hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lift standardi

Ukupno nađeno: 39 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova (RS)

Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina (RS)

328. SRPS EN 12016:2010 Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove , pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost EN 12016:2004+A1:2008

Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti (RS)

6. SRPS EN 12015:2009 Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove , pokretne stepenice i pokretna gazišta - Emisija EN 12015:2004

7. SRPS EN 12016:2010 Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove , pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost SRPS EN 12016:2009 EN 12016:2004+A1:2008

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (RS)

Najmanje jedan lift u stambenoj zgradi mora da zadovolji standarde pristupačnosti.

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre (RS)

3) Spratnost objekta - Maksimalna spratnost objekta P+3 (prizemlje i tri sprata) ne računajući podzemne etaže (podrum, suteren i dr.). Izgradnja objekata veće spratnosti moguća je samo u izuzetnim slučajevima kada je to predviđeno usvojenim urbanističkim i regulacionim planovima kada je obavezno planirati liftove za vertikalnu komunikaciju, koji moraju ispunjavati standarde za korišćenje istih od strane osoba sa invaliditetom.

2) Standardni lift u objektima spratnosti veće od P+3

3) Lift prilagođen standardu korišćenja osoba sa invaliditetom

3) Spratnost objekta - Maksimalna spratnost objekta P + 5 (prizemlje i pet spratova) ne računajući podzemne etaže (podrum, suteren i dr.). Za objekte veće spratnosti od P+3 obavezno je planirati liftove za vertikalnu komunikaciju, koji moraju ispunjavati standarde za korišćenje istih od strane osoba sa posebnim potrebama.Izgradnja objekata veće spratrnosti moguća je samo u izuzetnim slučajevima kada je to predviđeno usvojenim urbanističkim i regulacionim planovima.

2) Standardni lift u objektima spratnosti veće od P+3.

3) Lift prilagođen standardu korišćenja osoba sa invaliditetom.

Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova (RS)

SRPS EN 12016:2010 Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove , pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost <lat>Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving njalks - Immunity EN 12016:2004+A1:2008</lat>

Pravilnik o bezbednosti liftova (RS)

Smatra se da lift ili bezbednosna komponenta ispunjava bitne zahteve za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika, ako je projektovan i izrađen u skladu sa srpskim standardima iz oblasti liftova , koji sadrže jedan ili više bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost, kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi , čiji se spisak (u daljem tekstu: spisak standarda ) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje

Smatra se da bezbednosna komponenta koja je projektovana i izrađena u skladu sa srpskim standardima iz stava 1. ovog člana i koja je ispravno ugrađena u lift , omogućava da taj lift ispunjava bitne zahteve za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Ako ne postoje harmonizovani standardi koji se odnose na liftove ili bezbednosne komponente koji bi mogli da budu preuzeti kao srpski standardi , postupak za donošenje drugih srpskih standarda i/ili srodnih dokumenata iz oblasti liftova ili bezbednosnih komponenti koji se smatraju relevantnim za pravilno ispunjavanje bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje standardizacija .

3) ako je lift projektovan u skladu sa liftom za koji je primenjen postupak potpunog obezbeđenja kvaliteta za liftove iz Priloga 12 - Potpuno obezbeđivanje kvaliteta za liftove , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, dopunjen pregledom projekta ako taj projekat nije u potpunosti usaglašen sa srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika, lift mora da bude izrađen, ugrađen i ispitan dodatnom primenom jednog od sledećih postupaka:

5) nakon što je za lift sproveden postupak potpunog obezbeđenja kvaliteta iz Priloga 12 ovog pravilnika, vrši se dopunski pregled projekta, ako projekat nije u potpunosti usaglašen sa srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika.

