Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 26. stav 5, člana 27. stav 3. i člana 29. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003),
Ministar finansija i ekonomije donosi

PRAVILNIK

O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57 od 30. maja 2003, 68/03, 32/09, 48/10)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu PIB), sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika i dokaza o izvršenoj registraciji poreskog obveznika, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika kojima je određen i dodeljen PIB i određuju drugi akti od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.
Ovim pravilnikom uređuju se i postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja Poreskoj upravi iz člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon (u daljem tekstu: Zakon).

Postupak, način i rokovi određivanja i dodeljivanja PIB-a

Član 2.

PIB se određuje i dodeljuje u Centrali Poreske uprave za sve poreske obveznike u Republici.
Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na pravna lica, preduzetnike i druge subjekte za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), ako Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", broj 32/09) nije drukčije određeno.
Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave za registraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim zakonom.
PIB se jedinstveno označava u numeričkom obliku.
PIB za poreske obveznike - pravna lica, preduzetnike, stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica i nerezidentna fizička lica, sastoji se od devet cifara, koji čine:
1) redni broj registracije poreskog obveznika (osam numeričkih cifara);
2) kontrolni broj (jedna numerička cifra).
Redni brojevi registracije poreskih obveznika počinju od broja 10000001 i završavaju se brojem 99999999.
PIB se određuje tako da prvih osam cifara čine redni broj registracije poreskog obveznika, a poslednja cifra je kontrolni broj.
Kontrolni broj računa se za niz od osam numeričkih cifara po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL (11,10).
PIB za rezidentna fizička lica koja nisu preduzetnici i za obveznike poreza i doprinosa na prihode od poljoprivrede i šumarstva, sastoji se od 13 cifara i predstavlja jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) dodeljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.
Za lica iz stava 9. ovog člana kojima nije određen JMBG, na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, nadležan organ određuje JMBG i o tome obaveštava organizacionu jedinicu Poreske uprave, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva.
Uz zahtev iz stava 10. ovog člana, dostavljaju se podaci o licu za koje se traži određivanje JMBG (ime i prezime, ime jednog od roditelja, dan, mesec i godina rođenja i adresa prebivališta).

Član 3.

Poreskom obvezniku određuje se i dodeljuje jedinstven i jedini PIB koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu.

Član 4.

Ako su jednom poreskom obvezniku dodeljena dva ili više PIB-a i izdate potvrde o izvršenoj registraciji ili je jedan isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, Centrala Poreske uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, u poreskom postupku, rešenjem poništava više određene PIB-ove ili isti PIB koji je dodeljen različitim poreskim obveznicima, odnosno poništava potvrde o izvršenoj registraciji, u skladu sa ovim pravilnikom.
Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.
PIB koji je poništen iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana ne može se dodeliti drugom poreskom obvezniku.
Centrala Poreske uprave vodi evidenciju o poništenim PIB-ovima, odnosno potvrdama o izvršenoj registraciji iz stava 1. ovog člana.
Ako je isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, poništava se potvrda o izvršenoj registraciji onog poreskog obveznika kome je PIB dodeljen kasnije.
U slučaju iz stava 5. ovog člana, poreskom obvezniku čiji je PIB poništen, određuje se i dodeljuje novi PIB i o tome izdaje potvrda o izvršenoj registraciji.

Prijava za registraciju poreskih obveznika

Član 5.

Centrala Poreske uprave poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Prijavu za registraciju na Obrascu PR-1 podnose: rezidentno pravno lice; državni organ i organizacija; organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica, stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika za čiju registraciju nije nadležna Agencija.
Prijavu za registraciju na Obrascu PR-2 podnosi rezidentni preduzetnik za čiju registraciju nije nadležna Agencija.
Prijavu za registraciju na Obrascu PR-3 podnosi nerezidentno fizičko lice.
Ako poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik, prilikom podnošenja prijave za registraciju, posle prvog upisa u odgovarajući registar, ne raspolaže svim podacima koji se unose u prijavu (matični broj radnje ili brojevi računa kod banaka), podnosi prijavu za registraciju sa raspoloživim podacima.
Po pribavljanju podataka kojima poreski obveznik ne raspolaže prilikom podnošenja prijave za registraciju, u skladu sa Zakonom, dužan je da u roku od pet radnih dana od dana njihovog pribavljanja podnese Poreskoj upravi odgovarajuću prijavu o izmenama i dopunama podataka, u skladu sa ovim pravilnikom.
Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave za registraciju iz stava 1. ovog člana koju podnosi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

Član 6.

Podatke o promenama registrovanim nakon registracije osnivanja privrednih subjekata u registar Agencije, u smislu propisa o registraciji privrednih subjekata, kao i podatke o brisanju privrednih subjekata iz registra Agencije, Agencija dostavlja Poreskoj upravi u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije u roku od 48 časova od registracije.
Promene podataka koje nisu predmet registracije u Agenciji poreski obveznik je dužan da prijavi Poreskoj upravi u roku od pet radnih dana od dana nastanka promene.
Poreski obveznici, za čiju registraciju nije