Traženo: konsignacija

Ukupno nađeno: 434 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 386 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu - 5.630

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu - 9.840

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

122112 Potraživanja za prodatu komisionu i konsignacionu robu

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

11) prijem novčanih sredstava od komisionara, odnosno konsignatera , u slučaju kada se potraživanje naplaćuje od ovih lica;

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računu 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na skladištenje, komisionu i konsignacionu prodaju.

Na računu 202 - Kupci u zemlji, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 i 61). Na ovom računu pravna lica i preduzetnici, koji vrše komisionu i konsignacionu prodaju iskazuju potraživanja od kupaca u korist računa 442 - Obaveze na osnovu komisione i konsignacione prodaje.

Na računu 203 - Kupci u inostranstvu, iskazuju se potraživanja od stranih lica po osnovu izvoza robe i usluga u korist odgovarajućih računa prihoda (grupe 60 i 61). Na ovom računu izvoznici evidentiraju i potraživanja iz inostranstva na osnovu izvoza u svoje ime za tuđi račun, u korist računa 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun i računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje.

Na računima grupe 21 - Potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuju se potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisione i konsignacione prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

Na računu 212 - Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje, iskazuju se potraživanja po osnovu te prodaje, u korist računa grupe 60 - Prihodi od prodaje.

Na računima grupe 44 - Obaveze iz specifičnih poslova, iskazuju se obaveze prema uvozniku, po osnovu izvoza za tuđ račun, obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje i ostale obaveze iz specifičnih poslova.

Na računu 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje, iskazuju se obaveze prema domaćem vlasniku robe na teret računa 202 - Kupci u zemlji (za prodatu tuđu robu u komisionu) i računa 203 - Kupci u inostranstvu (za prodatu tuđu robu u konsignaciji ).

Na računima grupe 88 - Vanbilansna aktiva, iskazuju se sredstva uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing, preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje, komisiona roba, roba u konsignaciji , materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Rok zastarelosti potraživanja po osnovu cene robe prodate i odjavljene u konsignacionoj prodaji je na osnovu čl. 374. ZOO - 3 godine jer se radi o prometu robe i usluga.

...

Kod prodaje robe sa konsignacionog skladišta porez na promet se plaća prema mestu u kome je sedište konsignacionog skladišta.

...

Potpisivanjem potpisanih lista od strane dužnika kojim je izvršen popis robe na konsignaciji , nije prekinuta zastarelost potraživanja tužioca - samo jasno, određeno i bezuslovno priznanje dga od strane ovlašćenog lica dužnika dovodi do prekida zastarevanja.

...

Konsignacija nije vrsta kupoprodajnog odnosa već vrsta prodajnog komisiona kombinovanog sa uskladištenjem robe u kojem komintent - konsignat preuzima obavezu da pošalje komisionaru - konsignataru određenu robu, s tim da konsignatar čuva robu na svom skladištu i da je prema ukazanoj prilici prodaje trećim licima u svoje ime, a za račun konsignanta

...

Pri prodaji strane robe s konsignacionog skladišta imalac konsignacionog skladišta nastupa prema kupcu u svoje ime, a za račun inostranog proizvođača, ukoliko inostrani proizvođač i imalac konsignacionog skladišta nisu drukčije ugovorili.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kod konsignacije , kada i koliko će se plaćati PDV?Kod uvoza robe za konsignacionu prodaju, da li i kada će se plaćati PDV? Ako se ista roba zatim izveze u zemlju iz koje je uvezena, da li se kod izvoza plaća PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2024/2009-04 (_)

Poreski tretman otpremanja dobara u inostranstvo u cilju smeštanja tih dobara u konsignaciono skladište stranog lica

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o konsignacionom skladištu

Banka iz ul. br. , koju zastupa , direktor, kao Konsignatar i

O KONSIGNACIJI

KONSIGNANT i KONSIGNATAR su se sporazumeli da KONSIGNANT otvori kod KONSIGNATARA konsignaciono skladište radi čuvanja i prodaje sledeće robe iz programa proizvodnje KONSIGNANTA, i to:

Konsignaciono skladište nalaziće se u poslovnim prostorijama KONSIGNATARA u , ul. br. .

1. da isporuči KONSIGNATARU robu koja je predmet ovog ugovora u vrednosti od:

Roba koju primi KONSIGNATAR i koja se nalazi na konsignacionom skladištu je vlasništvo KONSIGNANTA sve do momenta kada KONSIGNATAR plati KONSIGNANTU vrednost robe koja je izdata sa konsignacionog skladišta;

2. da na zahtev KONSIGNATARA vrši popunu asortimana i količina robe na konsignacionom skladištu, a prema narudžbinama KONSIGNATARA , u okviru zajednički utvrđene specifikacije, i to u roku od dana od dana prijema narudžbine ako ima gotove proizvode na svom skladištu, odnosno najdalje u roku od dana ako ih mora proizvesti.

Sa isporučenom robom KONSIGNANT dostavlja KONSIGNATARU i dostavnicu sa specifikacijom isporučene robe, kataloškim oznakama, količinom i cenom.