Traženo: likvidacioni upravnik

Ukupno nađeno: 1521 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1267 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (RS)

Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika (RS)

Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade stvarnih troškova agencije za osiguranje depozita u funkciji stečajnog , odnosno likvidacionog upravnika (RS)

Tarifa o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (RS)

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika (RS)

Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika (RS)

Statut Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (RS)

Pravilnik o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika (RS)

Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom (RS)

Kodeks etike za stečajne upravnike (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu izbora stečajnih upravnika metodom slučajnog odabira (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 227 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Kako utvrditi vrednost predmeta spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi naveo da je vrednost stvari koje su služile za obezbeđenje potraživanja u iznosu od 4.000.000,00 dinara a kao vrednost tužbe

...

Pitanje: U postupku stečaja poverilac (lizing kuća) prijavljuje svoje potraživanje po osnovu neplaćenih lizing rata u novčanom iznosu. Stečajni upravnik priznaje traženi iznos u celokupno prijavljenom iznosu, a stečajni sudija zaključkom utvrđuje visinu iznosa i isplatni red potraživanja, čime lizing kuća stiče svojstvo stečajnog poverioca za potraživanja u trećem isplatnom redu.

...

Pitanje: Nakon otvaranja stečajnog postupka nad primaocem lizinga, pre odluke o bankrotstvu ili usvajanju plana reorganizacije, stečajni upravnik je obavestio davaoca finansijskog lizinga da želi da zadrži predmet lizinga i da nastavi sa ispunjenjem ugovora o lizingu. Pošto plaćanje nije izvršio u razumnom roku, davalac lizinga podnosi zahtev za izlučenje predmeta lizinga. Kakvu odluku u ovakvoj situaciji donosi stečajni sudija?

...

Pitanje: Može li poverilac koji je na ispitnom ročištu na osnovu čl. 117. Zakona o stečaju osporio prijavu potraživanja drugog poverioca (priznatu od strane stečajnog upravnika ), da ističe u parnici kao razlog osporavanja

...

da se izjasni o razlučnom pravu stečajni upravnik stečajnog dužnika, koji je otuđio imovinu pod razlučnim pravom teretnim pravnim poslom pre stečaja , a pri tome založni poverilac traži da se imovina vrati u stečajnu masu iako je evidentno da se pri prodaji iste neće ni on u potpunosti namiriti, a pri tome se treće lice koje je stvar steklo pre stečaja ... stečajni ...

...

Pitanje: Ako je prodaja imovine stečajnog dužnika, na kojoj je priznato razlučno pravo razlučnom poveriocu, izvršena pre 18. 02. 2012. godine, a nagrada stečajnom upravniku se određuje nakon 18. 02. 2012. godine, koji će se propis primeniti - da li Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrada za rad i naknade troškova stečajnog upravnika (Sl. Glasnik RS 1/2011) koji se primenjivao u trenutku prodaje ili će se primeniti izmene i dopune Pravilnika koje su stupile na snagu 18. 02.

...

20. st. 2. Zakona o stečaju predviđeno je da se izbor stečajnih upravnika vrši sa liste aktivnih stečajnih upravnika . U situaciji kada već imenovani stečajni upravnik tokom postupka pređe u status neaktivnog stečajnog upravnika sa razloga navedenih u čl. 25. st. 4. Zakona o stečaju , da li stečajni sudija razrešava takvog upravnika po službenoj dužnosti, budući da ovde nije reč o brisanju iz imenika u smislu čl. 32. st. 2. Zakona o stečaju ...

...

Pitanje: Kako da se izjasni stečajni upravnik u situaciji kada stvar data u zalogu od pravnog prethodnika stečajnog dužnika nije zatečena prilikom popisa kod otvaranja stečaja , upravnik nije došao ni do kakvih saznanja gde se ista nalazi, na koji način je otuđena jer toga nema u knjigovodstvenoj evidenciji (a pri tome hipotekarni poverilac insistira da se ista uvrsti u stečajnu masu i da upravnik pobija pravne radnje pravnog prethodnika stečajnog dužnika)?

...

Pitanje: Da li se u slučajevima kada na poverilačkom ročištu nije bilo uslova za formiranje odbora poverilaca, ili je isti neaktivan i nezainteresovan za rad, mogu primeniti odredbe čl. 28. st. 5. Zakona o stečaju u pogledu predložene prodaje neposrednom pogodbom od strane stečajnog upravnika , s obzirom na odredbu čl. 132. st. 9. Zakona o stečaju ?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Predlog za smenjivanje stečajnog upravnika

...

STEČAJNI UPRAVNIK

...

7. Za likvidacionog upravnika imenuje se iz , koji je kao direktor zastupao Društvo i pre pokretanja postupka likvidacije .

8. Likvidacioni upravnik će odmah, a najkasnije do isteka petnaestog dana od dana donošenja ove odluke podneti Agenciji za privredne registre uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije i ovu odluku radi registracije likvidacije Društva u Registru.

9. Likvidacioni upravnik sastaviće finansijski izveštaj sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije i dostaviti ga nadležnom organu u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije , kao i početni likvidacioni bilans najkasnije tri meseca po otvaranju postupka likvidacije koji podnosi ovoj skupštini.

...

Stečajni upravnik nije osporio nijedno potraživanje.

Predlagač, iz , je spreman da izvrši kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica za iznos od dinara koji bi odmah po kupovini i isplatilo. Predlagač, iz je stupilo u kontakt sa stečajnim upravnikom iz i svim poveriocima, koji su dali načelnu saglasnost da se izvrši prodaja dužnika kao pravnog lica.

...

Predmet: PREDLOG ZA SMENjIVANjE STEČAJNOG UPRAVNIKA

stečajnog upravnika određen je iz ul. br. .