Traženo: grip

Ukupno nađeno: 13042 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 12702 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (RS)

Pravilnik o standardima za primenu pojedinih citostatika i određenih specifičnih lekova za lečenje malignih oboljenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RS)

Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Pravilnik o sadržini srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina (RS)

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti slinavke i šap u Republiku Srbiju (RS)

Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba (RS)

Pravilnik o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti (RS)

Naredba o proglašavanju pojave epidemije zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja i merama koje se moraju sprovoditi (RS)

Pravilnik o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 250 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo na naknadu štete u vidu rente imaju lica koja usled smrti bliske osobe gube izdržavanje odnosno pomaganje i to osobe koje je poginuli izdržavao, osobe koje su po zakonu imale pravo da zahtevaju izdržavanje od poginulog, osobe koje je poginuli redovno izdržavao.

...

Okrivljena se oslobađa od krivice kada je prekršajno delo učinila u stanju neuračunljivosti - u stanju duševne poremećenosti usled postojanja trajne duševne bolesti i u kom stanju nije bila svesna značaja svoje prekršajne radnje niti je mogla upravljati svojim postupcima.

...

U nemeđunarodnim oružanom sukobu, u situaciji kada oštećeni uživa zaštitu i kao ranjenik i kao ratni zarobljenik, pri čemu ovu prvu neposredno na osnovu međunarodnog prava a drugu isključivo na osnovu sporazuma sukobljenih strana, gde je zaštita koja proizilazi iz statusa ranjenika sveobuhvatnija, primarna i sa neuporedivo manje ograničenja, te kada je prema domaćem pravu neophodno izvršiti izbor, delo treba kvalifikovati kao krivično delo Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (čl. 143. KZSRJ). Ovakva

...

Kod tužbe zbog uznemiravanja i tužbe za zaštitu državine, sa prestankom uznemiravanja prestaje i potreba za traženjem pravne zaštite, pa tužioci gube pravo na pravnu zaštitu.

...

U slučaju osude za krivično delo iz člana 38. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ili ako politička stranka ili odgovorno lice u političkom subjektu budu kažnjeni za prekršaj propisan u članu 39. ovog zakona, politički subjekt gubi pravo na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih finansiranju političkog subjekta.

...

posledica usvajanja tužbenog zahteva za pobijanje dužnikove pravne radnje jeste da pravna radnja gubi dejstvo samo prema tužiocu i samo koliko je potrebno za namirenje njegovog potraživanja.

...

Propisivanjem liste oboljenja zbog kojih se osigurana lica ne mogu uputiti na lečenje u inostranstvo, nije povređeno pravo pacijenata na dostupnost zdravstvene zaštite iz člana 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 28 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Bio sam zaposlen na određeno vreme kod poslodavca radi zamene radnice koja se nalazila na dužem bolovanju . Povratkom iste radnice na rad, prestao mi je radni odnos. Sada se ukazala prilika da kod istog poslodavca ponovo radim na određeno vreme zbog povećanog obima posla. Da li je to zakonski moguće?

...

Da li na radno mesto zaposlenog, odsutnog zbog privremene sprečenosti za rad ( bolesti ), za koje je predviđena srednja stručna sprema, može da bude primljeno i raspoređeno lice koje ima visoku školsku spremu i koji koeficijent za platu (za SSS ili VSS) mora da se utvrdi za to lice?

...

Da li radnik bez prekida u stažu po zaključenju bolovanja ima pravo na godišnji odmor i šta je uslov za njegovo sticanje?

...

Da li radnik koji nije iskoristio prvi deo godišnjeg odmora za kalendarsku godinu zbog bolovanja ima pravo da koristi drugi deo godišnjeg odmora u narednoj godini?

...

Zaposlila sam se u frizerskom salonu na određeno vreme, radi zamene koleginice koja je otišla na duže bolovanje . Odsutna koleginica najavila je povratak na posao, a ja sam u međuvremenu zatrudnela. Da li može da mi prestane radni odnos, s obzirom da trudnice imaju posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu?

...

U privatnom preduzeću sam zasnovala radni odnos na određeno vreme, na godinu dana. Nakon četiri meseca ostala sam u drugom stanju i po preporuci lekara, a usled nastalih komplikacija, otpočela sam sa bolovanjem radi održavanja trudnoće. Pismenim putem sam obaveštena da mi radni odnos prestaje na dan isteka ugovora o radu, a tog dana sam se i porodila. Da li su neka od mojih prava iz radnog odnosa ovim putem povređena?

...

Zaposleni je drugi deo godišnjeg odmora trebao da koristi u martu 2006. godine, ali se od januara, pa i danas 30.06.2006. godine, nalazi na bolovanju . Da li nakon zaključenja bolovanja ovaj zaposleni ima pravo da neiskorišćeni drugi deo godišnjeg odmora za 2005. godinu iskoristi nakon 30.06.2006. godine?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 62 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

2. Ugovor o radu se otkazuje zbog zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenog.

Zaposleni je koristio bolovanje u periodu od godine do godine.

Zaposleni se u navedenom periodu nije pridržavao uputstava lekara, odnosno svesno je odlagao svoje ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad, što je utvrđeno . Zbog toga mu je uskraćena naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad, koja mu pripada po Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Time su se stekli uslovi da se zaposlenom otkaže ugovor o radu zbog zloupotrebe bolovanja .

...

5. Poverioci koji ne prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg oglasa ili za osporena potraživanja ne pokrenu postupak pred sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja, gube pravo na naplatu potraživanja u postupku likvidacije.

...

Kći tužioca, tužena maloletna , rođena je godine u . Usled teške bolesti u detinjstvu ostala je skoro nepokretna i upućena je stalno na tuđu pomoć.

...

Bračni odnosi su u početku bili skladni, ali su se vremenom pogoršali, tako da je došlo do faktičkog prestanka bračne zajednice. Poremećaj bračnih odnosa traje već nekoliko godina, a uzrok tome je ponašanje tuženog, koji je inače hronični alkoholičar i koji je potpuno zanemario tužilju, uz česta fizička maltretiranja, tako da je dalji zajednički život između stranaka postao nepodnošljiv.

Ovaj brak nije zaključen u cilju zajednice života između stranaka, Naime, tužilac je star i bolestan , a kako u stanu živi sam, to mu je neophodna pomoć drugog lica. Pre oko tri godine, angažovao je tuženu da mu pomaže u kući.