hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: obrazovanje

Ukupno nađeno: 16499 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 16357 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o vrsti i bližim uslovima za obrazovanje organizacionih jedinica i obavljanje poslova zaštite mentalnog zdravlja u zajednici (RS)

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Zakon o obrazovanju odraslih (RS)

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (RS)

Pravilnik o Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 97 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja činjenica koje obrazuju otkazni razlog.

...

Ukoliko je ugovorom, overenim od strane suda, o obrazovanju grupe građana koja predlaže izbornu listu, određeno lice koje zastupa grupu građana, to lice je ovlašćeno da preduzima sve izborne radnje u ime grupe građana, bez specijalnog punomoćja.

...

U granicama je ustavnih ovlašćenja zakonodavca da posebno propiše šta se smatra diskriminacijom u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem , odnosno da se diskriminacijom u obrazovanju zbog invalidnosti ne smatra stvaranje normativnih pretpostavki da se, kroz individualizovani oblik nastave, deci sa posebnim obrazovnim potrebama obezbedi obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima.

...

Zakonom se moglo propisati da, pored opštih uslova za prijem u radni odnos, u ustanovi za obrazovanje i vaspitanje može da bude primljeno lice ako ispunjava i posebne uslove u pogledu odgovarajućeg obrazovanja , psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima i da nije osuđivano za određena krivična dela.

...

Republički fond za zdravstveno osiguranje nije posebna organizacija, obrazovana po čl. 33 i čl. 34 Zakona o državnoj upravi, pa po tom osnovu ne može biti oslobođen od plaćanja sudskih taksi (s pozivom na čl. 9 st. 1 Zakona o sudskim taksama).

...

Zaposlenom u ustanovi obrazovanja prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. člana 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

...

Visokoškolska ustanova koja je dobila dozvolu za rad može obavljati delatnost visokog obrazovanja i izvan sedišta ustanove.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ustanove obrazovanja i vaspitanja, u koje odadaju i osnovne i srednje škole su naručioci javnih nabavki, u smislu Zakona o javnim nabavkama

...

Na elektronski rečnik ( obrazovno pomagalo)

...

Fiskalizacija usluga iz oblasti prosvete, kulture i obrazovanja

...

Program rešavanja viška zaposlenih donosi upravni odbor, ako nije obrazovan upravni odbor, program donosi direktor, odnosno preduzetnik na osnovu ovlašćenja koja se utvrđuju statutom pravnog lica

...

PDV na usluge organizovanja seminara za obrazovanje kadrova za rad na spoljnotrgovinskim poslovima

...

Imam visoko obrazovanje , zaposlena sam na radnom mestu referenta za popis i moj pretpostavljeni, koji nema fakultet, zabranio mi je da na službenim dokumentima uz svoje ime koristim i svoje zvanje. Da li je u pravu?

...

Na dobra koja su predmet humanitarne pomoći, nezavisno od toga da li se isporučuju u Republici ili se uvoze, obračunava se i plaća PDV ali, ako se nabavljena, odnosno uvezena dobra otpremaju u inostranstvo, gde se koriste za humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe, predviđeno je pravo na refakciju plaćenog PDV

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Odluka o obrazovanju ogranka

...

Predmet ugovora su sledeće sportske, naučne, društvenokorisne ili obrazovne aktivnosti Korisnika:

...

Komisija, obrazovana odlukom br. , od . godine, utrdila je da zaposleni nije sposoban za izvršavanje poslova radnog mesta za period od . godine, do . godine.

...

Komisija za praćenje probnog rada, obrazovana Odlukom direktora br. od godine, dana godine, podnela je mišljenje o rezultatima probnog rada, u kome je navela da je, na osnovu neposrednog uvida u način, kvalitet, efikasnost i rezultate rada zaposlenog na poslovima , za vreme probnog rada, konstatovala da zaposleni nije pokazao zadovoljavajuće rezultate rada, tako da ne može da nastavi rad na navedenim poslovima u svojstvu zaposlenog na neodređeno vreme.

Po isteku pripravničkog staža Komisija obrazovana odlukom direktora br. od organizovala je polaganje stručnog ispita dana godine i o rezultatima polaganja dostavila Izveštaj od godine.

Na osnovu izveštaja komisije obrazovane od strane Poslodavca u smislu čl. 23. Zakona o radnim odnosima i čl. ___ Kolektivnog ugovora, utvrđeno je da zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti, odnosno ne ostvaruje predviđene rezultate rada, na radnom mestu na koje je raspoređen.

hor003