hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dobavljač

Ukupno nađeno: 3923 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 3846 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane (RS)

Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom (RS)

Uredba o tehničkim zahtevima u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom (RS)

Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje (RS)

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva (RS)

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (RS)

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (RS)

Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (RS)

Pravilnik o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane (RS)

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 51 pronadjenog primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li izvršna isprava, priložena uz predlog za izvršenje, mora biti snabdevena klauzulom izvršnosti? Da li izvršni sud službenu belešku ili potvrdu o ispunjenosti uslova za izvršnost odluke, pribavlja samo u slučaju izjavljenog prigovora, odnosno da li je dužnik dužan da dostavi sudu takvu belešku ili potvrdu?

...

Javna isprava - sudska odluka koju je izdao nadležni organ u stranoj državi, može se upotrebiti u Republici Srbiji pod uslovom da je snabdevena potvrdom "Apostille", ili pod uslovom da ni takve javne isprave nadležnih organa Republike Srbije ne podležu bilo kakvoj legalizaciji (overavanju) od organa strane države koji je izdao javnu ispravu.

...

CARINSKI TRETMAN MAŠINE KOJA JE UVEZENA PO OSNOVU STRANOG ULOGA UZ OSLOBOENjE OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA, A KOJU PRIVREDNO DRUŠTVO NAMERAVA DA VRATI DOBAVLjAČU

...

Odlukom opštine o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom može se predvideti odgovornost kupca za održavanje svoje toplotne opreme, u koju spada i toplotna podstanica.

...

Uz zahtev za priznanje strane sudske odluke mora biti priložena u originalu ili u overenom prepisu sa potvrdom "apostille" koja glasi na francuskom jeziku, snabdeveno klauzulom pravnosnažnosti i izvršnosti.

...

Ispunjeni su uslovi za odbitak prethodnog poreza ako računi dobavljača sadrže sve elemente propisane zakonom, sa obračunatim i iskazanim porezom na dodatu vrednost koji je plaćen dobavljaču .

...

Ukoliko se predlog za izvršenje podnosi sudu koji je izvršnu ispravu (presudu) doneo, ista ne mora biti snabdevena klauzulom izvršnosti.

...

Javna isprava kojom je konstituisana izvršiva novčana obaveza, nema svojstvo verodostojne isprave, ako predstavlja izvršnu ispravu. Sudska odluka, rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, snabdeveno potvrdom izvršnosti je izvršna isprava i zato ne može biti osnov za određivanje izvršenja u skraćenom postupku.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Poreski tretman "pretvaranja" novčanog potraživanja od društva sa ograničenom odgovornošću u nenovčani kapital u tom društvu, po osnovu kog "pretvaranja" dobavljač robe - poverilac stiče udele konkretnog društva sa ograničenom odgovornošću

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li mogu odmah da odbijem iznos PDV koji mi je dobavljač obračunao u nekoj fakturi, ili odbijam PDV samo po onim stavkama koje sam prodao ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-0072/2010-04 (_)

Pravo na refakciju PDV stranog obveznika u slučaju kada strani obveznik na teritoriji Republike Srbije osnuje privredni subjekt koji je i obveznik PDV i od tog obveznika PDV nabavi dobra, odnosno primi usluge

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

ugovor sa ino dobavljačem .

...

iz , ul. br. , mat. broj kao Snabdevač i

Ovim ugovorom Distributer preuzima obavezu da kupuje robu neposredno od Snabdevača i da je dalje distribuira na teritoriji koju čini područje .

Distributer se obavezuje da će štititi interese Snabdevača , koja se pre svega sastoji u očuvanju njegovog renomea, i dužan je da obezbedi unapređenje prodaje u skladu sa poslovnom politikom Snabdevača .

Distributer ima obavezu da od Snabdevača kupi robu u vrednosti od dinara u periodu .

Za vreme trajanja ovog ugovora, Distributer ima obavezu da štiti interese Snabdevača u svakom pogledu, a naročito se obavezuje da ne uspostavlja bilo kakav oblik saradnje, posredan ili neposredan, sa konkurentima Snabdevača .

Distributer se obavezuje da u roku od od prestanka ovog ugovora ne ometa Snabdevača u prodaji njegove robe na teritoriji koja je predmet ugovora.

Snabdevač se obavezuje da će Distributeru redovno isporučivati ugovorenu količinu robe, kao i propagandni materijal i kataloge i drugi reklamni materijal koji ima svrhu povečanja obima prodaje robe.

hor003