Traženo: oružje dozvola

Ukupno nađeno: 223 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 178 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o kriterijumima za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom ( naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene ) - 11.240

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom ( naoružanja , vojne opreme i robe dvostruke namene ) - 4.430

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme - 210.920

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji - 5.630

Krivični zakonik (RS)

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Nedozvoljena proizvodnja, promet i držanje oružja čija je upotreba zabranjena

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (RS)

12) Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme je lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija naoružanja i vojne opreme za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa;

Roba dvostruke namene utvrđena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole .

3) da će roba biti korišćena ili da može biti, u celini ili delimično, korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme , a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom.

U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola .

Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna je dozvola ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena , u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola .

Za tehničku pomoć u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike Srbije potrebna je dozvola ako je pružalac tehničke pomoći obavešten od strane Ministarstva da je tehnička pomoć koju namerava da pruži namenjena u svrhe navedene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola .

Ministarstvo i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona, prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole iz člana 10. ovog zakona razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene , odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene :

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 45 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Krivična dela razbojništva i nedozvoljenog nošenja oružja moguće je izvršiti jedino sa direktnim umišljajem.

...

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. st. 4. KZ potrebno je da lice neovlašćeno nosi oružje , dakle bez dozvole za nošenje predviđene Zakonom o oružju i municiji, pa okolnost da lice poseduje dozvolu za nabavljanje ili držanje tog oružja ne isključuje postojanje ovog krivičnog dela.

...

Da bi postojalo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, potrebno je dokazati da je predmetno oružje ne samo funkcionalno ispravno, nego i da se za njega proizvode sva sredstva koja ga, u vreme izvršenja ovog krivičnog dela, čine upotrebljivim.

...

Predmet krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ nije određen radnjom tog krivičnog dela, u smislu da je to samo oružje koje je neovlašćeno nabavljeno, izrađeno, prodato ili držano, već je predmet tog krivičnog dela vatreno oružje , njegovi delovi, municija i eksplozivne materije, uopšte.

...

Nema mesta obustavi postupka prema okrivljenom u toku postupka kontrole optužnice po prigovoru okrivljenog, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 4. u vezi st. 1. KZ, bez obzira na činjenicu što kod okrivljenog nije pronađen i oduzet pištolj i što je nemoguće izvršiti veštačenje ovog oružja , već se činjenica da li je reč o vatrenom oružju može utvrđivati i ostalim izvedenim dokazima.

...

Objekat radnje izvršenja krivičnog dela iz čl. 348. KZ - a jesu oružje i eksplozivne materije što proizilazi iz samog naziva ovog krivičnog dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Ovom odredbom zakona zakonodavac je sankcionisao više alternativno postavljenih radnji izvršenja krivičnog dela iz čl. 348. KZ - a koje su usmerene ka objektu izvršenja krivičnog dela, tj. ka oružju i eksplozivnim materijama, pa je tako propisao i da će se

...

... nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 2. u vezi st. 1. KZ, koje je prema optužnom predlogu okrivljeni učinio u toku 2008. godine, u vreme važenja Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 od 6.10.2005. godine) kojim je za krivična dela iz čl. 348. st. 2. KZ, kojim je bila obuhvaćena i radnja nošenja oružja ... oružja ...

...

... nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ-a, koje je prema optužnom predlogu okrivljeni učinio u toku 2008. godine, u vreme važenja Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 od 6. 10. 2005) kojim je za krivična dela iz čl. 348. st. 2. KZ-a, kojim je bila obuhvaćena i radnja nošenja oružja ... oružja ...

...

Okolnost da je optuženima stavljeno na teret da su kao saizvršioci izvršili po četiri krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivniih materija iz čl. 348, st. 4, u vezi sa st. 2. KZ, u sticaju sa po četiri krivična dela razbojništvo iz čl. 206, st. 1. KZ, ne predstavlja smetnju da sud izvršena krivična dela pravno kvalifikuje produženim krivičnim delom.

...

Nije moguć pokušaj krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ.

...

Nošenje vatrenog oružja za koje je izdato odobrenje za nabavljanje i držanje od strane nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova RS, ne predstavlja radnju krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. Krivičnog zakonika, već prekršaj.

...

Držanje municije za oružje za koje je okrivljenom izdat oružni list, nakon privremenog oduzimanja oružja koje može poslužiti kao dokaz u drugom krivičnom postupku, ne predstavlja krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 1. KZ.

...

Neosnovana je žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv presude prvostepenog presuda, kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala iz čl. 348. st. 1. KZ, kojom se ističe da u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog dela.

...

Prvostepeni sud je izreku presude učinio nerazumljivom kada je radnju okrivljenog - oduzimanje spornog pištolja kao tuđe pokretne stvari, kao radnju izvršenja krivičnog dela teška krađa iz čl. 204. st. 1. tač. 1. KZ, kvalifikovao i kao radnju izvršenja krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348. st. 1. KZ, u vidu neovlašćenog nabavljanja oružja .