hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: faktoring

Ukupno nađeno: 141 primer (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 141 pronadjenog primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o sadržini Registra faktoringa (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (RS)

Zakon o faktoringu (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga (RS)

Zakon o faktoringu (RS)

<lat>III</lat>. USLOVI ZA OBAVLjANjE FAKTORINGA

<lat>IV</lat>. VRSTE FAKTORINGA

<lat>V</lat>. OBRNUTI FAKTORING

<lat>VI</lat>. UGOVOR O FAKTORINGU

<lat>IDž</lat>. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU REALIZACIJE FAKTORINGA

<lat>Dž</lat>. NADZOR NAD OBAVLjANjEM POSLOVA FAKTORINGA

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

Naknade za isporuku podataka putem automatizovanih elektronskih servisa (veb servis ili slične usluge), za podatke koji se registruju i evidentiraju u registrima privrednih subjekata, udruženja, stranih udruženja, zadužbina i fondacija, predstavništvima stranih zadužbina i fondacija, udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, komora, stečajnih masa, javnih glasila, turizma, ponuđača, založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, finansijskog lizinga, sudskih zabrana i faktoringa :

Pravilnik o sadržini Registra faktoringa (RS)

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina Registra faktoringa (u daljem tekstu: Registar).

Predmet evidentiranja u Registru su podaci o rešenjima o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa , koja ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring , kao i podaci o privrednim društvima kojima su ova odobrenja izdata, odnosno oduzeta.

1) tačnom vremenu (dan, čas i minut) prijema u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) rešenja Ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: Rešenje);

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, na internet strani Agencije objavljuje se i svako rešenje o izdavanju, odnosno oduzimanju odobrenja za obavljanje posla faktoringa .

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: odobrenje).

Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: zahtev za izdavanje odobrenja), saglasno članu 7. stav 1. Zakona o faktoringu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon) ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnosi osnivač faktoring društva ili lice koje on ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

1) podatke o osnivačima faktoring društva, i to:

2) podatke o odgovornom licu faktoring društva - ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana za državljane Republike Srbije, odnosno broj pasoša i naziv zemlje izdavanja pasoša za strane državljane.

1) osnivačkim aktom faktoring društva iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona smatra odluka ili ugovor o osnivanju, sačinjeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, koji su datirani i uredno overeni;

2) overenom izjavom osnivača iz člana 7. stav 2. tačka 3) Zakona smatra datirana i uredno overena izjava osnivača fizičkog lica, odnosno izjava zakonskog zastupnika u osnivaču pravnom licu o visini novčanih i nenovčanih uloga (izraženih u procentima i u apsolutnom iznosu) na osnovu kojih osnivači stiču udele/akcije u faktoring društvu;

Privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa , osnovana pre stupanja na snagu Zakona, umesto izjave iz stava 1. tačka 3) ovog člana, Ministarstvu dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 6. stav 2. Zakona.

Osnivač faktoring društva ili ovlašćeno lice dužan je da, saglasno članu 7. stav 8. Zakona, svaku promenu podataka iz člana 4. ovog pravilnika i dokumentaciju o tome dostavi Ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od deset dana od dana nastale promene.

Rešenje kojim se izdaje odobrenje za obavljanje posla faktoringa naročito sadrži:

2) podatke o osnivačima faktoring društva;

3) podatke o odgovornom licu faktoring društva;

5) podatke o iznosu udela/akcija osnivača u faktoring društvu.

Primerak rešenja o izdavanju odobrenja za obavljanje posla faktoringa Ministarstvo po službenoj dužnosti dostavlja organu, odnosno organizaciji koja vodi registar izdatih i oduzetih odobrenja za obavljanje posla faktoringa .

Zakon o računovodstvu (RS)

1) pravna lica obuhvataju privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u

Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva u smislu ovog zakona smatraju se velikim pravnim licima.

ogl1
hor003