Traženo: nehat

Ukupno nađeno: 267 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 197 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (RS)

Nehat i umišljaj

Krivični zakonik (RS)

Nehatno lišenje života

Zakon o prekršajima (RS)

Fizičko lice odgovara za prekršaj koji mu se može pripisati u krivicu zato što je bilo uračunljivo i učinilo prekršaj sa umišljajem ili iz nehata , a bilo je svesno ili je bilo dužno i moglo biti svesno da je takav postupak zabranjen.

Za postojanje odgovornosti dovoljan je nehat učinioca ako propisom o prekršaju nije određeno da će se kazniti samo ako je prekršaj učinjen sa umišljajem.

Prekršaj je učinjen iz nehata kad je učinilac bio svestan da usled njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posledica, ali je olako držao da je može sprečiti ili da ona neće nastupiti, ili kad nije bio svestan mogućnosti nastupanja zabranjene posledice, iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti.

Podstrekač i pomagač su odgovorni u granicama svog umišljaja, a saizvršilac je odgovoran za prekršaj u granicama svog umišljaja ili nehata .

Sud može osloboditi od kazne i učinioca prekršaja učinjenog iz nehata kada posledice dela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne u takvom slučaju očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Mera prestanka radnog odnosa izriče se zaposlenom i za povredu radne obaveze iz člana 141. tač. 8) do 17) ovog zakona, ako je učinjena umišljajem ili iz svesnog nehata i ako nisu utvrđene olakšavajuće okolnosti za zaposlenog.

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Ko učini delo iz stava 1. ovog člana iz nehata kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara (RS)

Utvrđivanje centra požara ili eksplozije; specifični tragovi požara u izgorelom objektu i njihovo tumačenje; tragovi na građevinskim konstrukcijama i instalacijama. Ispitivanje u centru požara ili eksplozije; ispitivanje izgorelog materijala u drugim slučajevima; izveštaj o stručnom nalazu; izrada i davanje nalaza i mišljenja i izrada tehničke dokumentacije; namerno izazivanje štetnog događaja; nehatno izvršenje; krivična prijava.

Krivični zakonik (RS)

(3) Učiniocu koji je sam izazvao opasnost, ali iz nehata ili je prekoračio granice krajnje nužde, može se kazna ublažiti. Ako je učinilac prekoračio granice krajnje nužde pod naročito olakšavajućim okolnostima može se i osloboditi od kazne.

(2) Krivično delo je učinjeno sa krivicom i ako je učinilac postupao iz nehata , ukoliko zakon to izričito predviđa.

Krivično delo je učinjeno iz nehata kad je učinilac bio svestan da svojom radnjom može učiniti delo, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti ili kad nije bio svestan da svojom radnjom može učiniti delo iako je prema okolnostima pod kojima je ono učinjeno i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti.

Kad je iz krivičnog dela proizašla teža posledica zbog koje zakon za to delo propisuje težu kaznu, ta se kazna može izreći ako je učinilac u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata , a i sa umišljajem ako time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela.

(3) Ako je učinilac bio u stvarnoj zabludi usled nehata , postojaće krivično delo učinjeno iz nehata kad zakon takvo krivično delo predviđa.

Ako više lica učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata zajednički izvrše krivično delo, ili ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinesu izvršenju krivičnog dela, svako od njih kazniće se kaznom propisanom za to delo.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 70 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Bez krivice nema prekršaja a prekršajni sud mora navesti da li je okrivljeni, koga oglašava krivim, postupao umišljajno ili nehatno .

...

Za prekršajno delo iz člana 296. u vezi sa članom 291. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona dovoljan je nehat a izricanje zaštitne mere je obavezno.

...

Nema analogije između pravnog dejstva otvaranja stečajnog postupka i pokretanja postupka likvidacije protiv pravnog lica koje je okrivljeno u prekršajnom postupku. Direktor pravnog lica po zakonu jeste odgovorno lice u pravnom licu a za njegovu prekršajnu krivicu dovoljno je postupanje iz nehata .

...

