hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dobit

Ukupno nađeno: 21027 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 20386 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o visini troškova u postupku za dobijanje naziva primarijus (RS)

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala (RS)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (RS)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (RS)

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje , obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 436 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Član 50. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - treće lice je dobilo pravnosnažnu presudu kojom je proglašeno nedopuštenim izvršenje na određenim pokretnim stvarima, pošto je podnelo prigovor i upućeno je na parnicu. Da li navedena pravnosnažna presuda ima dejstvo i u drugim izvršnim predmetima drugih poverilaca protiv istog izvršnog dužnika gde su popisane iste pokretne stvari?

...

Pitanje: Ukoliko izvršni poverilac u toku sprovođenja izvršenja traži izvršenje na celokupnoj imovini, ali se po dobijanju izjave u ostavljenom roku ne izjasni, da li sud obustavlja postupak izvršenja u celini, shodno članu 57. stav 5. ZIO?

...

Pitanje: Odredbom člana 20. stav 3. ZIO predviđena je mogućnost da izvršni poverilac u predlogu za izvršenje zahteva da se isto sprovede na celokupnoj imovini izvršnog dužnika. S obzirom da odredbama navedenog člana to nije izričito predviđeno, pitanje je u kom vremenskom periodu izvršni poverilac treba da stavi predlog za dobijanje izjave o imovini od izvršnog dužnika ili za to ne postoji zakonom predviđeni rok?

...

Pitanje: Ako je izvršni poverilac u predlogu za izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja predložio sredstvo i predmete izvršenja, na osnovu čega je sud i doneo rešenje o izvršenju tim sredstvom i na tim predmetima, a podnese zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika, da li se mogu primeniti odredbe člana 57. stav 5. zakona o obustavi postupka ukoliko po dobijanju izjave u roku od 5 radnih dana ne predloži sredstva i predmete izvršenja?

...

Pitanje: Da li je obavezno kažnjavanje za nepostupanje po nalogu za dobijanje izjave o imovini, ukoliko niko ne predloži izricanje novčane kazne?

...

Pitanje: Kada izvršni poverilac predlaže sprovođenje izvršenja na celokupnoj imovini izvršnog dužnika, a sud nema informaciju o imovini dužnika, da li zahtev izvršnog poverioca smatrati zahtevom za dobijanje izjave o imovini i postupati u smislu člana 54. zakona ili na drugi način? Na koji način identifikovati imovinu izvršnog dužnika?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 124 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

OBJAŠNjENjE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima

...

Prebijanje kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka ostvarenih pri prodaji prava iz imovine

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit ? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit ?

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu dividende isplaćene iz dobiti rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je jedan od vlasnika (i osnivača) nerezidentnog pravnog lica drugo rezidentno pravno lice

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu

...

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na kapitalni dobitak po osnovu prodaje nepokretnosti koja je stečena nasleđem

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 78 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Molba radi dobijanja izvoda iz zemljišnih knjiga

...

Poklonoprimac potvrđuje da je neposredno pri potpisivanju ugovora dobio od strane Poklonodavca, u posed navedeni poklon, kao i sve neophodne elemente za rad i korišćenje.

...

Prevozilac se obavezuje da za račun Pošiljaoca obezbedi marke tip , sa sedišta za putnike i da za svakog putnika opredeli određeno mesto, u svemu prema standardima struke i dobijenoj ponudi.

...

Ovaj ugovor sačinjen je u šest istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po tri.

...

Od dobijenog naloga i uputstva Nalogoprimac može odstupiti samo sa saglasnošću Nalogodavca.

...

Zalogodavac svoje potraživanje iz člana #L001. ovog ugovora, daje u zalogu Zalogoprimcu, kao obezbeđenje novčane pozajmice u iznosu od (slovima: ) dinara sa mesečnom kamatom od %, koju je dobio od Zalogoprimca na osnovu zaključenog ugovora o novčanoj pozajmici br. od i koji je dužan vratiti najkasnije do .

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke (PPDG-3) (_)

Razno / Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke / PPDG-3

ogl5
hor003