hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dohodak

Ukupno nađeno: 15551 primer (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 15058 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (RS)

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (RS)

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana (RS)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 301 pronadjenog primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ako je prihod bio zakonit a nisu plaćeni odgovarajući porezi onda se može raditi o krivičnom delu poreske utaje iz čl. 229. KZ a ako prihod nije bio zakonit onda se može raditi o nekom drugom krivičnom delu u kom slučaju se taj prihod ne može oporezivati već se mora oduzeti.

...

U skladu su sa Ustavom odrebe Zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti kojim je propisano da se kao solidarni jemac smatra ono fizičko ili pravno lice na koje je poreski obveznik besteretnim pravnim poslom preneo stvari ili prava iz svoje imovine, stečene odnosno uvećane na način iz člana 2. ovog zakona.

...

Pitanje: Da li je putarina (posebna naknada za upotrebu javnog puta) koju korisnici auto i drugih puteva (kada je korisnik vozilo privrednog društva) plaćaju Javnom preduzeću Putevi Srbije, javni prihod , te u tom smislu koji rok zastarelosti se ima primeniti; da li rok iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima - trogodišnji rok za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga ili pak primeniti odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se takođe

...

Verske organizacije, osim onih iz člana 10. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, za upis u registar podnose zahtev koji sadrži odluku o osnivanju verske organizacije, statut ili drugi dokument verske organizacije, prikaz osnova verskog učenja, verskih obreda, verskih ciljeva i osnovnih aktivnosti verske organizacije i podatke o stalnim izvorima prihoda verske organizacije.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 139 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2010. godinu

...

OBJAŠNjENjE o načinu obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za lica kojima je u prethodnoj godini privremeno smanjena plata, odnosno zarada

...

Poreski tretman prihoda po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana

...

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode po osnovu ugovora o delu, koje ostvari fizičko lice koje je korisnik starosne penzije, kao i u slučaju kad prihod po tom osnovu ostvari lice koje nije korisnik starosne penzije

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zakupac je obavezan plaćati navedenu zakupninu bez obzira na prihode od poljoprivrednog zemljišta.

...

Naručilac se obavezuje da obaveštava Autora o prihodima od predstavljanja dramskog dela.

Naručilac dela dužan je da autoru omogući uvid u prikazivanje da ostvari tehničke uslove prikazivanja koji obezbeđuju poštovanje autorskih moralnih prava, kao i da autoru dostavlja program i povremeno ga obaveštava o prihodima od prikazivanja dela.

Naručilac dela dužan je da autoru omogući uvid u izvođenje dela, da ostvari tehničke uslove izvođenja koji obezbeđuju poštovanje autorskih moralnih prava, kao i da autoru dostavlja program i povremeno ga obaveštava o prihodima od izvođenja dela.

...

- izvod o ostvarenom ličnom dohotku pok. osiguranika

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 13 pronadjenih primera ovde su prikazana 3 nasumice izabrana.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obračun poreza na druge prihode

...

Obračun poreza na prihode od prodaje sekundarnih sirovina i sl. - gotovina

...

Obračun poreza na prihode od prodaje sekundarnih sirovina i sl. - račun

ogl5
ogl6

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari (PP-OPJ-4) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari / PP-OPJ-4

OBRAZAC - Obavestenja od znacaja za utvridjivanje javnih prihoda za pravna lica (OPR-1) (_)

Razno / Obavestenja od znacaja za utvridjivanje javnih prihoda za pravna lica / OPR-1

hor003