Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O ELEKTROENERGETSKOJ I GRAEVINSKOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI PARNIH KOTLOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku SRS", br. 5/83, 15/83, 45/85, 59/89 i "Sl. glasniku RS", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 44/95)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Nadzor nad pridržavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta u oblasti elektroenergetike, građevinarstva i parnih kotlova vrše organi uprave nadležni za poslove elektroenergetske i građevinske isnpekcije i inspekcije parnih kotlova, ako pojedini poslovi tog nadzora zakonom nisu stavljeni u nadležnost drugog inspekcijskog organa.

Član 2.

Inspekcijski nadzor u oblasti elektroenergetike obuhvata nadzor nad pridržavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se odnose na projektovanje, građenje, odnosno rekonstrukciju, održavanje i korišćenje elektroenergetskih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme u tim objektima, izuzev na izvođenje građevinskih radova, na izvođenje radova na ugrađivanju i montaži elektroenergetskih instalacija, uređaja, postrojenja i opreme u drugim objektima, na kvalitet proizvodnje i isporuke električne energije, racionalno korišćenje energetskih goriva i sirovina u procesu proizvodnje i ekonomičnost njihovog izbora, optimalnu iskorišćenost kapaciteta za proizvodnju električne energije, kao i nadzor nad pridržavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata kojima su utvrđeni uslovi i način obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja elektroenergetskog sistema.

Član 3.

Inspekcijski nadzor u oblasti građevinarstva obuhvata nadzor nad pridržavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju investicionih objekata (visokogradnje, niskogradnje, vodoprivrednih objekata i dr.), na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima, na građenje objekata građana i građanskih pravnih lica, na proizvodnju građevinskih materijala, kao i na tehnička svojstva i kvalitet prefabrikovanih elemenata i gotovih konstrukcija.
Inspekcijski nadzor obuhvata i nadzor nad održavanjem i korišćenjem građevinskih objekata kad je to određeno zakonom ili odlukom skupštine društveno-političke zajednice.

Član 4.

Inspekcijski nadzor u oblasti parnih kotlova obuhvata nadzor nad pridržavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se odnose na izradu, rekonstrukciju, održavanje i korišćenje parnih i vrelovodnih kotlova, pregrejača pare, zagrejača vode, zatvorenih sudova za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove i drugi sudova pod pritiskom (u daljem tekstu: parni kotlovi) na projektovanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje postrojenja gasovoda i naftovoda, izuzev na izvođenje građevinskih radova, spoljni i unutrašnji razvod u toplanama, magistralnim i sekundarnim toplovodima i grejnim postrojenjima u objektu, kao i nadzor nad racionalnim korišćenjem energetskih goriva i sirovina pri eksploataciji parnog kotla i ekonomičnost njihovog izbora.

Član 5.

Inspekcijski nadzor vrše republički, gradski i opštinski organi uprave nadležni za poslove elektroenergetske i građevinske inspekcije i inspekcije parnih kotlova (u daljem tekstu: organi tehničke inspekcije).
Organi tehničke inspekcije vrše neposredan nadzor preko elektroenergetskog i građevinskog inspektora i inspektora parnih kotlova.
Inspektori su samostalni u svom radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisima i za svoj rad su lično odgovorni.

Član 6.

Društveno-političke zajednice su dužne da obezbede vršenje inspekcijskog nadzora nad objektima i radovima utvrđenih ovim zakonom u pogledu primene zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se odnose na projektovanje, građenje i korišćenje tih objekata.
Vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti iz čl. 2, 3. i 4. ovog zakona ili u pojedinim od tih oblasti, mogu dve ili više opština ili sve opštine sa područja međuopštinske regionalne zajednice ili sa područja različitih međuopštinskih regionalnih zajednica organizovati preko zajedničkog inspekcijskog organa.

Član 7.

Organi tehničke inspekcije, u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom, odlukom skupštine društveno-političke zajednice ili drugim propisima vrše neposredan uvid u postupanje i poslovanje organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica (u daljem tekstu: organizacije) koje vrše poslove u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, projektovanja i građenja objekata, proizvodnje građevinskih materijala, proizvodnje, montaže i održavanja parnih kotlova, kao i organizacija koje vrše eksploataciju ili upravljaju tim objektima, radi provere da li se te organizacije pridržavaju zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta i da u cilju njihovog zakonitog poslovanja izriču upravne mere i preduzimaju druge radnje na koje su ovlašćeni.
U vršenju inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata građana i građanskih pravnih lica, organi tehničke inspekcije u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom ili odlukom skupštine društveno-političke zajednice, vrše neposredan uvid u postupanje građana i građanskih pravnih lica kad grade objekte ili izvode druge građevinske radove i izriču upravne mere i preduzimaju druge radnje na koje su ovlašćeni radi obezbeđenja pridržavanja zakona i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta kojima se utvrđuju uslovi i način građenja, odnosno izvođenja radova na tim objektima.

Član 8.

Organi tehničke inspekcije iste društveno-političke zajednice su dužni da u vršenju inspekcijskog nadzora međusobno sarađuju, da ostvaruju saradnju sa drugim organima inspekcija iste društveno-političke zajednice i drugih društveno-političkih zajednica koje vrše nadzor nad primenom zakona, drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta kojima su utvrđeni sanitarni, protivpožarni, vodoprivredni, urbanistički i drugi propisani uslovi za projektovanje, građenje i korišćenje objekata i da preduzimanjem zajedničkih akcija i preventivnih mera sprečavaju povrede zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti u kojima vrše inspekcijski nadzor i obezbede usklađenost tih akcija u cilju blagovremenog preduzimanja mera na koje su ovlašćeni.

Član 9.

Organi tehničke inspekcije vrše inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
Organi tehničke inspekcije su dužni da izvrše inspekcijski nadzor nad objektima i radovima koji su u njihovoj nadležnosti i na zahtev organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih organizacija, i da nalažu preduzimanje mera na koje su ovlašćeni.
Organi tehničke inspekcije su dužni da u vezi sa poslovima iz svog delokruga uzmu u postupak prijave građana, radnih ljudi i organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih organizacija i o rezultatima postupka da obaveste podnosioca prijave.

Član 10.

Republički organi tehničke inspekcije u pogledu nadzora nad izvršavanjem saveznih i republičkih zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektroenergetike, građevinarstva i parnih kotlova imaju prava i dužnosti da opštinskim i gradskim organima tehničke inspekcije izdaju obavezne instrukcije za izvršavanje poslova iz okvira svoje nadležnosti i za primenjivanje zakona, drugih propisa i opštih akata, da traže izveštaje, podatke i obaveštenja o izvršenim inspekcijskim pregledima i stanju u oblasti inspekcijskog naldzora za koji su ovlašćeni i da neposredno ostvaruju uvid u njihov rad, kao i druga ovlašćenja propisana zakonom i odlukom skupštine društveno-političke zajednice.
Republički organi tehničke inspekcije su dužni, da opštinskim i