Imenovano telo za pregled lifta , da bi bilo imenovano za pregled liftova , osim zahteva za imenovanje iz Priloga 14 ovog pravilnika, mora da ispuni zahteve srpskog standarda SRPS ISO IEC 17020, kao i da ima u radnom odnosu ili na drugi način angažovano osoblje, i to najmanje jednog:

4. Imenovano telo, po izboru instalatera lifta obavlja završnu kontrolu lifta koji treba da se stavi na tržište. Odgovarajuća ispitivanja i provere koji su definisani srpskim standardom (ima) iz člana 8. ovog pravilnika ili na drugi način definisani u skladu sa ovim pravilnikom, moraju biti sprovedeni kako bi se obezbedila usaglašenost lifta sa odgovarajućim bitnim zahtevima ovog pravilnika.

4. Imenovano telo mora da ispita tehničku dokumentaciju i lift i sprovede odgovarajuće ispitivanje kako je navedeno u odgovarajućem srpskom standardu iz člana 8. ovog pravilnika ili drugo ekvivalentno ispitivanje, radi potvrđivanja usaglašenosti lifta sa odgovarajućim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.

3.2. U okviru sistema obezbeđivanja kvaliteta, svaki lift mora da bude ispitan u skladu sa odgovarajućim srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika ili se moraju sprovesti druga ekvivalentna ispitivanja kako bi se obezbedila usaglašenost sa odgovarajućim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.

- tehničkih projektnih specifikacija, uključujući srpske standarde iz člana 8. ovog pravilnika koji će biti primenjeni, a ako ti standardi neće biti u potpunosti primenjeni, sredstva koja će biti korišćena da se obezbedi da zahtevi iz ovog pravilnika koji se odnose na liftove budu ispunjeni;

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (RS)

1) tehnički izveštaj (tehnički podaci - karakteristike, tehnički opis važnijih elemenata građevinskog, mašinskog i elektro dela postrojenja, a posebno sigurnosnih uređaja, instalacija i mera, opis elektro napajanja, opis rada i upravljanja postrojenjem, opis posebnih postupaka sa liftom , popis primenjenih propisa i standarda );

Pravilnik o obaveznom atestiranju graničnika brzine za liftove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

3) jugoslovenski standard <lat>JUS M.D1.573</lat> - Liftovi , Graničnik brzine. Ispitivanje.

Karakteristike kvaliteta graničnika brzine iz člana 3. ovog pravilnika ispituju se na način utvrđen Pravilnikom za liftove <lat>I-IV</lat> vrste, Pravilnikom za liftove <lat>V</lat> vrste i jugoslovenskim standardom <lat>JUS M.D1.573</lat> - Liftovi . Graničnik brzine. Ispitivanje.

Veličina uzorka za ispitivanje i drugi zahtevi u vezi sa uzimanjem uzoraka radi sprovođenja postupka navedenog u članu 2. ovog pravilnika utvrđeni su u jugoslovenskom standardu <lat>JUS M.D1.531</lat> - Liftovi . Graničnik brzine. Ispitivanje.

13) izjavu proizvođača da električni sigurnosni uređaj koji se koristi na graničniku brzine ispunjava uslove iz jugoslovenskog standarda <lat>JUS N.K5.051</lat> i Pravilnika za liftove <lat>I-IV</lat> i <lat>V</lat> vrste;

Pravilnik o obaveznom atestiranju hvatačkog uređaja za liftove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SCG)

3) jugoslovenski standard <lat>JUS M.D1.572</lat> - Liftovi . Hvatački uređaj. Ispitivanje.

Karakteristike kvaliteta hvatačkog uređaja iz člana 3. ovog pravilnika ispituju se na način koji je utvrđen Pravilnikom za liftove <lat>I-IV</lat> vrste, Pravilnikom za liftove <lat>V</lat> vrste i jugoslovenskim standardom <lat>JUS M. D1.572</lat> - Liftovi , Hvatački uređaj. Ispitivanje.

Veličina uzorka za ispitivanje i drugi zahtevi u vezi sa uzimanjem uzorka radi sprovođenja postupka navedenog u članu 2. ovog pravilnika utvrđeni su u jugoslovenskom standardu <lat>JUS M.D1.572</lat> - Liftovi . Hvatački uređaj. Ispitivanje.

ogl1
hor003