hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: narkoman

Ukupno nađeno: 192 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 158 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Krivični zakonik (RS)

Obavezno lečenje narkomana

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

2. Postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara ili mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

<lat>III</lat>. OBAVEZNO LEČENjE NARKOMANA I OBAVEZNO LEČENjE ALKOHOLIČARA

Nadležnost i postupak za izvršenje mere obaveznog lečenja narkomana , odnosno mere obaveznog lečenja alkoholičara

Kodeks poslovne etike (RS)

Zabrana upotrebe narkotika i alkohola

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- pružanje socijalne zaštite u vidu novčane i nenovčane pomoći licima koja su socijalno ugrožena, odnosno u opasnosti da postanu socijalno ugrožena (licima bez primanja, licima sa niskim primanjima, emigrantima, izbeglicama, korisnicima alkohola i narkotika , žrtvama kriminalnog nasilja i sl.);

- novčane naknade, podršku primanjima i ostala plaćanja licima bez primanja i ranjivim licima, rehabilitaciju alkoholičara i korisnika narkotika , usluge i robe koje se koriste u pružanju pomoći ranjivim licima, kao što su savetovanja, dnevni smeštaj, pomoć u izvršavanju dnevnih zadataka, ishrana, odeća, gorivo i sl.

Krivični zakonik (RS)

3) obavezno lečenje narkomana ;

(4) Obavezno lečenje narkomana , obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude mogu se izreći ako je učiniocu izrečena kazna, uslovna osuda, sudska opomena ili je učinilac oslobođen od kazne.

(2) Zastarelost izvršenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, obaveznog lečenja narkomana , obaveznog lečenja alkoholičara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosnažnosti odluke kojom su te mere izrečene.

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (RS)

5) intravenskih narkomana ;

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

- prisustva na radu u pijanom stanju ili pod uticajem narkotika ;

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

8) Narkotici i psihotropne supstance su supstance navedene u Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

32. zastupanje pred nadležnim pravosudnim ili državnim organom pod dejstvom alkohola ili narkotika ;

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

4) podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance;

4) podstrekavanje na upotrebu narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance kod učenika ili njeno omogućavanje, davanje ili neprijavljivanje nabavke i upotrebe;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

To što je neko lice samo sebe dovelo u stanje nesposobnosti za rasuđivanje upotrebom narkotika , stepen njegove uračunljivosti može biti od uticaja samo u pogledu njegove krivične odgovornosti i odlučivanja o visini kazne za učinjeno delo, ali ne i od uticaja na odgovornost za naknadu štete koju je u takvom stanju pričinilo trećem licu.

...

Veštačenje narkotika , obavljeno od strane Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra u pretkrivičnom postupku, bez naredbe istražnog sudije, može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.

...

Činjenica da je okrivljeni u vreme davanja svog iskaza u policiji bio smanjeno uračunljiv usled zavisnosti od narkotika , ne znači da se na tom iskazu ne može zasnivati sudska odluka, ukoliko je takav iskaz jasan, detaljan kao i da nema bilo kakvih indicija koje bi ukazivale da okrivljeni zbog eventualnog konzumiranja narkotika nije bio u stanju da d? iskaz.

...

Zakon ne predviđa mogućnost odlaganja izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana , pa se molba za odlaganje izvršenja odbacuje kao nedopuštena.

...

Mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana koja se izvršava na slobodi ne može biti izrečena uz kaznu zatvora.

...

Nema uslova za prihvatanje molbe za uslovni otpust osuđenog, jer nisu ostvareni uslovi iz čl. 46 KZ s obzirom da se radi o penološkom povratniku, narkomanu , a prognoze procesa resocijalizacije su nepouzdane.

...

Nema zakonskih uslova za izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana u ustanovi otvorenog tipa, kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246. stav 3. KZ i osuđen na kaznu zatvora.

...

Kada je okrivljenom izrečena kazna zatvora za krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge i izrečena mu mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana , onda se izrečena mera bezbednosti mora izvršiti u zavodu za izvršenje kazne ili u drugoj odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi zatvorskog tipa.

...

Ne radi se o povredi zakona kada je prvostepeni sud optuženog oglasio krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljenje u promet opojnih droga iz čl. 246 st.1 KZ, a izricanjem mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz čl. 83 KZ otvorenog tipa nije odredio vreme trajanja te mere.

...

Nema zakonskih uslova da se okrivljenom izrekne mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz čl. 83 KZ samo na osnovu ranije izrečene iste mere bezbednosti, u ranijoj pravnosnažnoj presudi, a koja nije izvršena.

...

Kada je okrivljeni više puta izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojne droge iz člana 246. KZ , da je ranije lečen od zavisnosti od upotrebe opojnih droga, te da je predmetno krivično delo učinio usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga, upućuje na to da postoji ozbiljna opasnost da će i dalje vršiti krivična dela, pa da je opravdano, ukoliko su za to ispunjeni i drugi zakonski uslovi, izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana .

...

Mera bezbednosti OBAVEZNO LEČENjE NARKOMANA NA SLOBODI ne može se izreći prema optuženom osuđenom na kaznu zatvora

...

Postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će optuženi ponoviti krivično delo ako je višestruki povratnik za krivična dela protiv imovine, vodi se više odvojenih postupka zbog drugih dela a zavisnik je od opojnih droga zbog čega mu je izrečena mera obaveznog lečenja narkomana u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa a da je u momentu izvršenja dela bio pod uticajem opojne droge

hor003