu da je to samo oružje koje je neovlašćeno nabavljeno, izrađeno, prodato ili držano, već je predmet tog krivičnog dela vatreno oružje , njegovi delovi, municija i eksplozivne materije, uopšte.

...

Nema mesta obustavi postupka prema okrivljenom u toku postupka kontrole optužnice po prigovoru okrivljenog, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 4. u vezi st. 1. KZ, bez obzira na činjenicu što kod okrivljenog nije pronađen i oduzet pištolj i što je nemoguće izvršiti veštačenje ovog oružja , već se činjenica da li je reč o vatrenom oružju može utvrđivati i ostalim izvedenim dokazima.

...

Objekat radnje izvršenja krivičnog dela iz čl. 348. KZ - a jesu oružje i eksplozivne materije što proizilazi iz samog naziva ovog krivičnog dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Ovom odredbom zakona zakonodavac je sankcionisao više alternativno postavljenih radnji izvršenja krivičnog dela iz čl. 348. KZ - a koje su usmerene ka objektu izvršenja krivičnog dela, tj. ka oružju i eksplozivnim materijama, pa je tako propisao i da će se

...

... nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 2. u vezi st. 1. KZ, koje je prema optužnom predlogu okrivljeni učinio u toku 2008. godine, u vreme važenja Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 od 6.10.2005. godine) kojim je za krivična dela iz čl. 348. st. 2. KZ, kojim je bila obuhvaćena i radnja nošenja oružja ... oružja ...

...

... nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ-a, koje je prema optužnom predlogu okrivljeni učinio u toku 2008. godine, u vreme važenja Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 od 6. 10. 2005) kojim je za krivična dela iz čl. 348. st. 2. KZ-a, kojim je bila obuhvaćena i radnja nošenja oružja ... oružja ...

...

Okolnost da je optuženima stavljeno na teret da su kao saizvršioci izvršili po četiri krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivniih materija iz čl. 348, st. 4, u vezi sa st. 2. KZ, u sticaju sa po četiri krivična dela razbojništvo iz čl. 206, st. 1. KZ, ne predstavlja smetnju da sud izvršena krivična dela pravno kvalifikuje produženim krivičnim delom.

...

Nije moguć pokušaj krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ.

...

Nošenje vatrenog oružja za koje je izdato odobrenje za nabavljanje i držanje od strane nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova RS, ne predstavlja radnju krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. Krivičnog zakonika, već prekršaj.

...

Držanje municije za oružje za koje je okrivljenom izdat oružni list, nakon privremenog oduzimanja oružja koje može poslužiti kao dokaz u drugom krivičnom postupku, ne predstavlja krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 1. KZ.

...

Neosnovana je žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv presude prvostepenog presuda, kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala iz čl. 348. st. 1. KZ, kojom se ističe da u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog dela.

...

Prvostepeni sud je izreku presude učinio nerazumljivom kada je radnju okrivljenog - oduzimanje spornog pištolja kao tuđe pokretne stvari, kao radnju izvršenja krivičnog dela teška krađa iz čl. 204. st. 1. tač. 1. KZ, kvalifikovao i kao radnju izvršenja krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 1. KZ, u vidu neovlašćenog nabavljanja oružja .

hor003