hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: iznajmljivanje nekretnina

Ukupno nađeno: 178 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 171 pronadjenog primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva (RS)

Na računima grupe 01 Materijalna imovina - iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine , objekti i oprema u vlasništvu društva, objekti i oprema uzeti u finansijski lizing i ostala materijalna imovina koja ispunjava uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina , postrojenja i opreme. Ulaganja u materijalnu imovinu priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40 i drugim relevantnim MRS.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

011316 Lizing -ostale nekretnine i oprema

513119 Lizing ostale nekretnine i oprema

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (RS)

- 8 - za državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu .

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

... Nekretnine , postrojenja, oprema i biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine , postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine ... nekretnina ...

Na računu 024 - Investicione nekretnine , iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga , po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja, u skladu sa MRS

Na računu 650 - Prihodi od zakupnina, iskazuju se prihodi po osnovu zakupnine (operativnog lizinga ) nematerijalnih ulaganja, nekretnina , postrojenja i opreme.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (RS)

407 00 0 Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti , kao i prihod od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova.

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) (RS)

... nekretnina datu u paragrafu 16.2 i nekih učešća u nekretninama koje drži korisnik lizinga u poslovnom lizingu (videti 16.3) koja se tretiraju kao investicione nekretnine . Samo investicione nekretnine ... nekretnine ... nekretnine ... Nekretnine ...

16.2 Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište ili objekat, ili deo objekta, ili oboje) koju drži vlasnik ili korisnik lizinga u okviru finansijskog lizinga u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrednosti kapitala ili i jednog i drugog, a ne za:

... nekretnini koju drži korisnik lizinga u okviru poslovnog lizinga se može klasifikovati i računovodstveno obuhvatiti kao investiciona nekretnina , koristeći ovaj odeljak ako, i samo ako, bi nekretnina inače zadovoljila definiciju investicione nekretnine , a korisnik lizinga mogao da odmeri fer vrednost učešća u nekretnini ... nekretnina ... nekretnina ...

Početna nabavna vrednost investicione nekretnine koja se drži pod lizingom i koja je klasifikovana kao investiciona nekretnina se propisuje za finansijski lizing paragrafom 20.9 čak i ako bi se taj lizing inače klasifikovao kao poslovni lizing da je pod delokrugom Odeljka 20 Lizing . Drugim rečima, imovina se priznaje po nižoj od sledeće dve vrednosti: fer vrednosti nekretnine i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja lizinga . Ekvivalentan iznos

... nekretnine čija se fer vrednost može pouzdano odmeriti bez prekomernih troškova ili napora treba da se odmeravaju po fer vrednosti na svaki datum izveštavanja sa promenama fer vrednosti koje se priznaju u dobitak ili gubitak. Ako se učešće u nekretninama koje se drže pod lizingom klasifikuje kao investicione nekretnine , stavka koja se računovodstveno obuhvata po fer vrednosti je to učešće, a ne osnovna nekretnina ... nekretnine ... nekretnine ...

16.11 U skladu sa Odeljkom 20, vlasnik investicione nekretnine obezbeđuje obelodanjivanja davaoca lizinga o zaključenim lizinzima . Entitet koji drži investicionu nekretninu pod finansijskim ili poslovnim lizingom , obezbeđuje obelodanjivanja korisnika lizinga za finansijske lizinge i obelodanjivanja davaoca lizinga za sve zaključene poslovne lizinge .

17.28 Entitet treba da prizna dobitak ili gubitak od prestanka priznavanja stavke nekretnina , postrojenja i opreme u dobitak ili gubitak onda kada to sredstvo prestaje da se priznaje (osim ako Odeljak 20 Lizing ne zahteva drugačije kod prodaje i povratnog lizinga ). Entitet ne treba da klasifikuje takve dobitke kao prihod iz redovnog poslovanja.

(c) odmeravanja nekretnina koje drži korisnik lizinga , a koje se računovodstveno obuhvataju kao investicione nekretnine i odmeravanje investicionih nekretnina koje je davalac lizinga obezbedio po osnovu ugovora o poslovnom lizingu (videti Odeljak 16 Investicione nekretnine );

... lizinga treba da izvrši amortizaciju sredstva koje je predmet finansijskog lizinga u skladu sa relevantnim odeljkom ovog <lat>IFRS</lat> za tu vrstu sredstva, na primer Odeljkom Nekretnine , postrojenja i oprema, Odeljkom 18 ili Odeljkom 19 Poslovne kombinacije i gudvil. Ukoliko nije izvesno da će korisnik lizinga steći pravo vlasništva nad sredstvom koje je predmet lizinga do kraja trajanja lizinga ... lizinga ... lizinga ... lizinga ...

20.21 Prihod od prodaje koji proizvođač ili posrednik kao davalac lizinga priznaje na početku lizinga predstavlja fer vrednost sredstva ili, ako je ona niža, sadašnju vrednost minimalnih plaćanja lizinga pripisivih davaocu lizinga , izračunatu po tržišnoj kamatnoj stopi. Troškovi prodaje priznati na početku trajanja lizinga predstavljaju nabavnu vrednost, ili ako je ona različita, knjigovodstvenu vrednost nekretnine koja je predmet lizinga umanjenu za sadašnju

Nekretnina (zemljište ili objekat - ili deo objekta ili oboje) koju drži (vlasnik ili korisnik lizinga u okviru finansijskog lizinga ) u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrednosti kapitala ili i jednog i drugog, a ne za:

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (RS)

Investicione nekretnine su nekretnine (zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga , po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi:

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Spor za isplatu naknade za privremeni boravak jednog lica u kući drugog lica nije spor iz zakupnih ili najamnih odnosa na nepokretnosti pa se za takav spor mesna nadležnost suda može odrediti primenom člana 56.ZPP.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OBJAŠNjENjE poreskog tretmana prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje nekretnina ...

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Davalac lizinga daje u zakup korisniku lizinga sledeće nepokretnosti :

hor003