Traženo: informisanje

Ukupno nađeno: 17353 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 17208 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja (RS)

Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu (RS)

Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja (RS)

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLjIVO" i "INTERNO" u Bezbednosno- informativnoj agenciji (RS)

Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (<lat>RIS<d>) i početku njihove obavezne primene (RS)

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi (RS)

Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko- informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko- informacionoj građi i izvorima (RS)

Pravilnik o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja (RS)

Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko- informacione delatnosti (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 90 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije ... informacijama ...

...

Pitanje: Kada izvršni poverilac predlaže sprovođenje izvršenja na celokupnoj imovini izvršnog dužnika, a sud nema informaciju o imovini dužnika, da li zahtev izvršnog poverioca smatrati zahtevom za dobijanje izjave o imovini i postupati u smislu člana 54. zakona ili na drugi način? Na koji način identifikovati imovinu izvršnog dužnika?

...

Sudska praksa Novinar, odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila, koji su pre objavljivanja s pažnjom primerenom okolnostima mogli utvrditi neistinitost ili nepotpunost informacije , solidarno odgovaraju za materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu objavljivanjem informacije . , Int-______ od

...

Novinar je postupao s dužnom novinarskom pažnjom, primerenoj okolnostima, kada se radi o dnevnim novinama, izvršio je proveru kod nadležnih organa i iz zvaničnog saopštenja preneo informacije .

...

Nema osnova za građanskopravnu odgovornost novinara i, s tim u vezi, prava na naknadu štete, kada je natpis o kriminalnoj prošlosti srodnika proverena informacija , jer su duševni bolovi mogli da postoje zbog pogibije srodnika, ali ne zbog teksta.

...

Rok za podnošenje tužbe radi naknade štete prema Zakonu o javnom informisanju ističe protekom 6 meseci. Međutim, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili u neki drugi dan kada sud ne radi, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana, saglasno odredbi iz stava 4. člana 103. ZPP-a ("Službeni glasnik RS", broj 72/2011) koji je stupio na snagu 1. 2. 2012. godine. Navedena odredba primenjuje se i na rok u kome se po posebnim propisima mora podići tužba.

...

Pogrešno je zaključivanje Upravnog suda da zahtev tužioca za pristup informacijama od javnog značaja podnet Ustavnom sudu ne predstavlja zahtev podnet povodom kakve upravne stvari, zbog čega se u slučaju nepostupanja organa po takvom podnesku ne može pokrenuti i voditi upravni spor.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 30 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

a) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona u slučaju izdavanja avansnog računa za "postpejd" korisnike / b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona kada davalac usluga mobilne telefonije putem svoje mreže, na zahtev ugovorne strane, isporučuje svojim korisnicima razna obaveštenja/ informacije u vidu SMS poruke pri čemu sadržinu informacije kreira druga ugovorna strana?

...

Mesto prometa usluga pruženih elektronskim putem kao i usluga obrade podataka i ustupanja informacija utvrđuje se prema mestu primaoca usluge

...

Oporezivanje naknade ostvarene za stručno usavršavanje nastavnika u oblasti informatike i računara

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kome da se obratim za informacije o žalbi podnetoj Upravi carine?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kome se treba obratiti za informacije u vezi stambenih kredita?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odgovorno izjavljujem da su sve informacije sadržane u ponudi istinite i svestan sam da davanje netačnih ili nepotpunih informacija može dovesti do isključenja iz ovog postupka javne nabavke.

Odgovorno izjavljujemo da su sve informacije sadržane u ponudi istinite i svesni sam da davanje netačnih ili nepotpunih informacija može dovesti do isključenja iz ovog postupka javne nabavke.

...

1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,

4. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva.

1. Kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija ,