hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: isticanje poslovnog imena

Ukupno nađeno: 126 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 90 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o prekršajima (RS)

Promena adrese i isticanje pismena na oglasnoj tabli

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

716112 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ako dostavljanje nije bilo moguće izvršiti po odredbama st. 1. i 2. ovog člana, u roku od pet radnih dana od dana upućivanja pismena, dostavljanje se vrši isticanjem na oglasnu tablu nadležnog suda.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako nije moguće izvršiti dostavljanje rešenja o izvršenju donetog na osnovu verodostojne isprave po odredbama st. 1. i 2. ovog člana, pokušaće se ponovna dostava nakon 15 dana od dana isteka roka iz stava 4. ovog člana. Ako nova dostava ne bude uspešna, dostavljanje se vrši isticanjem na oglasnu tablu suda.

Sud je dužan da narednog dana od isteka roka iz st. 4. i 5. ovog člana izvrši isticanje pismena na oglasnu tablu suda.

Smatra se da je dostava izvršena protekom roka od pet radnih dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda.

Poslovnik o radu Ustavnog suda (RS)

Ako se odluka, rešenje, odnosno zaključak Suda iz bilo kog razloga ne može dostaviti učesnicima u postupku, dostavljanje se vrši isticanjem na oglasnoj tabli Suda.

U slučaju iz stava 3. ovog člana dostavljanje se smatra izvršenim osmog dana od dana isticanja odluke, rešenja ili zaključka na oglasnoj tabli Suda.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

1) isticanje firme na poslovnom prostoru;

2) korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.);

delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: firmarina ...

Lokalna komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) na godišnjem nivou za pravna lica i preduzetnike ne može biti veća od 20% odgovarajućih iznosa utvrđenih u članu 15a st. 2, 3. i 4. ovog zakona, zavisno od toga da li su razvrstani u velika, srednja i mala pravna lica i preduzetnike i zavisno od

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

6) mogućnost isticanja obaveštenja i bitnih dokumenata sindikata na oglasnim tablama poslodavca;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li sud rešenje o zameni novčane kazne, koje je pravnosnažno nakon isticanja na oglasnu tablu suda, može sa klauzulom pravnosnažnosti dostavljati Osnovnom sudu na sprovođenje izvršenja?

...

... tabli , u kome se navode početne cene s druge javne prodaje, napomena da su iste orijentacionog karaktera s pozivom na stav 6. ovog člana, i vremenski rok za neposrednu pogodbu (u praksi 2-3 sedmice). Ukoliko se zainteresovani ponuđač obrati sudu, sudski izvršitelj uzima njegovu izjavu na zapisnik, koji dostavlja poveriocu na izjašnjenje, pošto su u praksi ponuđači nudili minimalne iznose, čak 10% od procenjene vrednosti stvari. Pitanje je i da li treba ovakav zaključak isticati ... tabli ...

...

Zakon ne sadrži ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da prilikom određivanja visine lokalnih komunalnih taksa (pa i takse za isticanje firme na poslovnom prostoru) može propisivati druge kriterijume, osim onih koji su zakonom predviđeni, a da li će se opredeliti za jedan ili više ovih kriterijuma stvar je isključivo same skupštine jedinice lokalne samouprave i spada u domen njene diskrecione procene.

...

Kada je adresa okrivljenog poznata, onda se dostavljanje presude ne može izvršiti isticanjem presude na oglasnoj tabli suda u smislu člana 162. stav 3. ZKP.

...

Vlada nije utvrdila najviši iznos za lokalne komunalne takse koji bi ograničavao skupštinu opštine u pogledu utvrđivanja visine takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, te je visina ovog lokalnog javnog prihoda predmet samostalnog uređivanja od strane skupštine jedinice lokalne samouprave.

...

Pravo Poreske uprave na naplatu poreza iz poreskih davanja, zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na naplatu poreza iz sporednih poreskih davanja, počinje da teče od prvog dana naredne godine, od godine kada je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Potraživanje tužioca po osnovu poreza dobiti preduzeća, komunalne takse za isticanje firme , prihoda od novčanih kazni, ostalih troškova budžeta Republike, troškove prinudne naplate i drugi troškovi

...

Prvo se dostavljanje vrši na adresu sedišta pravnog lica koje je upisano u registar nadležnog organa. Samo ako je ovakvo dostavljanje bezuspešno, sud je ovlašćen da dostavu vrši na adresu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica koje je upisano u registar. Ako je i ovakvo dostavljanje bezuspešno, tek onda se vrši isticanjem pismena na oglasnu tablu suda.

...

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđeni su kriterijumi za određivanje različite visine svih lokalnih komunalnih taksi, pa i taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru i jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim aktom propisuje druge kriterijume, mimo onih utvrđenih Zakonom. Stoga akt jedinice lokalne samouprave kojim je visina takse za isticanje firme bila određena u zavisnosti od kriterijuma koji nisu utvrđeni Zakonom, odnosno u zavisnosti od broja zaposlenih kod

...

Samo pismena koja se po zakonu ne moraju lično dostaviti i za koje je prethodno bezuspešno pokušana dostava, mogu se na osnovu člana 140. Zakona o parničnom postupku stranci dostaviti isticanjem na oglasnu tablu .

...

Rok od 5 dana za podnošenje prigovora na nacrt glavne deobe počinje da teče po proteku roka od 8 dana od dana isticanja nacrta ili obaveštenje gde se nacrt nalazi na oglasnoj tabli stečajnog suda.

...

O odobrenju prinudnog poravnanja sud obaveštava dužnika, predlagača i organizacije koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa dostavljanjem rešenja a ostalim, isticanjem rešenja na oglasnu tablu suda

...

Skupština opštine ne može određivati kriterijume za različito određivanje visine komunalne takse za isticanje firme

...

Odluka o komunalnim taksama ne može propisati različitu visinu takse za isticanje firme zavisno od delatnosti i drugih elemenata vezanih za poslovanje obveznika i vrste poslovnog objekta

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Odredbom člana 28. stav 3 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji određeno je da posle isticanja rešenja o otvaranju postupka prinudnog poravnanja na oglasnoj tabli suda, dužnik ne može opterećivati svoju imovinu bez odobrenja predsednika veća prinudnog poravnanja.

...

Obeležje pripadnosti sistemu Davaoca franšizinga biće označeno isticanjem skraćene firme i zaštitnog znaka Davaoca franšizinga.

ogl3
hor003