hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: kotlovnica

Ukupno nađeno: 741 primer (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 740 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotlovska postrojenja (RS)

Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova (RS)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova , zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika - 7.360

Zakon o efikasnom korišćenju energije (RS)

3. Kontrola sistema za grejanje i kotlova

Obaveza kontrole rada kotlova , odnosno ložišta

Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova (RS)

O ELEKTROENERGETSKOJ I GRAEVINSKOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI PARNIH KOTLOVA

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (<lat>III</lat> stepen stručne spreme) - 7,82

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova , radnik u školskoj radionici (<lat>III</lat> stepen stručne spreme) - 7,82

Domar, rukovalac parnih kotlova , vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (<lat>III</lat> stepen stručne spreme) - 8,23

U ustanovi sa preko 40 jedinica: nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar , domar, električar, knjižničar, tehnički sekretar (<lat>IV</lat> stepen stručne spreme) - 11,46

Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije (RS)

3) povezivanje potrošača, koji koriste električnu energiju za grejanje ili neefikasne kotlove /peći na ugalj za grejanje, na postojeću gasnu distributivnu mrežu;

5) instalacija kotlova na biomasu;

5) zamenu sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom (npr. zamena kotla efikasnijim, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automatsku regulaciju rada sistema grejanja, i dr.);

8) instalacije kotlova na biomasu;

5) zamenu sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom (npr. zamena kotla efikasnijim, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automatsku regulaciju rada sistema grejanja, itd);

7) instalacija kotlova na biomasu;

Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje (RS)

3) Upravljana potrošnja, u kojoj su kupci čijom se potrošnjom upravlja sistemom za daljinsko upravljanje napajanjem električnom energijom kotlova za grejanje prostorija, TA peći i protočnih bojlera, tako da se napajanje može prekinuti najviše dva puta od po tri časa dnevno, s tim što se između dva prekida mora obezbediti napajanje u trajanju od najmanje četiri časa i

Upravljana potrošnja sa posebnim merenjem, u kojoj su kupci čijom se potrošnjom upravlja sistemom za daljinsko upravljanje napajanjem električnom energijom kotlova za grejanje prostorija, TA peći i protočnih bojlera, a isporučena aktivna energija meri preko posebnog mernog uređaja. Električna energija se isporučuje u trajanju od 10 časova dnevno, od čega osam časova neprekidno, u trajanju koje određuje operator distributivnog sistema, u skladu sa mogućnostima distributivnog sistema. Ako je dnevna temperatura,

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina (RS)

8481 80 99 00 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove , rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: Ostali uređaji: ostali regulacioni ventili: ostali 0

Zakon o pomorskoj plovidbi (RS)

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana dozvoljeno je spaljivanje fekalnog taloga i teškog taloga nastalih tokom normalnih operacija broda u glavnom ili pomoćnom pogonskom postrojenju ili kotlovima , ali u tim slučajevima, spaljivanje se ne može obavljati unutar luka, pristaništa ili rečnih ušća.

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

- stalni rad u kotlarnicama (ložionicama na čvrsta goriva) rad u perionicama (direktan rad na mašinama) i rad u centralnoj sterilizaciji;

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

46) ostaci jesu svi tečni ili čvrsti materijali nastali postupkom spaljivanja ili kospaljivanja, tretiranjem otpadnih voda ili drugim postupcima u sklopu objekata za spaljivanje ili kospaljivanje, uključujući i pepeo, šljaku, filtersku i kotlovsku prašinu;

5) sagorevanje masti životinjskog porekla u kotlarnicama ;

5) Sagorevanje masti životinjskog porekla u kotlarnicama

Sagorevanje masti životinjskog porekla u kotlarnicama se vrši tako što se:

3) tako dobijena topljena mast podvrgava se postupku sagorevanja na temperaturi od najmanje 1100<sup>o</sup><lat>C</lat> u trajanju od najmanje 0,2 sekunde u kotlarnici za proizvodnju vodene pare.

U postupku sagorevanja masti životinjskog porekla u kotlarnicama , a radi dobijanja energije koja je potrebna za postupak prerade, mast životinjskog porekla sagoreva se isključivo u istom objektu u kome je proizvedena ili u drugom objektu koji, u slučaju da je mast dobijena od materijala Kategorije 1 i materijala Kategorije 2, ima odobrenje za prevoz i sagorevanje masti.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Privredni prestup koji se sastoji u nevođenju podataka o vrstama i količinama opisanih, štetnih i otpadnih materija koji se ispuštaju iz dimnjaka kotlarnice i što nisu te podatke dostavili nadležnim organima ne konzumira prestup počinjen u isto vreme i na istom objektu zbog toga što nisu obezbedili propisano merenje emisije otpadnih materija iz kotlarnice i nisu vršili evidenciju o izvršenim merenjima

hor003