hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: diploma

Ukupno nađeno: 4550 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 4521 pronadjenog primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi (RS)

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama (RS)

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

<lat>IV</lat>. NAČIN OBAVLjANjA SPECIJALISTIČKOG STAŽA I POLAGANjE SPECIJALISTIČKOG ISPITA, SASTAV I RAD ISPITNIH KOMISIJA, OBRAZAC INDEKSA I DIPLOME

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

Studijski program za sticanje zajedničke diplome

Završni rad i disertacija

Diploma i dodatak diplomi

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (RS)

Medalje i plakete

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Priznavanje strane školske isprave (nostrifikacija diplome )

Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti (RS)

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (RS)

Odgovornost farmaceuta i diplomiranog veterinara za promet lekova na malo

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera (RS)

Sadržina diplome o završenoj obuci

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Odredbom člana 101. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da će podnesak, koji je u ime stranke podneo punomoćnik, ako je nerazumljiv ili nepotpun, sud odbaciti. Da li se pored advokata misli i na punomoćnika pravnog lica - diplomiranog pravnika s položenim pravosudnim ispitom?

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada u punomoćju koje je izdalo pravno lice nije navedeno da je punomoćnik stalno zaposlen, ili da je diplomirani pravnik, ili da ima položen pravosudni ispit (bez obzira što to niko ne ističe, odnosno osporava), pri čemu je raniji član 91. stav 2. Zakona o parničnom postupku davao mogućnost da sud rešenjem naloži punomoćniku da podnese overeno punomoćje, a sadašnji zakon to ne predviđa?

...

Veterinarske komore ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, već oblik organizacija javnog prava, pa se obaveznim udruživanjem doktora veterinarske medicine, odnosno diplomiranih veterinara u ove organizacije, pored ostalog, i radi zaštite profesionalnih interesa njenih članova, ne ograničava pravo na slobodu udruživanja u smislu člana 55. stav 1. Ustava RS.

...

Generalno punomoćje, dato advokatu ili diplomiranom pravniku, stalno zaposlenom u pravnom licu, za zastupanje u svim postupcima pred sudom, ne mora da sadrži oznaku broja predmeta, stranke u postupku, vrste postupka i vrednosti spora za svaki pojedinačni predmet.

...

Kada se lažna diploma upotrebi prilikom overavanja odgovarajućih podataka u radnoj knjižici, postoji samo krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, a ne istovremeno i krivično delo falsifikovanje isprave.

...

Ispunjeni su uslovi za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze kada zaposleni prilikom zaključenja ugovora o radu priloži falsifikovanu diplomu .

...

Za priznavanje stručnih zvanja u oblasti računovodstva, nije od značaja da li je odgovarajuća školska sprema ekonomskog smera, kao uslov za priznavanje određenog zvanja, stečena pre početka ili u toku rada u računovodstvu.činjenica da je tuženi diplomu više škole - ekonomskog smera, stekao tek 1989.godine ne može biti razlog da mu se ne prizna traženo zvanje samostalnog računovođe.odredbom člana 72.Zakona o računovodstvu propisano je da će se zvanje samostalnog računovođe priznati licu koje ime 15 godina

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog kriv. Dela falsifikovanja isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS jer je nabavio i upotrebio lažnu diplomu o završenoj srednjoj školi tako što je istu predao kadrovskoj službi svog preduzeća radi zaposlenja, tada zastarelost kriv.gonjenja nije nastupila jer je upotreba lažne isprave trajna radnja i ne može shodno čl. 96 st. 1 OKZ zastarelost kriv.gonjenja početi da se računa od dana predaje lažne diplome kadrovskoj službi preduzeća.

...

Kako je optuženi nabavio i upotrebio lažne isprave- diplomu o završenoj srednjoj školi i istu predao u toku 1995. godine kadrovskoj službi svoga preduzeća, a otkriven je u toku 2003. godine, tada nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja za kriv. Delo falsifikovanja isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS, jer upotreba falsifikovane isprave je trajala sve do otkrivanja

...

Kada je optuženi nabavio radi upotrebe neoverenu fotokopiju lažnog svedočanstva o položenim ispitima u srednjoj školi i diplomu o položenom završnom ispitu i predao kadrovskoj službi svog preduzeća radi napredovanja u službi, onda u njegovim radnjama nema elemenata krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaposlila sam se kao dipl. ekonomista u zdravstvenoj ustanovi u Novom Sadu. Da li moram da nostrifikujem diplomu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na kome sam 1996. godine diplomirala i stekla UP-1 stepen stručne spreme?

...

Da li sekretar srednje škole ( diplomirani pravnik) može da obavlja poslove za bezbednost i zdravlje na radu i ko snosi troškove za izdavanje licence?

...

Na Filozofskom fakultetu položila sam poslednji ispit, istekao mi je apsolventski staž, ali još nisam položila diplomski ispit. Da li mogu da se prijavim Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ostvarim pravo na volonterski rad za koji Služba snosi troškove?

...

Da li centar za socijalni rad može da zasnuje radni odnos na određeno vreme sa licem koje je u u Republici Slovačkoj steklo zvanje magistar socijalne pedagogije, na osnovu potvrde Univerziteta u Novom Sadu kojom se potvrđuje da su predata dokumenta za priznavanje te diplome ?

...

Oporezivanje školarine. za poslediplomske studije

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Stipendista se obavezuje da posle diplomiranja stupi na rad u preduzeće i u njemu ostane na radu najmanje .

Ukoliko stipendista samovoljno odustane od ovog ugovora, ne stupi na rad u preduzeću po diplomiranju ili ne ostane u radnom odnosu u ugovorenom trajanju, dužan je da davaocu stipendije vrati srazmerni deo iznosa isplaćenih na ime:

...

Redovni postupak javne nabavke male vrednosti sprovodi Komisija koju čine najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti diplomirani pravnik, a ostali stručna lica ili poznavaoci oblasti iz koje se vrši javna nabavka.

hor003