hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dostava robe

Ukupno nađeno: 238 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 222 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (RS)

Kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, izvoznik je dužan da Ministarstvu dostavi dokaz da je o tome upoznao kupca, odnosno krajnjeg korisnika robe dvostruke namene.

Ako krajnji korisnik robe , koja je uvezena u Republiku Srbiju pod uslovom zabrane ponovnog izvoza bez prethodne saglasnosti države porekla ili prodavca robe , namerava da izvrši ponovni izvoz te robe dužan je da uz zahtev za izdavanje dozvole Ministarstvu dostavi dokaz da je postupio u skladu sa datim uslovom.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje potvrdu o dostavi robe dvostruke namene (<lat>Delivery Verification Certificate</lat>).

Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita i dostavlja ga Vladi.

Izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije, kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Uredba o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

U periodu od podnošenja zahteva do dodele dozvola prevoznik podnosi fotokopiju tovarnog lista i jedinstvene carinske isprave (u daljem tekstu: CMR i JCI), odnosno posebnu dozvolu. Ako se pojedinačna dozvola traži za prevoz za sopstvene potrebe, podnosi se i faktura, odnosno dokaz da se radi o prevozu za sopstvene potrebe i dokaz o vlasništvu za vozilo kojim se vrši taj prevoz. Ukoliko se radi o uvozu robe , dokumentacija se dostavlja prilikom razduženja dodeljene pojedinačne dozvole. Originali svih

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima (RS)

podnosi fotokopiju međunarodnog tovarnog lista i Jedinstvene carinske isprave (u daljem tekstu: CMR i JCI), odnosno posebnu dozvolu. Ako se podnosi zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe, podnosi se i fotokopija fakture, odnosno dokaz da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe i dokaz o vlasništvu za vozilo ili ugovor o finansijskom lizingu za vozilo kojim se vrši taj prevoz. Ako se radi o uvozu robe , dokumentacija se dostavlja ...

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (RS)

Izuzetno od stava 8. ovog člana, u akciznom skladištu imaoca akcizne dozvole, po nalogu državnog organa, privremeno se mogu smestiti akcizni proizvodi u vlasništvu drugog pravnog lica, o čemu je imalac akcizne dozvole dužan da sačini izveštaj i dostavi ga nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. U akciznom skladištu imaoca akcizne dozvole mogu se smestiti i akcizni proizvodi koji su u nadležnosti Republičke direkcije za robne rezerve.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

U slučajevima kada analizu robe , drugo ispitivanje ili veštačenje obavlja stručna organizacija ili lice iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva dužan je da pre nego što mu se dostavi mišljenje plati troškove stručnoj organizaciji ili licu koje je izvršilo analizu robe , drugo ispitivanje ili veštačenje.

Kada imalac sertifikata OPS iz člana 21. stav 1. tač. 2) ili 3) ove uredbe, podnese uvoznu sažetu deklaraciju, nadležni carinski organ može, pre prispeća robe u carinsko područje Republike Srbije, da obavesti ovlašćenog privrednog subjekta o tome da je, na osnovu rezultata analize rizika u pogledu sigurnosti i bezbednosti, pošiljka izabrana za dalji fizički pregled. Ovo obaveštenje dostavlja se samo ako se time ne ugrožava pregled koji treba da se izvrši.

1) za uverenje o krajnjem korisniku robe - izjavu da će se roba koristiti za tačno određenu svrhu na teritoriji Republike Srbije i da neće biti reeksportovana, podatke o uvozniku, krajnjem korisniku i dostavljaču robe , kao i robi koja se uvozi,

... dostavljaju carinskom organu Republike Srbije nazive i adrese organa, koji se nalaze na njihovoj teritoriji, a koji su ovlašćeni da izdaju uverenja o poreklu robe <lat>EUR.1</lat>, zajedno sa uzorkom otiska pečata koje ti organi koriste, kao i nazive i adrese organa koji su nadležni za kontrolu uverenja o poreklu robe ... dostavljanje ... dostavljenih ...

Carinski organ Republike Srbije dostavlja stranama korisnicama uzorke otisaka pečata koji se koriste za izdavanje uverenja o poreklu robe <lat>EUR.1</lat>.

