hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: iznuda

Ukupno nađeno: 79 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 48 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Krivični zakon (RS)

Iznuđivanje iskaza

Iznuda

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Zabrana mučenja, nečovečnog postupanja i iznude

Krivični zakon (RS)

(1) Ko silom, pretnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice sa namerom da ga ne pusti na slobodu dok od njega ili drugog lica ne iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili kog drugog prinudi da nešto drugo učini, ne učini ili trpi, kazniće se zatvorom najmanje tri godine.

(1) Službeno lice koje u vršenju službe upotrebi silu ili pretnju ili drugo nedopušteno sredstvo ili nedopušten način u nameri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivljenog, svedoka, veštaka ili drugog lica, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(2) Ako je iznuđivanje iskaza ili izjave praćeno teškim nasiljem, ili ako su usled iznuđenog iskaza nastupile osobito teške posledice za okrivljenog u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.

Krivični zakonik (RS)

(1) Ko silom, pretnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice u nameri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(2) Ako je iznuđivanje iskaza ili izjave praćeno teškim nasiljem ili ako su usled iznuđenog iskaza nastupile naročito teške posledice za okrivljenog u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Zakon o oružju i municiji (RS)

vojne i odbrambene moći, nasilja prema predstavniku najvišeg državnog organa, oružane pobune, terorizma, diverzije, povrede teritorijalnog suvereniteta, otmice vazduhoplova, ugrožavanja bezbednosti leta vazduhoplova, ubistva, teške telesne povrede, lake telesne povrede, učestvovanja u tuči, ugrožavanja sigurnosti, ugrožavanja opasnim oruđem pri tuči ili svađi, otmice, silovanja, protivprirodnog bluda, teške krađe, razbojničke krađe, razbojništva, teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva, iznude ...

Zakon o prekršajima (RS)

Prema okrivljenom se ne smeju upotrebiti sila, pretnja, obmana, obećanje, iznuda , iznurivanje ili druga slična sredstva da bi se došlo do njegove izjave ili priznanja ili nekog činjenja koje bi se protiv njega moglo upotrebiti kao dokaz.

Ako je kao svedok saslušano lice koje se ne može saslušati kao svedok (član 210) ili lice koje je oslobođeno dužnosti svedočenja (član 211), a nije na to upozoreno ili se nije izričito odreklo tog prava, ili ako upozorenje ili odricanje nije ubeleženo u zapisnik, ili ako je saslušan maloletnik koji ne može shvatiti značaj prava da ne mora svedočiti, ili ako je iskaz svedoka iznuđen silom, pretnjom ili drugim zabranjenim sredstvima, na takvom iskazu svedoka ne može se zasnivati odluka.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Zabranjena je i kažnjiva svaka primena mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, sile, pretnje, prinude, obmane, medicinskih zahvata i drugih sredstava kojima se utiče na slobodu volje ili iznuđuje priznanje ili kakva druga izjava ili radnja od okrivljenog ili drugog učesnika u postupku.

2) teško ubistvo (član 114. Krivičnog zakonika), otmica (član 134. Krivičnog zakonika), prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika), razbojništvo (član 206. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika), iznuda (član 214. stav 4. Krivičnog zakonika), falsifikovanje novca (član 223. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 231. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika), zloupotreba položaja odgovornog lica

Zakon o privatizaciji (RS)

- teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda , ucena i zelenaštvo;

Zakon o sportu (RS)

Lica koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda , ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije zastupnika, likvidatora ili članova organa sportskog udruženja, dok traju pravne

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 31 pronadjenog primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kod krivičnog dela iznuda pretnja mora biti ozbiljna i kao takvu mora da je shvati oštećeni, koji se na taj način prinuđuje da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine.

...

Bitno obeležje krivičnog dela iznude je, između ostalog, prinuda silom ili pretnjom, a pretnja je stavljanje u izgled nekom licu nekog zla, čije nastupanje zavisi od volje onog koji preti, koje će se, prema tom licu, učiniti ako ne postupi kako se od njega zahteva; međutim, ponuda oštećenom da će se, ako oštećeni preda određeni iznos novca, preduzeti određena radnja, koja bi išla u korist bliskom licu oštećenog, ne predstavlja pretnju, jer ne sadrži stavljanje u izgled nekog zla.

...

POSTOJI KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO A NE KRIVIČNO DELO IZNUDE KADA UČINILAC SILOM ILI PRETNjOM DA ĆE NEPOSREDNO NAPASTI NA NjEGOV ŽIVOT ILI TELO PRINUDI ŽRTVU DA MU SVOJU POKRETNU STVAR ODMAH PREDA, DOK SE KOD IZNUDE DELATNOST ŽRTVE VREMENSKI I PROSTORNO DISTANCIRA OD PRINUDE .

...

Krivično delo otmice iz člana 134. Krivičnog zakonika predstavlja protivpravno lišenje slobode sa namerom da se ostvare određeni ciljevi, iznuđivanjem ili prinuđivanjem oštećenog ili drugog lica, izvršenog sa namerom da se od otetog ili nekog drugog lica iznudi novac ili druga imovinska korist ili da se to ili neko drugo lice prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi. U članu 134. stav 4. Krivičnog zakonika predviđen je prvi oblik kvalifikovan težom - smrtnom posledicom, nehatnim lišenjem života

...

