Traženo: nacionalni

Ukupno nađeno: 12316 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 12231 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLjIVO" i "INTERNO" u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka (RS)

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (RS)

Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti (RS)

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina (RS)

Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji (RS)

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova (RS)

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka (RS)

Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda (APV)

Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (RS)

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama (RS)

Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina (APV)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 64 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Osnovni sud nije nadležan da odlučuje meritorno o zahtevu za uplatu razlike doprinosa privremeno nezaposlenih lica koja ostvaruju naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada je stranka po nacionalnosti Bošnjak, muslimanske veroispovesti i traži da se postupak vodi na bosanskom jeziku?

...

Ustavni sud doneo je odluku kojom se zabranjuje rad Udruženju građana "Otačastveni pokret Obraz", zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje.

...

Na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija, Republika Srbija je u obavezi da obezbedi zaštitu nosilaca prava u skladu sa propisanim minimalnim standardima, a stranim nosiocima prava obezbedi nacionalni tretman. Do početka primene Zakona o autorskom i srodnim pravima iz 2009. godine to je podrazumevalo da i strani nosioci srodnog prava, prava proizvođača fonograma, kao i domaći, svoja prava mogu ostvarivati i individualno i kolektivno.

...

Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

...

Podnosiocu izborne liste se može utvrditi položaj političke stranke nacionalne manjine pri proglašenju izborne liste samo ako je izbornoj komisiji dostavljen pisani predlog pri podnošenju izborne liste.

...

Po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zamolnica se može rešenjem odbiti u slučaju da nisu bile ispunjene pretpostavke pravičnog suđenja, ali ako se osnovano može zaključiti da je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti, ili političkog uverenja, ili ako je presuda doneta u odsustvu osuđenog.

...

Zamolnica stranog suda se može rešenjem odbiti u slučaju da nisu bile ispunjene pretpostavke pravičnog suđenja, ali ako se osnovano može zaključiti da je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti, ili političkog uverenja, ili ako je presuda doneta u odsustvu osuđenog.

...

Srpski jezik i ćiriličko pismo uvek su u službenoj upotrebi, a način službene upotrebe drugih jezika i pisama uređuje se zakonom, na osnovu Ustava i vezan je za područja gde žive pripadnici nacionalnih manjina.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zbog stečaja banke posle 31. godine rada dobio sam otkaz 02.01.2002. godine, isplaćena mi je otpremnina, odmah sam se prijavio Nacionalnoj službi za zapošljavanje, gde sam bi prijavljen do 24.11.2005. godine, da bi 25.11.2005. godine zasnovao stalni radni odnos. Da li je u periodu kada sam se nalazio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje morao da mi ide radni staž, odnosno da li postoji mogućnost da isti otkupim retroaktivno?

...

Na Filozofskom fakultetu položila sam poslednji ispit, istekao mi je apsolventski staž, ali još nisam položila diplomski ispit. Da li mogu da se prijavim Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ostvarim pravo na volonterski rad za koji Služba snosi troškove?

...

Prestao mi je radni odnos po Programu rešavanja viška zaposlenih u JP RTS. Da li imam pravo da primam novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje?

...

Radila sam u jednom restoranu i otišla na porodiljsko odsustvo, koje se završilo avgusta 2006. godine. Nisam se vraćala na rad, jer sam ponovo zatrudnela. Vodim se kao zaposlena, radna knjižica mi je kod poslodavca, ali mi poslodavac nije uplatio doprinose. Nemam zdravstvenu knjižicu, niti se mogu prijaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Koja su moja prava?

...

Prestao mi je radni odnos kao tehnološkom višku i isplaćena mi je otpremnina saglasno Zakonu o radu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru. Kod Nacionalne službe za zapošljavanje primao sam novčanu naknadu u trajanju od 12 meseci. Da li imam pravo na isplatu tri bruto zarade zbog odlaska u penziju?

...

Da li zaposleni koji su proglašeni tehnološkim viškom, odnosa kojima je otkazan ugovor o radu na osnovu člana 179. tačka 9) Zakona radu, imaju pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe zapošljavanje?

...

Radni odnos prestao mi je na osnovu pismenog sporazuma sa poslodavcem. Da li imam neka prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje?

...

Kakva prava mogu ostvariti ako želim da svoj problem rešim putem samozapošljavanja, a prijavljena sam na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena?

...

Kao tehnološki višak ostao sam neraspoređen i prestao mi je radni odnos 30.04.2005. godine, a od 01.05.2005. godine sam prijavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje, gde ostvarujem pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu. Do sada mi nije isplaćena otpremnina, a 12.09.2005. godine uručen mi je Aneks - otkaza Ugovora o radu. Po kom propisu treba da mi se obračuna i isplati otpremnina?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1) ime i nacionalnost broda,