Traženo: ortak

Ukupno nađeno: 1712 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1627 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja (RS)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (RS)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o strateškom partnerstvu i saradnji (mp)

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

3. Upis u imenik advokatskih ortačkih društava

3.2. Uslovi i postupak za upis u imenik advokatskih ortačkih društava

3.3. Prijava i upis promena u advokatskom ortačkom društvu

3.4. Kancelarija advokatskog ortačkog društva

3.5. Prestanak advokatskog ortačkog društva

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 49 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada ortaci ne donesu odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa, odnosno nisu saglasni sa istim, sve u smislu odredbe čl. 536. st. 5. Zakona o privrednim društvima, po kome su dužni da donesu odluku kojom se usvaja početni likvidacioni bilans?

...

Ortaci ortačkog društva solidarno odgovaraju za sve obaveze društva svojom celokupnom imovinom ako sa poveriocem nije drugačije ugovoreno.

...

Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici, predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a na imovinske odnose vanbračnih partnera , shodno se primenjuju odredbe Porodičnog zakona o imovinskim odnosima supružnika.

...

Vanbračnom partneru ne pripada naknada po osnovu neosnovanog obogaćenja za pruženo izdržavanje u toku trajanja vanbračne zajednice.

...

Kad je ugovorom o ortakluku unapred postignut sporazum o jednakim suvlasničkim udelima ortaka u sticanju nepokretnosti, nema mesta primeni odredaba o originarnom sticanju prava svojine, srazmerno visini uloženih sredstava.

...

Privredni sud je stvarno nadležan za postupanje po tužbi tužioca ortačkog advokatskog društva za isplatu izvršenih advokatskih usluga tuženom, pravnom licu.

...

Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 18 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice po osnovu kapitalnog dobitka od prenosa uz naknadu udela u imovini pravnog lica u slučaju kad se isplata po osnovu udela ortaka u ortačkom društvu vrši fizičkom licu u slučaju njegovog istupanja iz tog društva

...

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kombinovanog vozila marke Peugeot Partner , koje se koristi za prevoz materijala za proizvodnju i prodaju knjiga na terenu

...

Poreski tretman prometa dobara i u sluga, kao i uvoza dobara u slučaju kada se promet vrši licu angažovanom za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera lica sa kojim je zaključen međunarodni ugovor (podimplementarni partner ), odnosno kada podimplementarni partner vrši uvoz dobara

...

Lice koje neposredno vrši promet dobara i usluga licima sa kojima je zaključen međunarodni ugovor, njihovim implementarnim partnerima , odnosno korisnicima novčanih sredstava, ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, obračunatog od strane lica koje je angažovalo

...

Republički zavod za razvoj, kao posebna organizacija osnovan Zakonom o ministarstvima, nije obveznik PDV za promet dobara i usluga koji vrši u cilju obavljanja poslova državne uprave, uključujući izradu projekata za pojedina ministarstva i stručni posao društveno ekonomskog razvoja i razvojno ekonomske politike Republike, kao i izradu međunarodnih projekata u saradnji sa inostranim partnerima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-80/2009-04 (_)

Pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV koji se bavi proizvodnjom i prometom konditorskih proizvoda nabavlja dobra i usluge i u okviru svojih aktivnosti, na osnovu zaključenih ugovora o zajmu, redovno odobrava novčane pozajmice privrednim društvima (zavisnim preduzećima, povezanim licima i poslovnim partnerima )

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 18 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o izgradnji porodične stambene zgrade u ortakluku

...

U predlogu za prinudno poravnanje, dužnik je naveo da je sa preduzećem inostranim partnerom zaključio ugovor o poslu koji treba da bude završen do ___ godine.

Međutim, inostrani partner je došao do saznanja da je dužnik pokrenuo postupak prinudnog poravnanja i

Kao obezbeđenje inostrani partner od dužnika traži da upiše založno pravo-hipoteku na upravnoj zgradi dužnika.

Iznos traženog založnog prava na nepokretnosti odgovara ugovorenoj vrednosti posla, odnosno ___ dinara. Ukoliko traženo založno pravo na nepokretnosti ne bi bilo zasnovano, strani partner će raskinuti ugovor.

Dopis inostranog partnera

Kako je vrednost dužnikovih nepokretnosti nekoliko puta veća od vrednosti za koju strani partner traži upis hipoteke, a kako bi otkazom ugovorenog posla bilo dovedeno u pitanje dalje poslovanje dužnika, pa tako i izmirenje obaveza prema poveriocima, dužnik smatra da veće poravnanja treba da odobri zaključenje sporazuma o zasnivanju založnog prava na nepokretnosti.