hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: imisija

Ukupno nađeno: 6070 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 6004 pronadjena primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (APV)

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine (APV)

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (RS)

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (RS)

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru (RS)

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (RS)

Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama ( emiterima ) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 53 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava može vršiti naplatu naknade za emitovanje muzičkih dela od pravnih lica i preduzetnika koja se bave ugostiteljskom delatnošću?

...

Krivično delo neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava čini onaj ko stavi u promet ili, u nameri stavljanja u promet, drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije , računarskog programa ili baze podataka. U cilju utvrđivanja postojanja ovog krivičnog dela, neophodno utvrditi čija su autorska prava ili druga srodna prava povređena radnjama okrivljenog.

...

Proizvođač fonograma nema ovlašćenje da drugome zabrani emitovanje ili javno saopštavanje svog izdatog fonograma, već samo ima pravo na naknadu.

...

Kada nisu dokazani navodi optužbe da je emisija ugljen monoksida u kritičnom periodu bila veća od propisanih graničnih vrednosti, ima mesta donošenju oslobađajuće presude za delo privrednog prestupa iz člana 79. stav 1. tačka 7. i stav 2. Zakona o zaštiti vazduha.

...

Imisije koje ne prelaze uobičajenu meru, odnosno koje samo neznatno škode, ne smatraju se nedopuštenim imisijama i one se moraju trpeti, pošto ulaze u sadržinu prava vlasništva predviđenog članom 3. stav 1. ZOSPO, pa se u odnosu na ovakve imisije ne može ostvarivati sudska zaštita.

...

Ništava je odredba ugovora, kojom se dozvoljava da se u slučaju nemogućnosti otkupa komercijalnih zapisa od strane emitenta imalac može uknjižiti kao vlasnik u zemljišnim knjigama na založenim nekretninama.

...

Ako je među strankama ugovoreno obračunavanje mesečnih akontacionih iznosa do konačnog obračuna godišnje naknade za emitovanje fonograma, onda se ne radi o povremenim novčanim davanjima, već o potraživanju koje se povremeno obračunava.

...

Domaća banka koja je, na osnovu Zakona o regulisanju odnosa između SRJ i pravnih lica i banaka sa teritorije SRJ koji su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba, izvršila emisiju i prenos akcija na državu, aktivno je legitimisana da od krajnjeg dužnika zahteva izmirenje obaveza iz reprogramiranog ino kredita.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li se plaća porez na poklon na iznos razlike između nominalne vrednosti glavnice dobijenog kredita i njenog stvarno plaćenog iznosa na ime otplate konkretnog kredita (koji je manji u odnosu na nominalnu vrednost - s obzirom da je ugovorom o kreditu data mogućnost primaocu kredita da otplati manji iznos po tom osnovu ukoliko kreditor izvrši otkup obveznica koje je emitovao radi obezbeđenja sredstava za odobreni kredit po ceni nižoj od njihove nominalne vrednosti)?

...

Kada obveznik PDV prodaje prava snimanja i emitovanja koncerata televizijskim kućama koje obavljaju delatnost u inostranstvu, mesto prometa je Srbija i obveznik PDV, kao organizator koncerata i vlasnik prava snimanja i emitovanja tih koncerata, ima obavezu da na naknadu za ovu uslugu obračuna i plati PDV po stopi od 18%

...

Poreski tretman obveznica koje emituje Republika Srbija

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,

5. Osnivačka emisija i osnivačka skupština Društva,

<lat>VI.</lat> OSNIVAČKA EMISIJA I OSNIVAČKA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Osnivačka (prva) emisija akcija je uspela ako se ponuđene akcije iz javne ponude i prospekta upišu u broju koji je kao uspešan upis predviđen javnom ponudom i koji je kao takav označen u prospektu, odnosno ako se upisane akcije uplate najmanje u iznosu od 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, dok se ostatak uplaćuje najkasnije u roku od dve godine od dana registracije Društva.

U slučaju uspele emisije , osnivači se obavezuju da sazovu i održe osnivačku skupštinu u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akcija utvrđenog u javnoj ponudi i prospektu.

7) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva i emisiji hartija od vrednosti;

hor003