hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: izgubljena dobit

Ukupno nađeno: 18579 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 17708 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (RS)

Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora i vrsti opreme koju koristi inspektor (RS)

Krivični zakon (RS)

Ugovaranje nesrazmerne imovinske koristi

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka

Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka

Zakon o osiguranju (RS)

Utvrđivanje dobiti , odnosno viška i gubitka , odnosno manjka po vrstama osiguranja

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (RS)

Obaveza povraćaja imovinske koristi

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Plenidba u korist više izvršnih poverilaca

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (RS)

Kapitalni dobici i gubici

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 719 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Povreda materijalnog prava u korist okrivljenog postoji kada sud okrivljenog, zbog prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti, osudi na novčanu kaznu od 1.000 dinara iako je opšta donja mera novčane kazne prema članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima, 5.000 dinara.

...

Sporazum o deobi nasleđa predstavlja osnov za utvrđivanje poreza na poklon za ustupljeni nasledni deo u korist određenog naslednika, pa poklonoprimac zemljoradnik može biti oslobođen poreza na poklon na imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti samo ako je sa poklonodavcima živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona.

...

Pitanje: Može li predmet prodaje biti nekretnina koju koristi preduzeće osnovano od imovine preduzeća sa sedištem u bivšim republikama SFRJ (u situaciji kada je imovina stečena pre 1991. i u situaciji sticanja posle 1991. godine?

...

Otkupom stana vlasnik stana stiče pravo da dok zgrada postoji, koristi zemljište na kome se ona nalazi i zemljište koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu.

...

Ne može se smatrati da je zastarevanje potraživanja za naknadu štete zbog izmakle koristi , zbog neispunjenja ugovora, prekinuto podnošenjem tužbe za raskid tog ugovora, niti podnošenjem tužbe za isplatu novčanog iznosa potrebnog za otklanjanje nedostataka u izvršenju ugovora.

...

postupka, stečajni dužnik je otuđio nepokretnost-stan kupcu. Navedeni pravni posao je izvršen, kupac je isplatio kupoprodajnu cenu stečajnom dužniku i na osnovu tog pravnog posla upisao svoje pravo svojine u Katastar nepokretnosti. U međuvremenu se otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Lica koja su bila u posedu otuđene nepokretnosti(koju je stečajni dužnik pre navedene prodaje otuđio-stečajnom dužniku) podnesu tužbu protiv kupca i parnica se pravnosnažno okonča u njihovu korist ...

...

Susedsko pravo predstavlja ovlašćenje vlasnika jedne nepokretnosti da koristi susednu nepokretnost ili da od njenog vlasnika zahteva neko činjenje ili uzdržavanje od činjenja, s tim što treba postupati u duhu dobrosusedskih odnosa.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 80 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prebijanje kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka ostvarenih pri prodaji prava iz imovine

...

... dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit ... koristi ...

...

Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko je obveznik, pre isteka roka od tri godine od dana nabavke osnovnog sredstva, to osnovno sredstvo rashodovao (jer mu ne donosi ekonomske koristi ), a potom ga prodao

...

Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost u vezi sa razvojem nekretnina (delatnost 70) i građevinska društva (delatnost 45), koja u svojim knjigama imaju evidentirano pravo svojine, odnosno pravo korišćenja zemljišta -koje je namenjeno za izgradnju i ne koristi se kao sopstveno sredstvo u isporuci roba i usluga, obavljanju administrativnih poslova i slično, obveznici poreza na imovinu na ovo zemljište?

...

Da li zaposleni na neodređeno vreme može da koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta do navršene dve godine deteta, u situaciji kada mu se supruga, koja je nezaposlena, 2007. godine porodila sa trećim detetom, pri čemu nije pružen dokaz da majka nije u mogućnosti da se stara o detetu?

...

Da li radnik koji nije iskoristio prvi deo godišnjeg odmora za kalendarsku godinu zbog bolovanja ima pravo da koristi drugi deo godišnjeg odmora u narednoj godini?

...

predstavku u smislu člana 114. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SRJ« br. 33/97) i postupajući po ovoj predstavci nadležni organ pokrene postupak po službenoj dužnosti, podnosilac predstavke, odnosno »zahteva« nema položaj stranke u ovom postupku, a jedino može kao stranka zainteresovano lice, učestvovati u postupku za izdavanje građevinske dozvole ukoliko smatra da mu je povređen na zakonu zasnovani interes ili ukoliko nije učestvovao kao stranka u tom postupku da koristi ...

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 72 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zakupac je u obavezi da zakupljene poslovne prostorije koristi za obavljanje registrovanih delatnosti.

- ako koristi prostorije za obavljanje delatnosti van onih utvrđenih u članu #L006. Ugovora.

...

Korisnik prevoza dostavlja putničkoj blagajni trebovanja mesečnih pretplatnih karata za zaposlene sa relacijama putovanja radi ispostavljanja voznih isprava, a plaćanje vrši "priznanicom za obračun" ili virmanom ukoliko usluge iz ovog ugovora koristi manje od 100 (sto) zaposlenih.

...

Ugovorne strane su se sporazumele da Nalogodavac ne daje Nalogoprimcu nikakvu naknadu na ime korišćenja , izuzev da ga održava, koristi i štiti sa pažnjom dobrog domaćina, odnosno privrednika.

...

- da zakupljene stvari osigura u korist Zakupodavca za slučaj uništenja ili oštećenja,

...

Koautori dele ekonomsku korist od iskorišćavanja koautorskog filmskog dela iz člana #L015. ovog ugovora, srazmerno ostvarenom doprinosu koji je svaki od njih dao u stvaranju dela.

hor003