Traženo: legalizacija građevinskog objekta

Ukupno nađeno: 82 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 72 pronadjenih primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije , kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije (RS)

Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata (RS)

Zakon o legalizaciji objekata (RS)

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata , odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju , uslovi za izdavanje upotrebne dozvole, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata .

Izuzetno od odredbe stava 1. tač. 5) ovog člana nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloži overenu saglasnost vlasnika susednog objekta .

Izuzetno od odredbe stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana nadležni organ će naknadno izdati građevinsku i upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloži saglasnost upravljača javnog dobra da je predmetni objekat u funkciji javne namene, odnosno saglasnost organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara.

Legalizacija , u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat , odnosno deo objekta koji je izgrađen , odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Građevinsku dozvolu za legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno upotrebnu dozvolu za objekte koji se koriste bez upotrebne dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva , odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: nadležni organ).

Organi iz stava 1. ovog člana nadležni su za izdavanje građevinske , odnosno upotrebne dozvole za legalizaciju onih objekata za čiju izgradnju su prema zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata ovlašćeni da izdaju građevinsku dozvolu.

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja građevinske dozvole.

Posebna vrsta projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrađuje se za: porodične stambene objekte do 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambene objekte preko 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambeno poslovne objekte , poslovne objekte , proizvodne objekte i objekte niskogradnje .

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta do 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine sadrži naročito:

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte sadrži:

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije objekata niskogradnje , pored sadržine propisane u članu 13. ovog zakona, sadrži i druge podatke koji su karakteristični za tu vrstu objekata (podužni profil, karakteristične poprečne profile, ostale prikaze u zavisnosti od vrste projekta).

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje: uslove na osnovu kojih se utvrđuju objekti iz člana 3. ovog zakona; način izrade i sadržinu projekta izvedenog objekta propisan za postupak legalizacije , posebne vrste projekata izvedenog objekta ; stepen izgrađenosti objekta ; sadržinu i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije .

Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište dostavlja se kada vlasnik bespravno izgrađenog objekta od nadležnog organa dobije obaveštenje o mogućnosti legalizacije .

Rušenje objekata koji su izgrađeni , odnosno rekonstruisani ili dorađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog zakona, neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka legalizacije .

Objekat koji je izgrađen do dana stupanja na snagu ovog zakona može privremeno, do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije , biti priključen na elektroenergetsku, gasnu i mrežu elektronskih komunikacija, ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju.

Ako objekat iz stava 1. ovog člana ne bude legalizovan u skladu sa ovim zakonom, građevinski inspektor je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana po dobijanju akta iz člana 34. ovog zakona, primerak tog akta dostavi javnom komunalnom preduzeću ili privrednom društvu koje je privremeno priključilo objekat na svoju mrežu, odnosno infrastrukturu.

Postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta , odnosno njegovog dela, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

(3) građevinsku i upotrebnu dozvolu izdate u postupku legalizacije za objekte (odnosno stanove u okviru objekata ) čija je izgradnja započeta bez neophodnih dozvola, a isti su upisani u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišne knjige, sa i bez zabeležbe da Republika Srbija ne garantuje za stabilnost i sigurnost objekta , a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju odnosno građevinska dozvola,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ispunjeni su uslovi za odlaganje izvršenja rešenja o rušenju bespravno izgrađenog objekta ukoliko je podnosilac zahteva podneo u zakonom propisanom roku zahtev za legalizaciju .

...

Opština nema legitimaciju da podnosi tužbu u upravnom sporu radi poništaja drugostepenog rešenja donetog u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta .

...

Graditelj građevinskog objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje do legalizacije ili rušenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku, ako zakonom republike nije drukčije određeno.

...

... Graditelj građevinskog objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje , do legalizacije ili rušenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa, uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku, ako zakonom republike odnosno autonomne pokrajine nije drukčije određeno. Građevinski objekt izgrađen bez odobrenja za građenje od izgradnje ... objekt ... graditelj ... objekta ... graditelj ... građevinski objekt ... objekta ... građevinskog objekta ... objekta izgrađenog ... građenje ... objekat ...

...

Ne može se nalagati rušenje objekta bespravno izgrađenog pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji , bez prethodnog postupka legalizacije .

...

Ništava je dozvola za legalizaciju izgrađenog stambenog objektu ako investitor nema pravo korišćenja na svim parcelama

...

Graditelj građevinskog objekta bez odobrenja za građenje , do legalizacije ili rušenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa, uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku, bez prava na uknjižbu, ako zakonom Republike nije drugačije određeno

...

Građevinski objekat izgrađen bez odobrenja za građenje , iako po namjeni trajan, do legalizacije bespravne izgradnje ima pravni status privremenog građevinskog objekta - pokretna stvar koja pripada graditelju

...

Graditelj građevinskog objekta izgrađenog na društvenom zemljištu bez odobrenja za građenje , do legalizacije , rušenja ili podruštvovljenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku

...

Za eksproprisani objekt vlasniku, koji je u gradnji znatnije odstupio od građevinske dozvole i urbanističkih uvjeta, pripada naknada samo za legalno izgrađeni dio objekta