Traženo: obveznica

Ukupno nađeno: 8562 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 7900 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu prenosa podataka o obveznicima doprinosa - poslodavcima i isplatiocima prihoda u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (RS)

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (RS)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (RS)

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima , visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade (RS)

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 240 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Utvrđivanje poreza obavlja Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole, ako poreski obveznik , suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno. Rešenje Poreske uprave, kojim su utvrđene poreske obaveze, izvršava se kao potraživanje iz prvog reda prioriteta naplate, a izvršno sudsko rešenje, kao potraživanje iz drugog reda prioriteta naplate, sa svih računa koje ima poreski obveznik kod banaka i na kojima ima sredstava.

...

U skladu su sa Ustavom odrebe Zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti kojim je propisano da se kao solidarni jemac smatra ono fizičko ili pravno lice na koje je poreski obveznik besteretnim pravnim poslom preneo stvari ili prava iz svoje imovine, stečene odnosno uvećane na način iz člana 2. ovog zakona.

...

Dostavljanje poreskog rešenja zakupcu lokala koji je u svojini roditelja poreskog obveznika ne može se smatrati urednom ličnom dostavom.

...

Skupština grada prekoračila je zakonska ovlašćenja u propisivanju bližih kriterijuma za određivanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, kada je svojom odlukom propisala kriterijum koji zakon ne predviđa, a koji se odnosi na vrstu delatnosti koju obveznik obavlja u svom poslovnom prostoru.

...

Odobravanjem i isplatom novčanih sredstava fizičkom licu od strane pravnog lica po osnovu ugovora o zajmu, koja su u ugovorenom roku vraćena, fizičko lice nije ostvarilo prihod od kapitala u visini pozajmljenih sredstava, pa nije obveznik poreza na dohodak građana po tom osnovu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 383 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Kontakti i produženi boravak maloletnog deteta kod roditelja koji je obveznik izdržavanja, nisu okolnosti koja utiču na visinu obaveznog doprinosa za njegovo izdržavanje.

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu autorskih naknada

...

Poreski tretman prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno vreme od strane obveznika PDV - srpskog fudbalskog kluba fudbalskom klubu u inostranstvu, kao i poreski tretman premija, nagrada, stimulacija, bonusa i drugih primanja sportiste po osnovu njegovog doprinosa uspehu u ostvarivanju odgovarajućih sportskih rezultata sportske organizacije

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu dividende isplaćene iz dobiti rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je jedan od vlasnika (i osnivača) nerezidentnog pravnog lica drugo rezidentno pravno lice

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poslenik ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom, a poslodavac je obveznik uplate doprinosa.

...

6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica ,

9. Izdavanju zamenljivih obveznica , obveznica , varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima,

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (EPPDV) (_)

Porezi / Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost / EPPDV

OBRAZAC - Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (IEPDV) (_)

Porezi / Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost / IEPDV