hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: falsifikovanje isprave

Ukupno nađeno: 220 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 108 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Sastavljanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje

Krivični zakonik (RS)

Falsifikovanje isprave

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

Falsifikovanje službene isprave

Krivični zakon (RS)

Posebni slučajevi falsifikovanja isprava

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Podnošenje falsifikovane dokumentacije

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Poreska krivična dela su krivična dela utvrđena ovim i drugim zakonom, koja kao moguću posledicu imaju potpuno ili delimično izbegavanje plaćanja poreza, sačinjavanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje, ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i druge nezakonite radnje koje su u vezi sa izbegavanjem i pomaganjem u izbegavanju plaćanja poreza.

Ko u nameri da izbegne ili umanji poresku obavezu, sastavi ili podnese falsifikovan dokument od značaja za utvrđivanje poreza drugom licu ili Poreskoj upravi, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina i novčanom kaznom.

Krivični zakonik (RS)

Smatraće se da čini delo falsifikovanja isprave i kazniće se po članu 355. ovog zakonika:

Zakon o pomorskoj plovidbi (RS)

1) je imalac stekao ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, ili overu na osnovu falsifikovanih isprava ili lažnih isprava sa neistinitim sadržajem;

1) koji je stekao ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno o posebnoj osposobljenosti člana posade broda prevarom ili na bazi falsifikovanih dokumenata (član 73. stav 5);

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

Organ poslovođenja ne može biti lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, odnosno koje je pravnosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je prekršilo kodeks profesionalne etike.

Lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi ne može steći zvanje nastavnika, odnosno saradnika.

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

35. falsifikovanje zapisnika ili druge dokumentacije ;

Zakon o parničnom postupku (RS)

5) se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je overen neistinit sadržaj;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 110 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

i na vozilo stavi registarske tablice navedene u saobraćajnoj dozvoli, ali koje ne pripadaju predmetnom vozilu kojim upravlja, izvršio je krivično delo falsifikovanja isprave iz čl. 355. st. 2. u vezi sa stavom 1 KZ-a, a ne dva krivična dela ( falsifikovanje isprave iz čl. 355. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ-a i posebnih slučajeva falsifikovanja isprava ... dela ...

...

Neophodna je provera odbrane okr. odgovornog lica kada tvrdi da je njegov potpis falsifikovan na poslovnoj dokumentaciji putem grafološkog veštačenja.

...

Kad falsifikovanje službene isprave predstavlja način izvršenja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, radi se o prividnom sticaju po osnovu konzumpcije, jer je krivično delo falsifikovanja službene isprave konzumirano krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja.

...

Kada se lažna diploma upotrebi prilikom overavanja odgovarajućih podataka u radnoj knjižici, postoji samo krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, a ne istovremeno i krivično delo falsifikovanje isprave .

...

Samim nabavljanjem lažne (italijanske) boravišne dozvole, radi upotrebe, s obzirom da ista ima svojstvo javne isprave i dokaznu snagu u pravnom saobraćaju Republike Srbije, izvršena je radnja krivičnog dela falsifikovanje isprave .

...

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti, ako se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je overen neistinit sadržaj.

...

Postoji povreda moralnih autorskih prava tužioca, kada tuženi bez saglasnosti autora sakupi odlomke iz njegovih autorskih dela i objavi ih.

...

Presudom drugostepenog suda, preinačena je presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ i dva krivična dela falsifikovanje službene isprave iz čl. 357. st. 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, u pogledu pravne ocene krivičnog dela , tako da se okrivljeni za opisane radnje u izreci prvostepene presude, oglašava krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl.

...

Kada u dispozitivu optužnog akta kojim je okrivljenom stavljeno na teret da je neovlašćeno stavio u promet kopije primeraka autorskih dela , nisu navedena imena autora i nazivi dela primeraka stavljenih u promet, ne postoji krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili srodnog prava iz člana 199. st. 1. KZ.

...

Ako se prevarna radnja može izvršiti jedino tako da se lažna javna isprava prikaže kao prava, krivičo delo prevare konsumira krivično delo falsifikovanje isprave .

...

Kada je falsifikovanje službene isprave poslužilo za prikrivanje izvršenog krivičnog dela pronevere, postoji realni sticaj između ova dva krivična dela .

...

Neoverena fotokopija pismene isprave nema karakter isprave u smislu odredaba Krivičnog zakonika i ne može biti predmet krivičnog dela falsifikovanje isprave niti falsifikovanja službene isprave .

...

Kod krivičnog dela falsifikovanje isprave ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Recenzent je obavezan da izvrši uvid u literaturu kojom se autor služio u izradi ugovorenog dela a naročito: naučnu dokumentaciju , literaturu, naučne izvore, kao i u rezultate vlastitih istraživanja autora .

...

Konsalting organizacija je nosilac autorskih prava svih projekata i potrebne izrađene dokumentacije za izvođenje posla po ovom ugovoru kada ispunjavaju uslove autorskog dela prema Zakonu o o autorskom pravu.

ogl3
hor003