Traženo: licenca medicinska

Ukupno nađeno: 25 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova (RS)

Kvalifikovani farmaceut odgovoran za puštanje serije leka u promet dužan je da ima licencu za obavljanje poslova kvalifikovanog farmaceuta odgovornog za puštanje u promet određene vrste leka u određenom farmaceutskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Na zdravstvene radnike koji obavljaju metode i postupke tradicionalne medicine primenjuju se odredbe ovog zakona o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence , kao i odredbe zakona kojim se uređuju komore zdravstvenih radnika.

Zakon o veterinarstvu (RS)

Licencu za obavljanje veterinarske delatnosti može da stekne lice sa završenim studijama veterinarske medicine , položenim stručnim ispitom i sa stručnim rezultatima u obavljanju poslova veterinarske delatnosti, kao i preporukom dva člana Komore.

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (RS)

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu može se izdati na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, pod uslovom da pravno lice, odnosno preduzetnik ima zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom - sa stečenim visokim obrazovanjem iz polja tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

Nakon polaganja zakletve lekaru se uručuje licenca , primerak Statuta, primerak Kodeksa medicinske etike i članska karta Komore.

3) u saradnji sa medicinskim fakultetima i drugim stručnim udruženja vodi računa o unapređenju načina licenciranja članova Komore i načina stručnog usavršavanja i razmene stručnih znanja članova;

Ovim pravilima uređuje se upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije (u nastavku teksta: Komora), vođenje i sadržaj Imenika članova Komore i postupak izdavanja dozvole za samostalan rad (u daljem tekstu: licenca ).

Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa (RS)

Odgovorno lice za puštanje serije leka u promet iz stava 11. ovog člana, mora da ima licencu , odnosno da ispunjava uslove i obavlja dužnosti kvalifikovanog farmaceuta za puštanje serije leka u promet u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava i propisima za sprovođenje tog zakona.

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (RS)

Nosioci licence za obavljanje radijacionih delatnosti u medicini navedenih u stavu 1. ovog člana, obavezni su da se pridržavaju propisa kojima se reguliše upravljanje otpadom.

Nosilac licence za primenu izvora jonizujućih zračenja u veterinarskoj medicini obavezan je da:

Izlaganje lica iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju samo nosioci licence za odgovarajuću radijacionu delatnost u medicini pri čemu su obavezni da dostave Agenciji izveštaj o sprovedenom postupku sa relevantnim podacima na osnovu kojih je moguće proceniti dozu izlaganja.

Nosilac licence za primenu otvorenih izvora zračenja u medicini obavezan je da obezbedi pacijentu, ili pravnom zastupniku pacijenta, pisana uputstva da bi se doze za lica u kontaktu sa pacijentom smanjile koliko je objektivno moguće i da bi se obezbedile informacije u vezi sa rizicima od jonizujućeg zračenja.

Nosilac licence za radijacionu delatnost u medicini mora imati pisani protokol za svaki uređaj i za svaku vrstu standardne radiološke prakse.

Za ostala medicinska izlaganja nosilac licence obavezan je da uključi stručnjake iz oblasti fizike ako je potrebno, radi konsultacija u vezi sa optimizacijom, uključujući i dozimetriju pacijenta i osiguranje kvaliteta sa kontrolom kvaliteta i takođe da bi po potrebi savetovao u vezi sa pitanjima zaštite od zračenja usled medicinskog izlaganja.

Nosilac licence za radijacionu delatnost medicinsko izlaganje obavezan je da prilagodi opremu i procedure zahtevima posebnih medicinskih izlaganja: izlaganje dece, izlaganje prema programu rane dijagnostike i izlaganje pacijenata velikim dozama kao u slučaju interventne radiologije, kompjuterizovane tomografije ili radioterapije.

Nosilac licence za radijacionu delatnost u medicini dužan je da obezbedi preduzimanje svih realnih koraka da bi se smanjila mogućnost i učestalost primene slučajnih ili nenamernih doza na pacijenta usled radiološke prakse, uzimajući u obzir ekonomske i socijalne faktore.

Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (RS)

U postupku izdavanja licenci za radijacionu delatnost i rešenja kojim se odobrava korišćenje izvora jonizujućih zračenja Agencija primenjuje gradirani pristup, odnosno postavlja zahteve prema veličini rizika od jonizujućih zračenja za profesionalno izložena lica, stanovništvo, okolinu i pacijente (u medicinskoj primeni izvora jonizujućih zračenja).

Nosilac licence za radijacione delatnosti u medicinskoj primeni izvora jonizujućih zračenja obavezan je da sprovodi merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja kako je propisala Agencija.

u humanoj i veterinarskoj medicini , naučnoistraživačkom radu i za obavljanje ovlašćenih poslova u zaštiti od jonizujućih zračenja mora da ima visoko obrazovanje stečeno na diplomskim akademskim studijama iz oblasti medicinskih , veterinarskih, prirodnomatematičkih ili tehničkotehnoloških nauka i dodatnu osposobljenost za sprovođenje mera zaštite na poslovima lica odgovornog za zaštitu od jonizujućih zračenja u oblasti primene izvora jonizujućih zračenja za koju ga imenuje nosilac licence ...

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava laboratorija (RS)

1) u stalnom radnom odnosu lice odgovorno za zastupanje, odnosno odgovorno za organizaciju poslova, nadzor nad sprovođenjem procedura rada, izvođenje metoda laboratorijskih ispitivanja i izdavanje laboratorijskih rezultata koje ima završen fakultet veterinarske medicine , licencu za obavljanje veterinarske delatnosti i završene postdiplomske specijalističke, magistarske ili doktorske studije iz oblasti mikrobiologije i imunologije;

1) lice odgovorno za zastupanje ili lice odgovorno za organizaciju poslova, nadzor nad sprovođenjem procedura rada, izvođenje metoda laboratorijskih ispitivanja i izdavanje laboratorijskih rezultata koje u pogledu stručnih kvalifikacija ima završen fakultet veterinarske medicine , licencu za obavljanje veterinarske delatnosti i završene postdiplomske specijalističke, magistarske ili doktorske studije iz oblasti mikrobiologije i imunologije ili higijene hrane životinjskog porekla ili medicinski

Laboratorija koja obavlja biohemijska ispitivanja kliničkog materijala mora da ima lice odgovorno za zastupanje ili lice odgovorno za organizaciju poslova, nadzor nad sprovođenjem procedura rada i izvođenje metoda laboratorijskih ispitivanja i izdavanje laboratorijskih rezultata koje ima završen fakultet veterinarske medicine i licencu za obavljanje veterinarske delatnosti.

Laboratorija koja obavlja radiološka ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorcima hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i vode za napajanje mora da ima lice odgovorno za zastupanje ili lice odgovorno za organizaciju poslova, nadzor nad sprovođenjem procedura rada i izvođenje metoda laboratorijskih ispitivanja i izdavanje laboratorijskih rezultata koje ima završen fakultet veterinarske medicine i licencu za obavljanje veterinarske delatnosti ili tehnološki fakultet ili prirodno matematički

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (RS)

a) osposobljen za rad u medicini i da ima licencu za rad u medicini ;

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (RS)

Nosilac licence za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti u medicinske svrhe, dužan je da, pored evidencije iz stava 1. ovog člana, vodi i evidenciju o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima.