hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: majka

Ukupno nađeno: 1268 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1140 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva (mp)

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje neophodne pojačane majčine nege deteta do tri godine života (RS)

Zakon o radu (RS)

4. Zaštita materinstva

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (RS)

Pravo na upotrebu maternjeg jezika

Školovanje na maternjem jeziku

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (RS)

Posebna zaštita majke i deteta

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (RS)

U odnosu na istu energetsku vrednost, prelazne formule za odojčad moraju sadržati najmanje istu količinu svih iskoristljivih neophodnih i uslovno neophodnih aminokiselina kao u referentnim proteinima majčinog mleka iz Priloga br. 6. Za potrebe preračunavanja količine metionina i cisteina mogu se sabrati ukoliko odnos metionin:cistein nije veći od 3, a količine fenilalanina i tirozina se mogu sabrati ukoliko odnos tirozin: fenilalanin nije veći od 2.

U odnosu na istu energetsku vrednost, prelazne formule za odojčad moraju sadržati najmanje istu količinu svih iskoristljivih neophodnih i uslovno neophodnih aminokiselina kao u referentnim proteinima majčinog mleka iz Priloga br. 6. Za potrebe preračunavanja količine metionina i cisteina mogu se sabrati ukoliko odnos metionin: cistein nije veći od 3, a količine fenilalanina i tirozina se mogu sabrati ukoliko odnos tirozin: fenilalanin nije veći od 2.

U odnosu na istu energetsku vrednosti, prelazne formule za odojčad moraju sadržati najmanje istu količinu svih iskoristljivih neophodnih i uslovno neophodnih aminokiselina kao u referentnim proteinima majčinog mleka iz Priloga br. 6. Za potrebe preračunavanja količine metionina i cisteina mogu se sabrati ukoliko odnos metionin:cistein nije veći od 3, a količine fenilalanina i tirozina se mogu sabrati ukoliko odnos tirozin: fenilalanin nije veći od 2.

u majčinom mleku

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 99 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tač. 10. ZKP-a, kada je na glavnom pretresu, uz saglasnost stranaka, sud pročitao iskaz majke okrivljenog, svedoka koji je, u smislu člana 98. ZKP-a, oslobođen dužnosti svedočenja, a ovaj svedok nije ni pozvan na glavni pretres.

...

Muž majke može podneti tužbu radi osporavanja svog očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da on nije otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.

...

Kad prvostepeni sud do saznanja o odlučnim činjenicama dođe na osnovu iskaza brata i majke okrivljenog kojima je predočio da su oslobođeni obaveza svedočenja, ali u zapisnike o njihovim saslušanjima nije uneo njihove odgovore na data upozorenja, čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 12. Zakona o prekršajima.

...

U situaciji kada je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a da pri tom nije utvrdio procenat THC (tetrahidrokanabinola) u pronađenoj biljnoj maternji , učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11) Zakonika o krivičnom postupku.

...

Članovima porodice, u smislu člana 112. stav 28. Krivičnog zakonika, smatraju se i venčana snaha (supruga potomka) i svekrva - majka supruga (predak).

...

Zahtev za nepravo ponavljanje krivičnog postupka može biti podnet od strane ovlašćenog lica - advokata, kojoj je majka osuđenog dala punomoćje za postupanje u postupku ponavljanja krivičnog postupka.

...

Drugostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP-a, jer na pretres nije pozvao punomoćnika maloletne oštećene niti njenu majku kao zakonskog zastupnika i time ih onemogućio da predlažu dokaze i postavljaju pitanja ili stavljaju primedbe prilikom izvođenja drugih dokaza na osnovu kojih je drugostepeni sud utvrđivao činjenično stanje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li zaposleni na neodređeno vreme može da koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta do navršene dve godine deteta, u situaciji kada mu se supruga, koja je nezaposlena, 2007. godine porodila sa trećim detetom, pri čemu nije pružen dokaz da majka nije u mogućnosti da se stara o detetu?

...

Da li zaposlena u centru za socijalni rad na neodređeno vreme, ima pravo na plaćeno odsustvo i koliko dana, u slučaju smrti majke svog bračnog druga, koja nije živela u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenom? Da li direktor centra može zaposlenom u centru da uskrati davanje na uvid opštih akata centra?

...

Da li zaposlena na neodređeno vreme u centru za socijalni rad, ima pravo na plaćeno odsustvo i koliko dana, u slučaju smrti majke svog bračnog druga, koja nije živela u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenom? Kako zaposlena da pribavi pravilnik o radu svog CSR?

...

Zakonom o radu data je mogućnost da, u okviru dozvoljenog vremena od završetka porodiljskog odsustva do 365-og dana, otac i majka naizmenično koriste odsustvo sa rada radi nege deteta

...

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta i kad majka nije u radnom odnosu

...

Otac može koristiti pravo na odsustvo radi nege deteta i u slučajevima kada majka nije sprečena da se stara o detetu, po isteku porodiljskog odsustva od 3 meseca

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaposlena je ušla u obavezni zaštitni period materinstva u trajanju od 28 dana pre porođaja počev od . godine, što proizlazi iz nalaza nadležnog zdravstvenog organa broj od . godine, po kome se porođaj može očekivati za 28 dana. Od dana izdavanja nalaza zaposlena je otpočela sa korišćenjem prava na porodiljsko odsustvo.

...

- da je prema redosledu rođenja majci dete.

...

UTVRUJE SE da je tuženi , iz , prirodni otac mal. , rođenog . godine u , od majke , iz , upisanog u matičnu knjigu rođenih u .

Tuženi je dužan da plaća mal. , na ime izdržavanja iznos od dinara mesečno, od podnošenja tužbe pa ubuduće dok ta obaveza traje, i to od 1-og do 5-og u mesecu na ruke majke mal. tužioca, a za ostale iznose izdržavanja odjednom, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

...

UTVRUJE SE da tužilac , iz , nije prirodni otac mal. tužene , rođene . godine, od majke , iz .

...

Maloletni tužilac iz rođen je dana godine u i navedenom presudom poveren je na čuvanje i vaspitanje majci iz .

Maloletni tužilac pohađa osnovnu školu. Majka maloletnog tužioca u međuvremenu je proglašena za tehnološki višak u preduzeću gde radi.

hor003