hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nemar

Ukupno nađeno: 123 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 104 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Kada izvršni dužnik nema poslovnu sposobnost, radnje iz člana 55. ovog zakona preduzimaju se prema njegovom zakonskom zastupniku, a sud će, ako oceni da zastupnik nemarno postupa u zaštiti interesa izvršnog dužnika, o tome obavestiti organ starateljstva.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

1) neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog;

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza (RS)

4. Organ nadležan za izdavanje dozvole suspenduje ili stavlja van snage operativnu dozvolu ako mu avio-prevozilac Zajednice, namerno ili iz nemara , dostavi netačne podatke, a koji su od suštinskog značaja.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

1) se zahtev ne odnosi na pokušaje prevare ili grube nemarnosti ,

7) ako korisnik odobrenja zahteva stavljanje robe u slobodan promet i pruži dokaz da zbog posebnih okolnosti, koje nisu posledica njegove nemarnosti ili prevarnih radnji, nije mogao ili nije ekonomski opravdano mogao da obavi ponovni izvoz pod uslovima koje je zahtevao i verodostojno dokazao kad je podnosio zahtev za odobrenje postupka,

2) ne predstavljaju očigledan nemar lica u pitanju, i

Carinski organ, na zahtev određenog lica, u skladu sa članom 242. Carinskog zakona, uzima u obzir količine koje nedostaju kad god se može dokazati da je gubitak nastao isključivo zbog prirode robe, a ne zbog nemara ili manipulacije od strane tog lica.

Nemar ili manipulacija podrazumeva svako nepoštovanje pravila u vezi sa prevozom, skladištenjem, rukovanjem, obradom ili preradom robe, koja proizlaze iz carinskih propisa ili su rezultat uobičajene prakse.

Odlaganje se može dozvoliti samo pod uslovom da lice iz člana 239. stav 3. tačka 4) Carinskog zakona nije obuhvaćeno slučajevima iz člana 239. stav 3. tač. 1), 2) ili 3) i pod uslovom da nije u pitanju očigledan nemar tog lica u ispunjavanju obaveza.

1) izvršiće povraćaj ili otpust, ako se zahtev zasniva na nekoj od okolnosti iz čl. 643 - 646. ove uredbe, a te okolnosti nisu posledica prevare ili grube nemarnosti zainteresovanog lica;

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje ustanove ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj deteta i učenika.

14) neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga direktora u toku rada, odnosno za vreme nezakonite obustave rada ili štrajka;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nesavesno i nemarno vršenje poverenih poslova i radnih zadataka predstavlja ponašanje koje čini opravdani razlog zbog koga poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

...

Otkazati zaposlenom ugovor o radu stoga što je nesavesno, nemarno , neblagovremeno obavljao poslove, bez naznačenja na koji način je to činio, u koje vreme i na kom mestu, čini otkaz nevaljanim.

...

Zaposlenom kome je odobreno neplaćeno odsustvo radi završetka studija i u isto vreme se nalazi na civilnom odsluženju vojnog roka ne može se otkazati ugovor o radu, jer se neobaveštavanje poslodavca o civilnom služenju vojnog roka ne može kvalifikovati kao neblagovremeno, nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih dužnosti i obaveza.

...

Obaveza je vojnika da se u tačno utvrđeno vreme javi na zanimanje, što podrazumeva da vojnik mora biti propisano obučen, jer zakašnjenje kao i neuredan i nepropisan izgled povlači disciplinsku odgovornost.Kao povreda vojne discipline i pravila službe smatra se naročito i nemaran odnos prema poverenoj imovini, prisvajanje ili nanošenje štete vojnoj ili drugoj imovini.stoga se i radnja prisvajanja odnosno nasilnog uzimanja vojne opreme, te dela uniforme kao vojne opreme od strane vojnog lica, ima smatrati

...

Ako je tužilac pokazao veliki stepen nemarnosti prema sopstvenim dobrima tada tuženi nije u obavezi da naknadi štetu tužiocu nastalu njegovim radnjama na tim dobrima

...

Ako je tužilac pokazao veliki stepen nemarnosti prema sopstvenim dobrima, tada tuženi nije u obavezi da naknadi štetu tužiocu nastalu njegovim radnjama na tim dobrima

...

Ako radnik nemarno obavlja posao i zamenjuje radnika na poslovima znajući da nije za vršenje tih poslova obučen, postoji podeljena odgovornost i doprinos radnika nastanku štete

...

Nije povređeno načelo inkorporacije ako imalac menice u vreme podnošenja tužbe u svom posedu nema originale menica, već njihove fotokopije, ako je do nestanka originala menica došlo usled krajnje nemarnosti državnog organa (Služba za platni promet)

...

Nije povređeno načelo inkorporacije iako imalac menice u vreme podnošenja tužbe u svom posedu nema originale menica, već njihove fotokopije, ako je do nestanka originala menica došlo usled krajnje nemarnosti državnog organa (Služba za platni promet).

...

Krajnje nemarno urađena presuda mora se ukinuti

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

2) namerno, nesavesno ili nemarno izvršava radne dužnosti,

ogl3
hor003