hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: letački dodatak

Ukupno nađeno: 234 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 234 pronadjena primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (RS)

Dodatni uslovi za letenje vazduhoplova u komercijalne svrhe i za letenje složenog motornog vazduhoplova

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza (RS)

3. Odredbe stavova 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na preduzeće koje zahteva operativnu dozvolu radi obavljanja delatnosti vazduhoplovima s manje od 10 tona maksimalne mase na poletanju (MTOM) i/ili s manje od 20 sedišta. Ono mora da pokaže da je njegov neto kapital najmanje 100.000 evra ili da, na zahtev organa nadležnog za izdavanje dozvole, priloži sve podatke potrebne za procenu iz stava 1. ovog člana, posebno podatke iz tačke 1. Aneksa <lat>I</lat> ove uredbe.

Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (RS)

"1. Države članice mogu naplaćivati naknade kroz jednu naknadu po letu . Ako su naknade fakturisane i naplaćene na regionalnom nivou, valuta naplate može da bude Evro i administrativna jedinica naknade koja nadoknađuje fakturisanje i naplatu troškova može biti dodata na odnosnu jedinicu naknade."

1.2. Faktor mase izražen kao broj sa dva decimalna mesta, predstavlja količnik dobijen deljenjem maksimalne sertifikovane mase vazduhoplova na poletanju u metričkim tonama, u skladu sa Dodatkom IV. tačkom 1.5. ove uredbe, sa brojem 50 i stepenovanjem dobijenog količnika eksponentom 0,7. Međutim, u prelaznom periodu od pet godina nakon obračuna prve jedinice terminalne naknade u skladu s ovom uredbom, navedeni eksponent mora da bude između 0,5 i 0,9.

1. Naknada se naplaćuje za sve letove vazduhoplova koji se obavljaju u skladu sa procedurama utvrđenim u primeni standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva u vazdušnom prostoru koji je u nadležnosti država ugovornica. U svrhu određivanja rutnih naknada, vazdušni prostor je podeljen u zone naplate rutnih naknada, kako su definisale države ugovornice i kako je navedeno u Dodatku I.

Za svaki let koji ulazi u vazdušni prostor zona naplate datih u Dodatku I, naplatiće se jedinstvena naknada (R) koja je jednaka zbiru naknada određenih za taj let u vazdušnom prostoru zona naplate koje su u pitanju.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

sleće na više od jednog aerodroma u carinskom području Republike Srbije i kreće se između tih luka ili aerodroma bez pristajanja u luci, odnosno bez sletanja na aerodrom van carinskog područja Republike Srbije, uvozna sažeta deklaracija podnosi se u prvoj luci ili na prvom aerodromu u Republici Srbiji, za svu robu koja se prevozi. Carinski organi u prvoj luci ili na prvom aerodromu ulaska vrše analizu rizika u pogledu sigurnosti i bezbednosti za svu robu koja se prevozi. Dodatna ...

2) sve kontrole ručnog prtljaga obavljaju se na prvom aerodromu za međunarodni saobraćaj; dodatna kontrola tog prtljaga može da se obavi na aerodromu dolaska domaćeg leta , samo u izuzetnim slučajevima, ako se kod kontrole predatog prtljaga ukaže potreba za dodatnom kontrolom,

Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika (RS)

Dodatni delovi interventne uniforme policijskih službenika Helikopterske jedinice su: letački kombinezon, letačka kožna jakna, letački prsluk i bunda.

Pravilnik o kvalitetu cementa (RS)

2) obični portland cement jeste hidraulično vezivo koje se dobija mlevenjem portland cementnog klinkera kome se pored kalcijum sulfata-regulatora vremena vezivanja cementa može dodati i: granulisana zgura visoke peći, pucolanski materijali, leteći pepeli, sagoreli škriljac, krečnjak, silikatna čađ i eventualno aditivi za poboljšanje proizvodnje ili svojstava cementa; hidrauličko očvršćavanje običnog portland cementa prvenstveno je posledica hidratacije kalcijum-silikata, ali i druga hemijska jedinjenja

Pravilnik o letilištima i terenima (RS)

(b) 1 % za svaki dodatni stepen celzijusa razlike referentne temperature letilišta i temperature u standardnoj atmosferi na toj nadmorskoj visini;

(v) 10 % na svaki dodatni procenat nagiba poletno- sletne staze čija je dužina 900 m i više; i

Pravilnik o letačkom osoblju (RS)

15) Part-FCL dozvola označava dozvolu letačkog osoblja koja ispunjava zahteve iz Aneksa <lat>I</lat> Priloga 1. ovog pravilnika;

Prilogom 1. ovog pravilnika preuzimaju se Aneksi <lat>I-IV</lat> Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. novembra 2011. godine koja bliže propisuje tehničke zahteve i upravne procedure za letačko osoblje i Aneksi <lat>V-VII</lat> sadržani u Aneksu Uredbe Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. marta 2012. godine koja predstavlja dopunu i izmenu Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 u skladu sa Osnovnom uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008.

Aneksom <lat>I</lat> Priloga 1. ovog pravilnika propisuju se uslovi pod kojima se izdaju dozvole letačkog osoblja i upisuju ovlašćenja u te dozvole, vreme na koje važe ovlašćenja koja su upisana u dozvolu letačkog osoblja i postupak po kome se proverava stručna osposobljenost letačkog osoblja.