Kada optuženi upotrebom sile i pretnje pokuša da prinudi na obljubu maloletnu oštećenu, a zatim joj naredi da skine jaknu, uzme je i pobegne čini krivična dela SILOVANjE u pokušaju i RAZBOJNIŠTVO a ne IZNUDU

...

Kod krivičnog dela Iznuda oštećenom se slabi volja te on usled preduzete radnje sam odlučuje da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine a kod dela Razbojništvo učinilac koristi silu ili pretnje pre ili za vreme trajanja oduzimanja stvari i držalac stvari opaža tu pretnju i ima predstavu o tome da se pretnja takvog karaktera čini upravo radi oduzimanja stvari

...

Postoje razlozi za pritvor kada četvorica okrivljenih odgovaraju za otmicu i druga dela, iz razloga iz tačke 5. člana 142. stav 2. ZKP kada su posle otmice oštećenog podvrgli svirepom mučenju da bi od njegovog oca iznudili novac.

...

OPTUŽBA ZA KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA IZ ČLANA 168. STAV 1. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE NIJE PREKORAČENA TIME ŠTO JE SUD DELIMIČNO IZMENIO OPIS DELA DAT U OPTUŽNICI I OPTUŽENOG OGLASIO KRIVIM ZA KRIVIČNO DELO IZNUDE IZ ČLANA 180. STAV 1. ISTOG ZAKONA, KAO LAKŠE KRIVIČNO DELO, TE NIJE UČINjENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČLANA 368. STAV 1. TAČKA 8) ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU.

...

PITANjE RAZGRANIČENjA IZMEU IZNUDE I RAZBOJNIŠTVA SE POSTAVLjA KADA IM SE PODUDARAJU OBELEŽJA, KADA JE KOD UPOTREBE SILE I OZBILjNE PRETNjE , OŠTEĆENO LICE PRINUENO DA UČINIOCU PREDA POKRETNU STVAR. POJAVLjUJU SE DVA KRITERIJUMA ZA RAZLIKOVANjE OVA DVA KRIVIČNA DELA, PRVI JE MOGUĆNOST ODLUČIVANjA OŠTEĆENOG SUBJEKTA, KADA OŠTEĆENI POD NEPOSREDNIM UTICAJEM PRINUDE SAM PREDAJE POKRETNU STVAR UČINIOCU, NEMAJUĆI DRUGI IZBOR, A DRUGI JE VREME I PROSTOR GDE SE STVAR PREDAJE UČINIOCU, KADA JE TO NEPOSREDNO NA MESTU

...

OSNOVNA RAZLIKA IZMEU KRIVIČNIH DELA RAZBOJNIŠTVA IZ ČLANA 168. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE I IZNUDE IZ ČLANA 180. ISTOG ZAKONA SASTOJI SE U TOME ŠTO SE KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA UPOTREBLjENA SILA ILI PRETNjA POJAVLjUJE KAO SREDSTVO ZA ODUZIMANjE STVARI, A KOD IZNUDE KAO SREDSTVO UTICANjA NA VOLjU PASIVNOG SUBJEKTA DELA DA ON SAM NEŠTO UČINI ILI NE UČINI NA ŠTETU SVOJE ILI TUE IMOVINE .

...

TIME ŠTO JE JEDNO OD TROJE OPTUŽENIH, PO PRETHODNOM DOGOVORU, OBMANOM DOVELO OŠTEĆENOG U STAN DRUGOG OPTUŽENOG I TU GA OPTUŽENI ZADRŽALI RADI IZNUDE IZNOSA OD 50 EVRA, PRETEĆI MU, A JEDAN OD OPTUŽENIH NANEO MU I TEŠKU TELESNU POVREDU, SVI OPTUŽENI UČINILI SU TEŽI OBLIK KRIVIČNOG DELA OTMICE , A JEDAN OD NjIH I KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE .

...

IZREKU OSUUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO IZNUDE IZ ČLANA 180. STAV 1. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE NE ČINI NERAZUMLjIVOM TO ŠTO U OPISU DELA NISU POSEBNO NAVEDENE RADNjE IZVRŠENjA SVAKOG OD SAIZVRŠILACA VEĆ SU NAVEDENE SVE RADNjE OPTUŽENIH KAO ZAJEDNIČKE , PREDUZETE U OKVIRU NjIHOVOG JEDINSTVENOG UMIŠLjAJA, TE NE POSTOJI BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČLANA 368. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU.

...

Protivpravna imovinska korist kod Iznudi može se sastojati i odustanku od naplate duga od učinioca

...

Odlaženje okrivljenog u trgovačku radnju oštećenog i pretnje oštećenom i njegovom sinu da će ih pobiti i da će im baciti u radnju bombu ako mu ne plate reket i zahtev da mu daju određen iznos stranog novca, predstavlja radnju krivičnog dela iznude .

hor003