hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: odnositi

Ukupno nađeno: 114386 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 109086 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava (RS)

Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen (RS)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače (RS)

Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava (RS)

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina (RS)

Pravilnik o elementima za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4198 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Ako izvršni dužnik, pravno lice, ne postupi po nalogu suda o davanju potpune izjave o imovini i doneto je rešenje o novčanom kažnjavanju, kako sprovesti rešenje o kažnjavanju statutarnog zastupnika, odnosno ukoliko se novčana kazna izriče pravnom licu kako sprovesti rešenje o novčanom kažnjavanju kada sud nije uspeo da naplati ni glavno potraživanje po izvršnoj ispravi na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju?

...

Svako novčano potraživanje zaposlenog iz radnog odnosa dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca i stoga nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine.

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda, već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi sadržina svesti i volje učinioca koja opredeljuje njegov psihički odnos prema izvršenom krivičnom delu.

...

Pravo na naknadu štete u vidu rente imaju lica koja usled smrti bliske osobe gube izdržavanje odnosno pomaganje i to osobe koje je poginuli izdržavao, osobe koje su po zakonu imale pravo da zahtevaju izdržavanje od poginulog, osobe koje je poginuli redovno izdržavao.

...

Kada supružnici nisu razvedeni, a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života, zbog poremećaja supružanskih odnosa , onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi, kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 472 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li je dozvoljeno namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja u trenutku kada je dužnik, odnosno poverilac založenog potraživanja u blokadi ako u vreme uspostavljanja zaloge potraživanja nije bio u blokadi?

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima , kao dužnika u obaveznom odnosu , obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 506. ZKP-a. Ovo s toga što se u postupku po žalbi na ovo rešenje primenjuju odredbe člana 389- 403 ZKP-a o žalbi na rešenje. Upravo u članu 402. stav 1. ZKP-a određena je shodna primena odredbi koje regulišu postupak po žalbi na presudu, i na postupak po žalbi na rešenje, gde nije predviđena shodna primena i odredbe člana 385. stav 2. ZKP-a. Jedini izuzetak kada je u pitanju postupak po žalbi na rešenje iz člana 506. ZKP-a, u odnosu ...

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima

...

OBJAŠNjENjE o načinu obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za lica kojima je u prethodnoj godini privremeno smanjena plata, odnosno zarada

...

Poreski tretman primanja koje ostvari zaposleni od poslodavca po osnovu naknade štete zbog zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa u slučaju kada se naknada plaća zaposlenom u više mesečnih rata u toku trajanja radnog odnosa

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 615 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Dužničko-poverilački odnosi

...

Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnim licem

...

Ugovor o radu van radnog odnosa

...

Rešenje o prestanku radnog odnosa

...

Rešenje o mirovanju radnog odnosa

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Zahtev tradicionalne crkve odnosno verske zajednice za refakciju (REF-3a) (_)

Porezi / Zahtev tradicionalne crkve odnosno verske zajednice za refakciju / REF-3a

OBRAZAC - Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade (MU-N) (_)

Registracija_drustava / Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade / MU-N

ogl5
hor003