Traženo: dužnički

Ukupno nađeno: 44881 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 40797 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika - korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima (RS)

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

Odluka o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu (RS)

Zakon o javnom dugu (RS)

Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika (RS)

Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2010-2014. godine (RS)

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu (RS)

Uredba o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje (RS)

Uredba o reprogramiranju dugoročnih kredita datih za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje (RS)

Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena ta hemikalija i o visini kaucije za određenu ambalažu prema vrsti ambalaže ili hemikalije koja je u nju smeštena (RS)

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

Pokrajinska uredba o davanju Fondu za razvoj Republike Srbije ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu sa računa izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao sredstva obezbeđenja otplate duga za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije (APV)

Uredba o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje davanjem dugoročnih kredita u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2909 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Fizička lica, kao osnivači pravnog lica koje je osnivač stečajnog dužnika , nemaju ovlašćenje za podnošenje plana reorganizacije u stečajnom postupku nad dužnikom .

...

Postoji obaveza naknade troškova školovanja kada je dužnik tako ugovorio za slučaj da školovanje ne završi u roku i stupi na dužnost, a taj uslov bude i ostvaren.

...

U slučaju otkaza ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenog upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu.

...

Poverilac umesto izvršenja obaveze u svemu kako ona glasi, predaje stvari određenih po rodu, može tražiti isplatu njihove vrednosti, pod uslovom da je dužnika , koji je u docnji sa ispunjenjem svoje obaveze, obavestio da će vršiti pravo iz člana 290. Zakona o obligacionim odnosima, kao i da ga je obavestio da je izvršio izbor prava, tako da traži vrednost dugovanih stvari.

...

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u smislu člana 179. tačka 9. Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i ? zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

...

Sud ne može zaključiti stečajni postupak, u situaciji kada predlagač u predlogu navede da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, a da prethodno ne ispita postojanje stečajnog razloga, pozove predlagača da uplati predujam troškova stečajnog postupka, otvori stečajni postupak i ispita ispunjenost uslova za primenu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.

...

Neovlašćeno zastupani može naknadno odobriti ugovor na zahtev druge strane da se o tome izjasni u primerenom roku. Naknadno odobrenje (pristanak) mora biti izričito, a neovlašćeno zastupani nije dužan da zahtev za odobrenje izričito odbije, pa se njegovo "ćutanje" smatra odbijanjem odobrenja.

...

Kamata obračunata na neplaćen i utužen glavni dug , za period od početka docnje dužnika do određenog datuma obračuna pre podnete tužbe, iako tražena u nominalnom iznosu i dalje ima prirodu sporednog potraživanja, u materijalnopravnom smislu, i sporednog traženja, u procesnom smislu.

...

Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka imaju određene specifičnosti u pogledu potraživanja stranaka. Ukoliko je obaveza potraživanja stranaka nastala nakon otvaranja stečajnog postupka, tužilac može pokrenuti spor pred privrednim sudom i tražiti izmirenje obaveze. Ukoliko je potraživanje za period pre otvaranja stečajnog postupka, stranka je dužna da najpre prijavi svoje potraživanje u stečajnom postupku, pa tek nakon osporavanja potraživanja i donošenja zaključka stečajnog sudije o osporenom potraživanju

...

Poslodavac je dužan da upozorenje dostavi na mišljenje sindikatu čiji je zaposleni član, a sindikat je dužan da dostavi mišljenje u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja. Mišljenje sindikata ne obavezuje poslodavca, koji može ali i ne mora da prihvati navedeno mišljenje sindikata, jer mišljenje sindikata nije obavezujuće, već je jedino bitno da je sindikat navedeno upozorenje o otkazu primio, odnosno da je istim obavešten o navedenom otkazu.

...

Dozvoljen je predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prema dužniku u restrukturiranju, jer obavezujući deo rešenja ne predstavlja meru izvršenja radi namirenja potraživanja. Takvu meru predstavlja određujući deo rešenja, a on ima dejstvo samo ako dužnik ne izjavi prigovor i deo kojim je dužnik obavezan na namirenje novčanog potraživanja stekne svojstvo izvršne isprave. Tada se stiču uslovi za prekid izvršenja prema dužniku u restrukturiranju.

...

Prema odredbama Zakona o žigovima, aktivno legitimisan tužilac može tražiti da se uništi roba kojom je izvršena povreda njegovog žiga, ali ovaj tužbeni zahtev mora biti postavljen prema pravilima procesnog prava i to tako da usvajanjem zahteva tužilac može steći ispravu podobnu za prinudno izvršenje, ispravu u kojoj su označeni poverilac i dužnik obaveze, kao i njena sadržina.

...

Poslodavac je dužan da pod uslovima utvrđenim pojedinačnim kolektivnim ugovorom zaposlenom isplati razliku između garantovane neto zarade koju je primio i zarade koju bi ostvario u skladu sa kolektivnim ugovorom.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 299 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

U žalbi na rešenje mogu se izneti nove činjenice i novi dokazi, ali je žalilac dužan da obrazloži zbog čega ih nije izneo u prvostepenom postupku

...

Da li je škola dužna da od svakog kandidata traži da dostavi lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom ili je dovoljno dokazati ovaj uslov prilikom prijema u radni odnos? Da li se u konkursu može navesti da se neblagovremene i nepotpune prijave neće uzimati u obzir?

...

Da li je poslodavac dužan da kod obračuna "minulog rada" (kao stavke u obračunu sredstava za isplatu zarade) uvaži potvrdu o stažu navršenom u Republici Hrvatskoj?

...

Poslodavac sledbenik je dužan da primenjuje opšti akt poslodavca prethodnika najmanje godinu dana od dana promene poslodavca, osim ako pre isteka tog roka istekne vreme na koje je zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca prethodnika ili kod poslodavca sledbenika bude zaključen novi kolektivni ugovor

...

Da li je naručilac u postupku javne nabavke dužan da izabere najpovoljnijeg ponuđača, a koje pribavio dve ispravne ponude?

...

Ukoliko se ulaganjem sredstava fonda u skladu sa članom 8. st. 2. i 3. Zakona o osiguranju depozita (u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, u strane hartije od vrednosti ili polaganjem depozita kod stranih banaka) ostvare prihodi od kamate po osnovu tih ulaganja, ovi prihodi (od kamate) smatraju se prihodima ostvarenim na tržištu i oporezuju se porezom na dobit preduzeća

...

Promet koji privredni subjekt ostvari u okviru registrovane delatnosti Telekomunikacije, nije dužan da evidentira preko fiskalne kase

...

Kada obveznik PDV prevozi putnika u drumskom saobraćaju, delom na teritoriji APKM, dužan je da na deo naknade koji se odnosi na uslugu prevoza putnika na teritoriji Republike van APKM obračuna i plati PDV po opštoj stopi od 18%, dok se na deo naknade za uslugu prevoza na teritoriji APKM, PDV ne obračunava i ne plaća

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 876 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o otpuštanju duga

...

Ugovor o preuzimanju duga

...

Ugovor o pristupanju dugu

...

Dužničko -poverilački odnosi

...

Predlog dužnika za prinudno poravnanje

...

Predlog dužnika da mu se odobri zasnivanje založnog prava na nepokretnosti

...

Predlog za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica

...

Rešenje na osnovu izjašnjenja poverilaca o bankrotstvu dužnika

...

Tužba stečajnog poverioca radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika