hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: droga

Ukupno nađeno: 1504 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1286 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (RS)

Uredba o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu koje su zabranjene za upotrebu pre i (RS)

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (RS)

Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (RS)

Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga (SCG)

Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci (RS)

Odluka o obrazovanju komisije za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Slovenije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine nezakonitim drogama i psihotropnim supstancama, terorizma i drugih težih krivičnih dela (mp)

Odluka o evidencijama o vrstama i količinama opojnih droga i o prodatim i otkupljenim količinama i zalihama maka i makove slame (SCG)

Odluka o načinu izdavanja dozvole za uvoz i izvoz opojnih droga i lekova koji sadrže opojne droge (SCG)

Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga (RS)

Krivični zakonik (RS)

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Omogućavanje uživanja opojnih droga

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 217 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Optuženi neovlašćeno posreduje u kupovini opojne droge kada od svedoka uzme novac i kupi heroin , koji su nakon toga nameravali da zajedno konzumiraju.

...

Pravilno je prvostepeni sud postupio kada je okrivljenom koji je oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246. st. 1. KZ ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma, primenom čl. 246. st. 5. KZ, s obzirom na to da je okrivljeni otkrio od koga je nabavljao opojnu drogu .

...

Kada je u izreci presude navedeno da se na osnovu čl. 246. st. 7. KZ-a od okrivljenog oduzima opojna droga koja će se po pravnosnažnosti presude uništiti, a bez navođenja i koja vrsta opojne droge se oduzima i u kojoj količini, izreka presude je nerazumljiva u delu odluke o izrečenoj meri bezbednosti.

...

Radi utvrđivanja da li biljna materija konoplja predstavlja predmet izvršenja krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz čl. 246. st. 2. KZ-a, neophodno je veštačenjem utvrditi njenu vrstu i varijetet u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

...

U situaciji kada je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga , a da pri tom nije utvrdio procenat THC (tetrahidrokanabinola) u pronađenoj biljnoj maternji, učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11) Zakonika o krivičnom postupku.

...

To što je predmetna marihuana oduzeta od okrivljenog u količini od 0,55 grama, ne može predstavljati delo malog značaja, jer se radi o delu koje samo po sebi sadrži povećanu društvenu opasnost.

...

Učinilac krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, shodno odredbama iz člana 246. stav 5. KZ-a, može se osloboditi od kazne u situaciji kada otkrije od koga ja nabavljao opojnu drogu i kada je to opravdano s obzirom na sve okolnosti koje su od značaja za krivičnu sankciju.

...

Posredovanje u prodaji ili kupovini opojne droge obuhvata različite delatnosti, upravljene na realizaciju prodaje ili kupovine opojne droge između kupca i prodavca, u cilju neovlašćenog stavljanja u promet iste, što mora da bude utvrđeno u svakom konkretnom slučaju.

...

Radnju izvršenja krivičnog dela neovlašćenog držanja opojnih droga iz člana 246a stav 1. Krivičnog zakonika ne predstavlja ušmrkavanje opojne droge .

...

Bitan element krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a je objektivno svojstvo lica koje opojnu drogu nabavlja, drži, prodaje i sl., pa ukoliko je okrivljeno lice bilo ovlašćeno da nabavlja, drži i vrši promet lekova koji sadrže opojnu drogu , u skladu sa odredbama Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga , to se dovodi u pitanje kvalifikacija njegovih radnji po članu 246. stav 1. KZ-a.

...

Prodaja opojne droge , kao radnja njenog stavljanja u promet, ostvarena je i samim postizanjem dogovora o prodaji, bez obzira da li je do primopredaje i došlo, a stavljanje u promet, osim prodaje, podrazumeva i druge načine stavljanja u promet - poklanjanje, pozajmljivanje i razmenu.

...

Postoji teži oblik krivičnog dela ukoliko je neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga izvršeno od strane više lica koja su se udružila za vršenje tih dela.

...

Količina opojne droge i njeno označenje da li se radi o neto ili bruto masi, nije sastavni deo bića krivičnog dela iz čl. 246. st. 1. KZ-a. Međutim, ova činjenica je bitna, jer od količine opojne droge i njenog označenja, da li se radi o neto ili bruto masi, zavisiće i odluka suda o visini kazne.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tužilac ističe da je tuženi čovek sklon neradu, kockanju, prekomernom i stalnom uživanju alkohola i nepoštenom životu, kome ni droga nije strana, zbog čega je više puta bio kažnjavan kako prekršajno tako i krivično.

ogl3
hor003