hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: kredit

Ukupno nađeno: 15965 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 15555 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima (RS)

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama (RS)

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju (RS)

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu (RS)

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom (RS)

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 310 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu , dok je ugovor na snazi, primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima? (Dosadašnja sudska praksa je bila da se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu dok traje rok otplate kredita primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima, a po isteku roka za otplatu kredita primenjuje se član 371. istog zakona.)

...

Pitanje: Kada prijave potraživanja istovremeno podnesu i banka kao poverilac po ugovoru o kreditu i jemac na čijoj je imovini zasnovana hipoteka radi obezbeđenja potraživanja banke prema stečajnom dužniku (pokrenut je izvršni postupak prema jemcu, ali još uvek nije došlo do naplate), kako treba da glasi zaključak o listi potraživanja? Na koji način stečajni sudija treba da izvrši procenu visine potraživanja oba navedena poverioca, radi glasanja o planu reorganizacije?

...

Tužbu za utvrđivanje ništavosti ugovora o zajmu kao zelenaškog može podneti i treće zainteresovano lice, ali se ono ne može pozivati na ništavost tog ugovora zbog mana volje zajmoprimca , ako se na to nije pozvao sam zajmoprimac .

...

Na bankarske ugovore o kreditu primenjuje se opšti rok zastarelosti od 10 godina u smislu člana 371. ZOO-a, a ne trogodišnji rok zastarelosti u smislu odredbe člana 374. ZOO-a, koji se odnosi na potraživanja iz ugovora o prometu roba i usluga.

...

Od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda (27. 7. 2012), kojom je utvrđeno da je odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/01) u delu koji glasi "primenom konformne metode" nije u saglasnosti sa Ustavom, kamata na ugovor o kreditu ne može se više obračunavati primenom konformne metode.

...

Odobravanjem i isplatom novčanih sredstava fizičkom licu od strane pravnog lica po osnovu ugovora o zajmu , koja su u ugovorenom roku vraćena, fizičko lice nije ostvarilo prihod od kapitala u visini pozajmljenih sredstava, pa nije obveznik poreza na dohodak građana po tom osnovu.

...

U kreditnom odnosu između banke i njenog komitenta, isključena je zabrana obračuna kamate na kamate.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 57 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove , odnosno kredite među povezanim licima

...

zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja poreskog podsticaja obveznik vrši nabavku novih osnovnih sredstava, a za ta osnovna sredstva ne koristi poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (već poreski kredit ...

...

Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate , a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik (radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?

...

Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća kada obveznik u određenom poreskom periodu zaposli jednog ili više radnika na neodređeno vreme

...

Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada obveznik izvrši ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje registrovane delatnosti, ali pretežni deo svojih prihoda ostvaruje obavljanjem druge delatnosti (koja nije registrovana kao pretežna)

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o zajmu

...

Ako Zakupac zakasni sa plaćanjem mesečne rate zakupa više od 15 (petnaest) dana posle opomene, ili ako grubo krši svoje obaveze, tada dospevaju u celosti mesečne rate zakupnine koje nisu plaćene do kraja roka iz člana 1. ovog ugovora. Ako su mašine neupotrebljive, mora odmah platiti i naknadu za preostalu vrednost, s obzirom na proces normalne upotrebe.

...

Zalogoprimac prihvata uslove zaloge po ovom ugovoru i obavezuje se da zalogodavcu odmah po potpisu ovog ugovora da pozajmicu u iznosu od (slovima: ) dinara, koje će on vratiti do .

Odmah posle potpisa ovog ugovora i prijema ugovorene pozajmice zalogodavac se obavezuje da preda u zalogu ugovorene stvari.

Zaloga ugovorenih će trajati do isplate ugovorene pozajmice zalogoprimcu.

Zalogodavac svoje potraživanje iz člana #L001. ovog ugovora, daje u zalogu Zalogoprimcu, kao obezbeđenje novčane pozajmice u iznosu od (slovima: ) dinara sa mesečnom kamatom od %, koju je dobio od Zalogoprimca na osnovu zaključenog ugovora o novčanoj pozajmici br. od i koji je dužan vratiti najkasnije do .

...

Ugovarači saglasno konstatuju da su međusobno zaključili ugovor o kreditu kojim je hipotekarni poverilac, na dan zaključenja ovog ugovora, pozajmio hipotekarnom dužniku iznos od (slovima: ) dinara sa rokom vraćanja do , u ratama u dinarskoj protivvrednosti evra, sa kamatom od % na godišnjem nivou.

hor003