hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nekretnina kupoprodaja

Ukupno nađeno: 352 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 225 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o investicionim fondovima (RS)

Kupovina i prodaja nepokretnosti

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Založno pravo upisano na nepokretnosti gasi se danom predaje nepokretnosti kupcu. Kupac nepokretnosti i založni izvršni poverilac mogu se sporazumeti da založno pravo ostane na nepokretnosti posle predaje nepokretnosti , a da kupac preuzme dug izvršnog dužnika prema založnom izvršnom poveriocu, u iznosu koji bi mu pripao u izvršnom postupku. U tom slučaju kupovna cena se smanjuje za iznos preuzetog duga.

Sud, odnosno izvršitelj, licu zainteresovanom za kupovinu nepokretnosti , dozvoliće da u prikladno vreme razgleda nepokretnost .

Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je predmet izvršenja prodajom ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem, ako na javnom nadmetanju, odmah po zaključenju, izjavi da nepokretnost kupuje pod istim uslovima.

Ako se nepokretnost prodaje neposrednom pogodbom sud, odnosno izvršitelj poziva nosioca zakonskog prava preče kupovine , nosioca ugovornog prava preče kupovine koje je upisano u javne knjige i izvršnog poverioca da se pismeno izjasne da li će to pravo koristiti.

Polaganja jemstva oslobođeni su izvršni poverilac i založni izvršni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti , taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.

Po zaključenom nadmetanju i eventualnom izjašnjenju o pravu preče kupovine sud, odnosno izvršitelj objavljuju koji je ponudilac ponudio najveću cenu i tom ponudiocu dodeljuju nepokretnost .

Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi prodajnu cenu u predviđenom roku, sud odnosno izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost . Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio u određenom roku sud, odnosno izvršitelj primenjuju ova pravila i na trećeg ponuđača.

Pravo preče kupovine preostalih članova društva ostvaruje se po odredbama ovog zakona kojim se uređuje ostvarivanje prava preče kupovine kod izvršenja na nepokretnostima .

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine (RS)

lica (privatizacija, stečaj, izvršni postupak) kao podnosioca zahteva; izvode iz listova nepokretnosti , odnosno zemljišnjo-knjižne uloške svih katastarskih parcela na kojima je podnosilac zahteva upisan u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima kao nosilac prava korišćenja; katastarskoj parceli, odnosno katastarskim parcelama za koje se podnosi zahtev za konverziju prava; privrednom društvu, odnosno fizičkom ili pravnom licu kao podnosiocu zahteva; dokaz o uplati kupoprodajne ...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Oglas o prodaji nepokretnosti objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Poreske uprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost i istovremeno se dostavlja, radi oglašavanja, dnevnom listu koji pokriva celu teritoriju Republike, kao i poreskom obvezniku, založnim poveriocima i licima koja imaju zakonsko pravo preče kupovine na toj nepokretnosti .

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 112 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... nepokretnost -stan kupcu. Navedeni pravni posao je izvršen, kupac je isplatio kupoprodajnu cenu stečajnom dužniku i na osnovu tog pravnog posla upisao svoje pravo svojine u Katastar nepokretnosti . U međuvremenu se otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Lica koja su bila u posedu otuđene nepokretnosti ... kupoprodajne ...

...

Nije moguća konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti već samo ugovora koji je zaključen u pismenom obliku na kome postoje potpisi ugovarača, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili u pretežnom delu, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen neki prinudni propis.

...

Imalac prava preče kupovine osim što tužbom može tražiti poništaj navedenog ugovora o prodaji nepokretnosti , treba da traži i da se nepokretnost njemu proda pod istim uslovima iz ugovora o prodaji.

...

Uplatom tržišne vrednosti nepokretnosti istovremeno sa podnošenjem tužbe, tužilac stiče aktivnu legitimaciju za vođenje spora za poništaj ugovora zbog povrede prava preče kupovine .

...

Zaključenjem ugovora o kupoprodaji , kupac stiče pravni osnov da kupljenu nepokretnost uknjiži kod službe za katastar nepokretnosti .

...

Odlaganje primopredaje nepokretnosti koja postoji u vreme zaključenja ugovora o kupoprodaji , nije od značaja za nastanak poreske obaveze po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava.

...

Ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ne može da otkloni pouzdanje kupca u evidenciju nepokretnosti .

...

Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pisanom obliku, na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti (vikend kući) fizičkom licu može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana?

...

Poresko oslobođenje iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada obveznik uloži novčana sredstva i nabavi odnosno kupi osnovno sredstvo ( nekretninu ) koje se nalazi u inostranstvu

...

Mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti u slučaju kada je prethodno izvršena kupovina drugog stana (kojim se poboljšavaju uslovi stanovanja), a potom je prodat stan u kome je obveznik živeo i čijom prodajom je ostvario kapitalni dobitak

...

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos nepokretnosti na osnovu raskida ugovora o kupoprodaji koji je izvršen do 31.12.2004. godine

PITANjA I ODGOVORI (_)

Interesuje me na koji način se prijavljuje za stambene kredite za mlade?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Na koji način nerezident - fizičko lice može prodati nekretninu koja se nalazi u Srbiji?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li kupac stana treba da plati PDV, ili je to već uključeno u cenu stana ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti , hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nakon zaključenja ostavinske rasprave, predlagač ja doznao da je pok. imao i nekretninu u , na kat. parceli zkul KO , koju je kupio neposredno pred smrt.

...

Tužilac je kupovinu nekretnine finansirao svojim sredstvima, pribavljenim .

ugovor o kupoprodaji nekretnine .

hor003