Radi primene odredbe stava 1. ovog člana, carinski organi zemlje uvoznice su dužni da vrate dokaze o poreklu robe (<lat>EUR.1</lat> ili izjavu na fakturi), ako su bili podneti, ili kopiju tih isprava, nadležnim carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Sve pribavljene isprave i podaci koji ukazuju na to da su navodi u dokazu o poreklu netačni, biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ako je otpremnica za robu istovremeno i račun za istu, nema potrebe ponovno dostavljati račun, već je potpisom dostavnice računa pri prijemu robe potvrđen i prijem računa.

...

Kada iz sadržine sudskog poravnanja, koje je priloženo kao izvršna isprava, proizilazi da su stranke dogovorile kompenzaciju u robi kao način ispunjenja novčane obaveze, sa isporukom do određenog datuma, izvršni poverilac ima pravo da potražuje prinudnu naplatu na novčanim sredstvima izvršnog dužnika, u situaciji kada izvršni dužnik ne dostavi dokaz da je do određenog datuma iz sudskog poravnanja, isporučio robu izvršnom poveriocu u vrednosti glavnog duga.

...

Okolnost da u dostavnicama dobavljača nije bilo podataka o broju posrednika u prometu robe na veliko ne oslobađa od obaveze učesnika da na fakturi naznači koji je po redu posrednik u prometu robe na veliko

...

Prodavac nije izvršio obavezu prodaje robe kupcu dostavljanjem kupcu "isprave o prenosu vlasništva" koju je sam izdao, već se predaja robe koja se nalazi kod trećeg lica (Skladištara) može izvršiti samo predajom isprave kojom se roba može preuzeti, tj. prodajom skladišnice izdate od strane skladištara

...

Ako prodavac dostavi kupcu robe fakturu bez obračuna poreza na promet, iako mu kupac nije priložio izjavu o oslobođenju ovoga poreza jer će kupljene proizvode koristiti isključivo za svrhu navedenu u čl. 6. st. 1 tač. 1-8. Zakona o porezu, na primer, prodavac ne može naknadno od dužnika tražiti ove iznose po osnovu naknade štete jer porez na promet obračunava i naplaćuje prodavac

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prenošenje robe iz jedne poslovne jedinice u drugu iste trgovinske radnje može da se vrši na osnovu interne dostavnice koja sadrži sve propisane elemente

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sa isporučenom robom KONSIGNANT dostavlja KONSIGNATARU i dostavnicu sa specifikacijom isporučene robe , kataloškim oznakama, količinom i cenom.

Na osnovu dostavnice i potvrde o prijemu robe KONSIGNANT zadužuje KONSIGNATARA:

2. da dostavi KONSIGNATARU cenovnik isporučene robe , po kome će se ona prodavati, a ukoliko dođe do promene cene robe KONSIGNANT je dužan da o tome pismeno obavesti KONSIGNATARA u roku od dana, pre nastanka tih promena;

- da preduzima sve odgovarajuće mere u cilju unapređivanja prodaje robe koja se nalazi na konsignacionom skladištu (obaveštavanje potencijalnih kupaca, dostavljanje lager lista sa cenovnikom, obilascima odgovarajućih preduzeća i drugih lica i sl.);

KONSIGNATAR je dužan da svakog meseca do -og u mesecu dostavi KONSIGNANTU izveštaj sa specifikacijom prodate robe , u kome će navesti: naziv robe , katalošku oznaku i broj, količinu prodate robe u prethodnom mesecu i pojedinačnu cenu za tu robu.

U slučaju da KONSIGNATAR nije u mogućnosti da uplati iznos iz fakture u određenom roku iz prethodnog člana ovog ugovora, dužan je da u tom roku KONSIGNANTU dostavi garanciju banke da će iznos iz fakture biti uplaćen u roku od dana od dana fakturisanja robe .

KONSIGNATAR je dužan da izvrši popis robe na konsignacionom skladištu i da izveštaj o izvršenom popisu sa popisnim listama dostavi KONSIGNANTU najkasnije do .

Reklamacije na kvalitet i kvantitet isporučene robe KONSIGNATAR je dužan dostaviti KONSIGNANTU najdalje u roku od __dana od dana prijema reklamacije, koja se daje u pismenom obliku.

...

- da dostavi Primaocu franšizinga tehničko-tehnološka uputstva kojima se reguliše način trebovanja, distribucija, primanje robe , izmirenja obaveza i sva druga pitanja od značaja za međusobnu saradnju,

hor003