Prekršaj učestvovanja u tuči u grupi postoji ako je u njegovom izvršenju učestvovalo najmanje tri osobe, koje su međusobno na određeni način povezane, i to bez obzira da li je do njihove povezanosti došlo po prethodnom dogovoru, u kom slučaju bi postojao umišljaj u odnosu na grupu ili je do toga došlo neplanirano prilikom izvršenja prekršaja, kada bi u odnosu na grupu mogao postojati nehat . Dakle, u svakom slučaju je neophodno da članovi grupe zajednički deluju u preduzimanju radnje izvršenja. Ako za

...

Krivica postoji ako je učinilac u vreme kada je učinio krivično delo bio uračunljiv i postupao sa umišljajem, a bio je svestan ili je bio dužan i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno, kao i ako je učinilac postupao iz nehata , ukoliko zakon to izričito predviđa.

...

Postoji krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. KZ, kada je okrivljeni u pogledu i osnovnog krivičnog dela i u pogledu teže posledice postupao sa svesnim nehatom .

...

registrovao ga na svoje ime a na vozilu vršio prepravke - farbao je vozilo i uradio limariju, a zatim ga prodao, tako da je po ovim okolnostima mogao znati da je dato vozilo predmet prekršaja iz člana 334. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona, dok je on sam saučesnik lica koje nije prijavilo carinskom organu robu koju unosi u carinsko područje jer je primio predmet za koji je mogao znati da je predmet prekršaja budući da je dovoljna mogućnost znanja da se radi o carinskoj robi, odnosno dovoljan je

...

Krivično pravni pojam nehata se izjednačava u građanskom pravu sa pojmom nepažnje.

...

Za postojanje ovog kvalifikovanog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje iz čl. 344. st. 2. KZ, neophodno je, da je laka telesna povreda naneta nehatno , jer se u suprotnom radi o sticaju krivičnih dela.

...

Neosnovano je isticanje branioca okrivljenog u žalbi protiv presude prvostepenog suda, kojom je on oglašen krivim zbog krivičnog dela nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ, da u radnji okrivljenog nema elemenata krivičnog dela jer je postupao u nužnoj odbrani.

...

PRILIKOM UTVRIVANjA DA <lat>LI<d> JE OKRIVLjENI KAO UČINILAC KRIVIČNOG DELA TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA BIO SVESTAN MOGUĆNOSTI NASTUPANjA TEŽE POSLEDICE KRIVIČNOG DELA ILI NIJE BIO SVESTAN MOGUĆNOSTI NASTUPANjA TEŽE POSLEDICE , SUD ĆE , OSIM NA SUBJEKTIVNIM KRITERIJUMIMA KOJI SE ODNOSE NA SVOJSTVA UČINIOCA, SVOJ ZAKLjUČAK O OBLIKU NEHATA ZASNOVATI I NA OBJEKTIVNIM OKOLNOSTIMA KOJE SE ODNOSE NA MESTO NEZGODE , NA BRZINU KRETANjA VOZILA, DA JE DELO UČINjENO UDAROM AUTOMOBILA

...

Bez obzira što je okrivljeni izvršio krivično delo prikrivanja iz nehata - čl. 221 st.2 KZ, ako vrednost prikrivenih stvari prelazi 1.500.000 dinara, radi se o težem obliku istog krivičnog dela predviđen u čl. 221 st.3 u vezi st.2 KZ.

...

Time što je prvostepeni sud u izreku presude uneo da je teži oblik krivičnog dela nepružanje pomoći iz člana 127. stav 3. Krivičnog zakonika izvršeno s nehatom , umesto s umišljajem kako je Okružni javni tužilac naveo u optužnici, nije prekoračena optužba i povređen objektivni identitet između optužbe i presude.

...

je prvi oblik kvalifikovan težom - smrtnom posledicom, nehatnim lišenjem života otetog lica. Reč je o najtežem obliku ovog dela i za njegovo postojanje potrebna su dva uslova i to da između otmice i nastupanja smrti postoji uzročna veza i da se smrt otetog lica može pripisati nehatu učinioca. Bitno je da je do smrtne posledice došlo usled otmice, a ne pri otmici, potreban je direktan umišljaj i posebna namera, za osnovni oblik krivičnog dela, a za težu posledicu - smrt oštećenog, nehat ...