hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nematerijalni

Ukupno nađeno: 40682 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 39731 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala (RS)

Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala (RS)

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše (SCG)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra privrednih društava i drugih pravnih lica koja rukuju opasnim materijama (RS)

Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala , sertifikaciju i klonsku selekciju (RS)

Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija (SCG)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 821 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi naplate novčanog potraživanja za isporučenu električnu energiju po tužbi isporučioca (prodavca) dužnik se od neosnovanog zahteva može braniti isticanjem materijalno ...

...

Povreda materijalnog prava u korist okrivljenog postoji kada sud okrivljenog, zbog prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti, osudi na novčanu kaznu od 1.000 dinara iako je opšta donja mera novčane kazne prema članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima, 5.000 dinara.

...

Kod odmeravanja naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda od značaja su okolnosti o načinu povređivanja, da su štetnici pravnosnažno osuđeni što su tukli oštećenog i da se događaj zbio pred većim brojem ljudi.

...

odredaba Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ", br. 27/92 i 24/94) koji je bio na snazi do donošenja odnosno stupanja na snagu Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 70/2001 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon, 49/2007, 20/2009 - dr. zakon, 72/2009 i 76/2010) koji je u primeni do 14.01 2013. god. Pomenuta odredba člana 56 ZOPP-a više ne uređuje ni odnose niti materiju ...

...

U situaciji kada je osporen osnov tužbenog zahteva za naknadu štete i kada je istaknut prigovor podeljene odgovornosti, sud je dužan da o prigovoru, koji je materijalnopravne prirode, odluči prema potpuno utvrđenom činjeničnom stanju.

...

Sudska praksa Novinar, odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila, koji su pre objavljivanja s pažnjom primerenom okolnostima mogli utvrditi neistinitost ili nepotpunost informacije, solidarno odgovaraju za materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu objavljivanjem informacije. , Int-______ od

...

Materijalnopravni odnos između stranaka koji po svojoj prirodi predstavlja ugovor o prometu nepokretnosti ne može se smatrati prometom robe i usluga, gde se primenjuje rok zastarelosti iz člana 374. Zakona o obligacionim odnosima, već je to ugovorni odnos gde se primenjuje opšti rok zastarelosti propisan u članu 371. istog Zakona.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 52 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Konačna rešenja doneta u upravnom postupku ne prestaju da važe prestankom važenja materijalnog prava na osnovu kojeg je stranka ostvarila pravo, a da bi takvo rešenje upravni organ stavio van pravnog prometa, potrebno je da su ispunjeni uslovi za poništaj ili ukidanje konačnih upravnih akata propisanih institutima upravnog prava.

...

Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko je obveznik izvršio ulaganja u određeno nematerijalno pravo

...

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je peticija grupe građana da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je u predizbornoj kampanji na terenu korisnicima pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju. Šta da preduzme direktor centra za socijalni rad?

...

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je direktoru peticija potpisana od strane 12 građana, u kojoj se navodi da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je korisnicima davanja pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju na lokalnim izborima. Kako da postupi direktor CSR?

...

Radila sam u trgovini kao mesar u marketu na određeno vreme 14 meseci. Zadnji ugovor bio mi je do 31.12.2006. godine, ali sam 22.12.2006. godine otišla na održavanje trudnoće. Kada mi je istekao ugovor, poslali su mi radnu knjižicu i rešenje o prestanku radnog odnosa. Imam 28 godina, dvoje male dece i treće na putu. Da li mi je radni odnos prestao po zakonu i kako da poboljšam svoju materijalnu situaciju?

...

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kombinovanog vozila marke Peugeot Partner, koje se koristi za prevoz materijala za proizvodnju i prodaju knjiga na terenu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li smo u obavezi plaćanja PDV na sirovine i repromaterijal nabavljen na domaćem tržištu koji koristimo isključivo radi proizvodnje za izvoz. Ako plaćamo PDV, na koji način i u kom roku ostvarujemo povraćaj plaćenog PDV? Po našem mišljenju spadamo u preduzeća koja vrše promet dobara koji su oslobođena PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24, tačka 1, Zakona o PDV).

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 78 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Materijalno -finansijsko poslovanje

...

Poklonodavac ne odgovara za materijalne nedostatke poklonjene stvari.

...

Zalogodavac pod krivičnom i materijalnom odgovornošću jemči Zalogoprimcu da je isključivo i jedino njemu preneo potraživanje iz ovog ugovora.

...

Prednje podatke dajem pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

...

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo, i to odredbu člana 36 stav 3 Zakona o prinudnom poravnanju stečaju i likvidaciji, kada je navedenom poveriocu odobrio da glasa, jer njegovo potraživanje nije učinjeno verovatnim. Usled toga, pogrešno je utvrđena visina ukupnih obaveza dužnika.

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo, i to odredbu člana 36 stav 3 Zakona o prinudnom poravnanju stečaju i likvidaciji, kada navedenom poveriocu nije odobrio da glasa. Usled toga, pogrešno je utvrđena visina ukupnih obaveza dužnika.

hor003