Traženo: litispendencija

Ukupno nađeno: 62 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Sud će u toku celog postupka da pazi da li je u toku druga parnica o istom zahtevu među istim strankama .

Drugostepeni sud će da zakaže raspravu i odluči o žalbi i zahtevima stranaka kad je u istoj parnici prvostepena presuda već jedanput bila ukinuta, a pobijana presuda se zasniva na pogrešno i nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju ili su u postupku pred prvostepenim sudom učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka , osim ako se pobija presuda na osnovu priznanja, presuda zbog odricanja, presuda zbog propuštanja, presuda zbog izostanka, kao i presuda doneta bez održavanja

Zakon o sudskim taksama (RS)

Ako u postupku u upravnim sporovima upravni akt po tužbi bude poništen ili ako u istom postupku odluka prvostepenog suda po žalbi bude preinačena ili ukinuta, ili ako se dozvoli obnova postupka , taksa za tužbu, odnosno žalbu će se vratiti stranci na njen zahtev , a u slučaju preinačenja, na zahtev stranke će se vratiti i ostale takse plaćene u tom sporu.

Ugovor između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima (mp)

(2) Predujam taksa i troškova postupka koje snosi stranka može se zahtevati od državljana druge države ugovornice pod istim uslovima i u istom obimu kao i od sopstvenih državljana.

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (RS)

Ako su jednom poreskom obvezniku dodeljena dva ili više PIB-a i izdate potvrde o izvršenoj registraciji ili je jedan isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, Centrala Poreske uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke , u poreskom postupku , rešenjem poništava više određene PIB-ove ili isti PIB koji je dodeljen različitim poreskim obveznicima, odnosno poništava potvrde o izvršenoj registraciji, u skladu sa ovim pravilnikom.

Smernice za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti komisije za hartije od vrednosti (RS)

Zabranjeno je uspostavljanje poslovnog odnosa ili izvršenje transakcije u slučaju kada identitet stranke nije moguće utvrditi, ili kada obveznik osnovano posumnja u istinitost ili verodostojnost podataka, odnosno dokumentacije, kojima stranka potvrđuje svoj identitet , te u situaciji kada stranka nije spremna ili ne pokazuje spremnost za saradnju sa obveznikom pri utvrđivanju istinitih i potpunih podataka koje obveznik zahteva u okviru analize stranke . Obveznik u

Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991.godine i izmenama od 29. novembra 2000. (mp)

(1) Usmeni postupak se vodi po službenoj dužnosti, ako to Evropski zavod za patente smatra korisnim, ili na zahtev stranke u postupku . Evropski zavod za patente može odbiti zahtev za dalje vođenje usmenog postupka pred istom instancom, ako su stranke i činjenično stanje isti .

Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima (mp)

Zamoljeni organ u postupku izvršenja zamolnice primenjuje odgovarajuća sredstva prinude u slučajevima i u istom obimu koja su predviđena njegovim unutrašnjim zakonodavstvom za izvršenje naredbi izdatih od organa njegove države ili zahteva postavljenih u tom cilju od zainteresovanih stranaka u unutrašnjim postupcima .

Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima (mp)

(2) Predujam taksa i troškova postupka koje snosi stranka , može se zahtevati od državljanina druge države ugovornice pod istim uslovima i u istom obimu kao i od sopstvenih državljana.

Zakon o opštem upravnom postupku (RS)

... postupak može, ako to ne zabranjuje poseban propis, odrediti zaključkom strankama koje u postupku učestvuju sa istovetnim zahtevima da u određenom roku naznače ko će ih između njih predstavljati, ili da postave zajedničkog punomoćnika. Ako stranke po takvom zaključku ne postupe , zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika ili zajedničkog punomoćnika može odrediti sam organ koji vodi postupak ... stranke ... stranke ...

... stranaka koje u postupku zajednički učestvuju sa istovetnim zahtevima nemaju zajedničkog punomoćnika, dužne su, prilikom prve radnje u postupku , da prijave organu zajedničkog punomoćnika za primanje pismena, po mogućnosti onog koji stanuje u sedištu organa. Dok ne prijave zajedničkog punomoćnika za primanje pismena, za takvog punomoćnika smatraće se ona stranka ... postupak ... stranaka ... stranaka ... stranke ... stranaka ...

(2) Pod istim uslovima jedna stranka ili više stranaka mogu u jednom postupku ostvarivati i više različitih zahteva .

Organ može javnim saopštenjem pokrenuti upravni postupak prema većem broju lica koja organu nisu poznata ili se ne mogu odrediti, a koja u postupku mogu imati položaj stranaka ako se radi o bitno istom zahtevu prema svima njima.

(2) U zaključcima kojima se u postupku iz stava 1. ovog člana preduzimaju mere prema strankama , mora se odrediti koja se od tih mera odnosi na koju od stranaka , osim ako se radi o strankama koje u postupku zajednički učestvuju sa istovetnim zahtevima , ili ako zakonom nije drukčije određeno.

