hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ljudska prava zaposlenje

Ukupno nađeno: 43960 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 40402 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava (RS)

Pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjavaju zaposleni u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija koji se upućuju na rad u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala i načinu njihovog izbora pre upućivanja (RS)

Podaci o prosečnim zaradama po zaposlenom (RS)

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom (RS)

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene kvartalno (RS)

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih , izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2224 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Svako novčano potraživanje zaposlenog iz radnog odnosa dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca i stoga nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine.

...

Pitanje: Koji su sporovi iz socijalnog osiguranja za koje je nadležan viši sud? Da li je viši sud nadležan i za sporove radi troškova lečenja u kojima se kao prethodno pitanje razmatra utvrđivanje prava na isplatu?

...

Kada supružnici nisu razvedeni, a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života , zbog poremećaja supružanskih odnosa , onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi, kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

...

... u sporu protiv isporučioca (prodavca) električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi ... pravnih ... Pravo ... na ... u ... ugovora o ... u ... ugovora ...

...

... u svakoj fazi izvršnog postupka , ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug. U praksi se pojavljuju situacije da nakon dodele stvari, prilikom izlaska izvršitelja na teren radi preuzimanja i predaje dodeljenih stvari dužnik vrši isplatu dugovanog iznosa poveriocu. Poverilac prima isplatu i njome je u potpunosti namiren, o ... u ...

...

Oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku utvrđenog odlukom Ustavnog suda, a visina naknade određuje se prema objektivnim okolnostima koje su kao standard zastupljene u odlukama Evropskog suda za ljudska prava , zbog čega se u sporu ovakve vrste ne cene okolnosti na koje upućuje član 200. st. 1. ZOO-a.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 560 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Službeno mišljenje, Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike, broj 011.00.00044/2012.01

...

Poreski tretman primanja koje ostvari zaposleni od poslodavca po osnovu naknade štete zbog zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa u slučaju kada se naknada plaća zaposlenom u više mesečnih rata u toku trajanja radnog odnosa

...

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na zarade koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćom pravnim licima

...

Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada dva fizička lica -poljoprivrednici razmenjuju poljoprivredno zemljište radi njegovog grupisanja?

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik ( radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 749 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaključak o dozvoli izvršenja rešenja inspektora rada kojim se odlaže izvršenje rešenja o otkazu ugovora

...

Autor se obavezuje da svako sledeće izdanje dela ponudi Izdavaču, kao i da, ukoliko Izdavač ponudi najmanje jednake uslove u odnosu na druge izdavače, ima preče pravo objavljivanja.

...

MINISTARSTVO RADA , ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Predmet: ZAKLjUČAK O DOZVOLI IZVRŠENjA REŠENjA INSPEKTORA RADA KOJIM SE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA O OTKAZU UGOVORA O RADU

Inspektor rada , zaposlen u Ministarstvu rada , zapošljavanja i socijalne politike - , odlučujući po predlogu tražioca izvršenja iz , ul. br. u upravnoj stvari izvršenja rešenja br. od godine, na osnovu čl. 268. do 270. i člana 276. Zakona o opštem upravnom postupku , donosi

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obračun poreza i doprinosa na zarade zaposlenih

ogl5
ogl6

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni (Obrazac-1a) (_)

Razno / Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni / Obrazac-1a

OBRAZAC - Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni po osnovu umrlog osiguranika odnosno korisnika (Obrazac-1b) (_)

Razno / Zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposleni po osnovu umrlog osiguranika odnosno korisnika / Obrazac-1b

hor003