Traženo: evikcija

Ukupno nađeno: 5936 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 5390 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (RS)

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen (RS)

Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje (RS)

Pravilnik o uspostavljanju sistema bezbednosnih garancija za računarske programe pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju (RS)

Naredba o određivanju proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdeveni garantnim listom, tehničkim uputstvom i spiskom ovlašćenih servisa i o najmanjem trajanju garantnog roka za te proizvode (RS)

Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radova (RS)

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje iznosa po garanciji banke koju javno skladište za poljoprivredne proizvode predaje Kompenzacionom fondu (RS)

Pravilnik o postupku aktiviranja i vraćanja sredstava namenskog depozita, odnosno bankarske garancije (RS)

Pravilnik o uslovima za izbor najpovoljnijeg proizvođača fiskalnih kasa, načinu obezbeđenja garancije za ispunjenje propisanih uslova, sadržini evidencije i kontroli rada servisa i ispravnosti fiskalnih kasa (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 423 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Odredbom člana 125. Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja se odnosi na polaganje jemstva kod prodaje nekretnina, predviđeno je da će se ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena, vratiti jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim za 2. i 3. ponuđača.

...

U skladu su sa Ustavom odrebe Zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti kojim je propisano da se kao solidarni jemac smatra ono fizičko ili pravno lice na koje je poreski obveznik besteretnim pravnim poslom preneo stvari ili prava iz svoje imovine, stečene odnosno uvećane na način iz člana 2. ovog zakona.

...

Pitanje: Kada prijave potraživanja istovremeno podnesu i banka kao poverilac po ugovoru o kreditu i jemac na čijoj je imovini zasnovana hipoteka radi obezbeđenja potraživanja banke prema stečajnom dužniku (pokrenut je izvršni postupak prema jemcu , ali još uvek nije došlo do naplate), kako treba da glasi zaključak o listi potraživanja? Na koji način stečajni sudija treba da izvrši procenu visine potraživanja oba navedena poverioca, radi glasanja o planu reorganizacije?

...

Dospelost zahteva za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda uslovljena je prethodnim zaključenjem stečajnog postupka nad osiguravajućim društvom kod kojeg je vozilo bilo osigurano.

...

Visokoškolska ustanova za čije se osnivanje ne obezbeđuju sredstva u budžetu Republike Srbije, uz zahtev za dobijanje dozvole za rad dostavlja i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja studijskog programa u iznosu od 25% školarine za broj studenata za koje se traži dozvola za rad.

...

Za obavezu nastalu iz ugovora u privredi jemac odgovara kao jemac platac ako nije šta drugo ugovoreno.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga (dužnika) u blokadi u trenutku naplate, a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu ?

...

Visina i način dostavljanja bankarske garancije od strane trgovca na veliko duvanskih proizvoda prilikom upisa u registar kod Uprave za duvan

...

Kupac nepokretnosti kao supsidijarni, odnosno solidarni jemac za porez na prenos apsolutnih prava

...

U poreskom bilansu na teret poslodavca priznaje se dugoročno rezervisanje za obnavljanje prirodnih bogatstava, za troškove u garantnom roku i zadržane kaucije i depozite, a ne prizna je se rezervisanje za štetne ugovore

...

He plaća se PDV na primljen depozit garanciju po ugovoru o zakupu poslovnog prostora

...

Primljeni depozit - garancija po ugovoru o zakupu poslovnog prostora ne predstavlja predmet oporezivanja

...

U poreskom periodu u kojem je PDV plaćen na uvezena dobra, obveznik ima pravo da plaćeni PDV iskaže kao prethodni porez, a PDV čije je plaćanje obezbeđeno bankarskom garancijom ne smatra se plaćenim PDV

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 102 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o bankarskoj garanciji

...

Ugovor o jemstvu

...

Predlog za određivanje jemstva

...

GARANCIJA I GARANTNI ROK

Garantni rok za isporučeni programski paket je neograničen u toku važnosti ugovora o korišćenju., i u tom periodu Prodavac garantuje punu funkcionalnost ugovorene programske opreme

Održavanje isporučenog programskog paketa u garantnom roku je besplatno.

Prodavac neće biti odgovoran u okviru ove garancije za neispravnosti u funkcionisanju nastale usled neovlašćenih intervencija i zahvata na softveru ili bazi, od strane Kupca.