(1) Pošto je postupak pokrenut, stranka može, do donošenja rešenja u prvom stepenu, proširiti stavljeni zahtev , ili umesto ranijeg zahteva staviti drugi, bez obzira na to da li se prošireni ili izmenjeni zahtev zasniva na istom pravnom osnovu , pod uslovom da se takav zahtev zasniva na bitno istom činjeničnom stanju.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 35 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sudska praksa Podnesak stranke sa zahtjevom za priznavanje određenog prava, uz koji stranka organu nije podnijela dokaz bez kojeg se ne može utvrditi okolnost od koje zavisi primjena prava, niti je to učinila po pozivu organa, nije neuredan podnesak koji sprječava postupanje organa po istom , u smislu meritornog rješavanja upravne stvari. , Int-______ od

...

Nema bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 10) Zakona o parničnom postupku u situaciji kada je zahtev po kome već teče parnica sa kojom je tuženi upoznat istaknut kao prigovor prebijanja u drugom postupku , koji se vodi između istih parničnih stranaka , a po tužbi tuženog.

...

Za postojanje presuđene stvari potrebno je da postoji identitet stranaka , identitet zahteva i identitet činjeničnog osnova .

...

... postupku , da utvrdi sve činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tužbenog zahteva . Sud je dužan da prepozna koje su činjenice bitne za rešavanje spornog odnosa, pravilnim izborom i primenom pravne norme, koja je merodavna za rešavanje konkretnog spornog slučaja. Ukoliko stranke ne navedu sve bitne činjenice, niti predlože dokaze, kojima se iste ... postupku ... osnovu ... istog ... stranaka ... stranaka ... stranka ... postupku ...

...

Promena oblika organizovanja tuženog iz ortačkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, izvršena tokom trajanja parničnog postupka , zahteva uređenje tužbe od strane tužioca u navedenom smislu. Isto ne predstavlja subjektivno preinačenje tužbe, a sada označeni tuženi kao DOO ne predstavlja novu stranku u postupku .

...

O naknadi troškova odlučuje sud na određeni zahtev stranke bez raspravljanja. Stranka je dužna da u zahtevu opredeljeno navede troškove za koje traži naknadu. Prvostepeni sud nema obavezu da zakaže ročište za raspravljanje o naknadi troškova parničnog postupka , pa ni u slučaju, kada je drugostepeni sud ukinuo rešenje o troškovima postupka radi ponovnog odlučivanja o istima .

...

Za postojanje presuđene stvari potrebno je da su ispunjena tri uslova: identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi, identitet zahteva i identitet činjenično pravnog osnova . Navedeni uslovi ne postoje kada ne postoji podudarnost tužbenih zahteva , a ni činjeničnog osnova .

...

Ako je parnični postupak prekinut, ne može podneti nova tužba sa istovetnim tužbenim zahtevom među istim strankama

...

Ne postoji LITISPENDENCIJA ako je tužilac istovetni tužbeni zahtev u drugoj parnici povukao pre nego što je presuđeno o zahtevu

...

... zahteva može se doneti tek kad se utvrdi da nijedno pravno pravilo ne upućuje na zaključak o osnovanosti tužbenog zahteva .stoga se, sve dok je u pitanju isti tužbeni zahtev , zasnovan na istom životnom događaju, strankama ne može u redovnom postupku uskratiti pravo da se utvrđenje materijalne istine u pogledu njegove osnovanosti iznese nove činjenice i predlažu nove dokaze iako se time ukazuje na još neki pravni osnov ... osnov ...

...

Litispendencija u izvršnom postupku

...

Neosnovan je zahtjev stranke za donošenje akta u izvršenju presude (čl. 59. zus-a) nakon što je nadležni organ donio takav akt, a ako je takav akt donijet nakon podnošenja zahtjeva nadležnom sudu, isti je dužan postupiti po članu 26. Zakona o upravnom sporu, pri čemu je bez značaja da li je donijeti akt zakonit ili ne.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... postupku za upis u matične knjige (izvodi iz matičnih knjiga i knjiga državljana), kao i da li organ nadležan za prijem zahteva može izvršiti naplatu propisane republičke administrativne takse za bilo koju vrstu isprave ili akta koji stranka prilaže kao prilog u postupku rešavanja glavne stvari pred organom uprave, ako isti nije bio izdat za tu namenu, odnosno na njemu nije naznačen osnov ... osnov ... stranku ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

, kao stvarno nadležan, treba da rešava o više zahteva , odnosno obaveza, a kako se radi o pravima ili obavezama stranaka koje se zasnivaju na istom ili sličnom činjeničnom stanju i na istom pravnom osnovu , može se voditi jedan postupak , u smislu člana 117. stav 1. navedenog zakona.