Aneksom <lat>IV</lat> Priloga 1. ovog pravilnika propisuju se uslovi pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, vreme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, uslovi pod kojima se izdaju sertifikati ovlašćenim lekarima (<lat>AMEs</lat>), lekarima specijalistima opšte medicine (<lat>GMPs</lat>) i lekarima specijalistima medicine rada (<lat>ONMPs</lat>).

... Aneksom <lat>VI</lat> Priloga 1. ovog pravilnika propisuju se uslovi pod kojima se menjaju, suspenduju ili stavljaju van snage dozvole letačkog osoblja, uslovi pod kojima se suspenduju ili stavljaju van snage ovlašćenja koja su upisana u dozvolu letačkog osoblja, obrasci dozvola letačkog osoblja, uslovi pod kojima se menja, suspenduje ili stavlja van snage potvrda o pravu na obučavanje centra za obuku letačkog ... letačkog ...

Aneksom <lat>VII</lat> Priloga 1. ovog pravilnika propisuju se uslovi pod kojima se izdaje potvrda o pravu na obučavanje centra za obuku letačkog osoblja, uverenje o gradaciji uređaja za simuliranje letenja i sertifikat vazduhoplovno medicinskog centra.

Pilotima koji su pre stupanja na snagu ovog pravilnika obavljali probne letove kategorije 1. i 2. na način koji je propisan u Aneksu Uredbe Komisije (EZ) br. 1702/2003 ili onima koji su obučavali pilote za probne letove , kvalifikacije za probne letove se konvertuju u ovlašćenja za probne letove u skladu sa Aneksom <lat>I</lat> Priloga 1. ovog pravilnika i, ako je primenjivo, u sertifikate instruktora za ovlašćenje za probne letove .

Imaoci dozvola inženjera letača koje su izdate u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije, podnose Direktoratu zahtev za konverziju u <lat>Part-FCL</lat> dozvole.

ili u ime treće države u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije koji su ispunili zahteve u pogledu iskustva za izdavanje dozvole transportnog pilota (<lat>ATPL</lat>) na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova kako je propisano u Glavi F Aneksa <lat>I</lat> Priloga 1. ovog pravilnika, može da se prizna u potpunosti ispunjenje zahteva u pogledu pohađanja obuke pre polaganja teorijskog i praktičnog ispita, ako dozvola treće države sadrži važeće ovlašćenje za letenje ...

Uređaji za simuliranje letenja (<lat>FSTDs</lat>) koji se koriste za obuku pilota, ispite i provere, sa izuzetkom razvojnih uređaja za obuku koji se koriste za obuku za probne letove , moraju da budu u skladu sa tehničkim zahtevima i upravnim procedurama propisanim u Aneksima <lat>VI</lat> i <lat>VII</lat> Priloga 1. ovog pravilnika i moraju da imaju utvrđen nivo gradacije.

3) odredbe tačke <lat>ORA.GEN.200 (a)(3)</lat> Aneksa <lat>VII</lat> Priloga 1. ovog pravilnika za imaoce uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje letenja (<lat>FSTD</lat>) koji nisu u okviru odobrenog centra za obuku i ne poseduju potvrdu o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza;

4) odredbe Aneksa <lat>VI</lat> i <lat>VII</lat> Priloga 1. ovog pravilnika za centre za obuku koji pružaju obuku samo za sticanje ovlašćenja za probne letove u skladu sa odredbom <lat>FCL.820</lat> Aneksa <lat>I</lat> Priloga 1. ovog pravilnika.

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (RS)

(a) Aneksa 2 o pravilima letenja , 10. izdanje iz jula 2005 godine, uključujući sve izmene i dopune do broja 42;

Zakon o vazdušnom saobraćaju (RS)

4) delovi, uređaji i oprema su svaki instrument, oprema, mehanizam, deo, aparat, pribor, softver ili dodatna oprema, uključujući komunikacionu opremu, koji se upotrebljava ili je namenjen za upotrebu pri korišćenju ili nadzoru vazduhoplova u letu ili koji je instaliran u vazduhoplov ili pričvršćen na vazduhoplov, što obuhvata i delove strukture vazduhoplova, delove motora ili delove elise ili opreme koja se koristi za manevrisanje vazduhoplova sa zemlje;

Pravilnik o aerodromima (RS)

Ako je zbog oštećenja ili nedovoljne iskorišćenosti poletno- sletne staze, neophodno privremeno ili trajno izmeštanje praga poletno- sletne staze sa njegove prvobitne lokacije, mora da se obezbedi, između izmeštenog praga i terena koji se ne koristi, čista i nivelisana površina, bez prepreka, u dužini od najmanje 60 m i ispred nje dodatna zaštitna površina kraja poletno- sletne staze (RESA).

(v) za 10 % (osnovne dužine) na svaki dodatni procenat nagiba poletno- sletne staze čija je dužina 900 m i više;

Ako na kraju poletno- sletne staze ne postoji rulna staza ili okretnica na rulnoj stazi, na poletno- sletnoj stazi mora da se obezbedi dodatna površina za okretanje vazduhoplova za 180<sup>o</sup>, prema tipičnom planu koji je prikazan na slici 3-1 ovog pravilnika.

kad nije sigurno da li će primenjeno sredstvo za odleđivanje delovati i za vreme poletanja vazduhoplova ili u slučaju promenljivih vremenskih uslova kad se duž trase za kretanje vazduhoplova po tlu do poletno- sletne staze za poletanje očekuje pojava leda ili sloja snega na površinama vazduhoplova, operater aerodroma mora da odredi dodatnu udaljenu površinu za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova na rulnoj stazi, na delu koji je dovoljno blizu praga poletno- sletne ...

ogl1
hor003