hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dijetalna hrana

Ukupno nađeno: 203 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 203 pronadjena primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet (RS)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (RS)

3. Hrana za osobe na dijeti za mršavljenje

Osnovni sastav hrane za osobe na dijeti za mršavljenje

2.1 Proteini prisutni u hrani sa smanjenom energetskom vrednošću za osobe na dijeti za mršavljenje moraju obezbediti najmanje 25% a najviše 50% ukupne energetske vrednosti proizvoda. U svakom slučaju, količina proteina u proizvodima iz člana 54. stav 3, tačka 1. ne sme biti veća od 125 g.

Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (RS)

(b) je namenjen za korišćenje u toku leta i potreban je za medicinske svrhe ili za poseban dijetetski režim ishrane , uključujući hranu za bebe. Ako se od putnika traži, on će pružiti dokaz o autentičnosti tečnosti koja je izuzeta od pregleda obezbeđivanja; ili

da, pri unošenju tečnosti, aerosola i gelova u obezbeđivano-restriktivnu zonu, obavi pregled obezbeđivanja barem onih tečnosti, aerosola i gelova koji su nabavljeni na aerodromu ili u vazduhoplovu, koji su u zapečaćenoj kesi sa vidljivim znakom neovlašćenog otvaranja u kojoj je vidljiv odgovarajući dokaz da su kupljeni u kontrolisanoj zoni aerodroma ili u toku leta, kao i tečnosti, aerosola i gelova koji se u toku putovanja koriste iz medicinskih ili posebnih dijetetskih ... hranu ...

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca (RS)

3) koja se zbog nemogućnosti dijetalne ishrane , štetnih faktora radne sredine ili drugih posebnosti rada i dužeg boravka na brodu mogu značajnije pogoršati.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji (RS)

7) stacionarno lečenje kada je opravdano i medicinski neophodno, koje obuhvata preglede i lečenje od strane lekara specijaliste, medicinsku negu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne nege i ishranu , odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Pravilnik o prehrambenim aditivima (RS)

2) obezbeđivanje potrebnih sastojaka ili sastojaka hrane za proizvode namenjene grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama;

2) je aditiv neophodan za proizvodnju hrane namenjene grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama.

3) omogućava proizvodnju hrane namenjene potrošačima sa posebnim dijetetskim potrebama u skladu sa propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda.

(2) kod upotrebe aditiva u hrani namenjenoj grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama, mora se uzeti u obzir mogući dnevni unos tog aditiva od strane potrošača koji pripadaju pomenutim grupama.

Aditivi se ne upotrebljavaju u hrani za odojčad i malu decu, niti u hrani za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene, kako je definisano propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda, osim kada je takva upotreba izričito predviđena i navedena u Listi 1.

Odredbe iz stava 1. ovog člana se ne primenjuju na početne i prelazne formule za odojčad, prerađene namirnice na bazi žita i ostalu hranu za odojčad i malu decu i hranu za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene, kako je definisano propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda, osim ako je to predviđeno ovim pravilnikom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prisustvo aditiva kao zaslađivača dozvoljeno je u složenoj hrani bez dodatog šećera, u složenoj hrani sa smanjenom energetskom vrednošću, u složenim dijetetskim proizvodima namenjenim za smanjenje telesne mase, u nekariogenoj složenoj hrani , i u složenoj hrani sa produženim rokom trajanja, pod uslovom da je zaslađivač dozvoljen u jednom od sastojaka te hrane .

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

8) sastojke koji nisu dozvoljeni u dijetetskim proizvodima, dečijoj hrani , dijetetskim suplementima, aditivima, aromama, enzimskim preparatima i pomoćnim sredstvima u skladu sa zakonom;

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

7) stacionarno lečenje kada je opravdano i medicinski neophodno, koje obuhvata preglede i lečenje od strane lekara specijaliste, medicinsku negu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne nege i ishranu , odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;

13) hirurški ili invazivni tretman (uključujući gastični balon) koji se odnosi na redukciju telesne težine, osim ako su medicinski neophodni, dijetetski saveti i program gubitka telesne težine kod lica starijih od 15 godina života, izuzev predlaganja dijetetske ishrane kod novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom;

15) lekovi koji nisu na Listi lekova (osim lekova iz člana 43. stav 2. ovog zakona), odnosno lekovi koji se izdaju bez recepta, profilaktički lekovi i lekovi koji služe za promenu atletskih mogućnosti, lekovi koji se daju u svrhu kozmetike, za prestanak pušenja, gubitak telesne težine, kao i suplementi hrane za specifične dijete osim za lečenje naslednih metaboličkih bolesti i bolesti praćenih malapsorpcijom;

Uputstvo za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija izazvanih bakterijomridium difficile(RS)

Uz antibiotsku terapiju savetuje se neki od probiotika i odgovarajući dijetalni režim ishrane .

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Pored prometa lekova i medicinskih sredstava na malo, apoteka može snabdevati građane i dečijom hranom , dijetetskim proizvodima, određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja, u skladu sa aktom koji donosi nadležna komora.

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (RS)

12) za poslove pripreme dijeta za pacijente i kontrolu namirnica - jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom - dijetetičara na 300 bolničkih postelja.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (RS)

1) dijetetski proizvodi su namirnice koje se zbog posebnog sastava ili posebnog načina proizvodnje jasno razlikuju od namirnica uobičajenog sastava i koje su pogodne za posebno navedenu nutritivnu namenu za koju se stavljaju u promet;

2) dodaci ishrani ( dijetetski suplementi) su namirnice koje dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili fiziološkim efektom, pojedinačno ili u kombinaciji, a u prometu su u doziranim oblicima dizajnirane da se uzimaju u odmerenim pojedinačnim količinama (kapsule, tablete, kesice praška, ampule tečnosti, bočice za doziranje u kapima i dr.);

5) proizvod uobičajenog sastava je svaka namirnica izuzev dijetetskih proizvoda i dodataka ishrani , čiji su sastav i zdravstvena ispravnost propisani posebnim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti;

3) hrana za osobe na dijeti za mršavljenje;

7) dodaci ishrani ( dijetetski suplementi).

Na svakom pakovanju dijetetskog proizvoda mora biti navedena oznaka " dijetetski proizvod", a za dodatke ishrani iz stava 2. tačke 7) ovog člana mora biti navedena oznaka "dodatak ishrani ".

Dijetetski proizvodi moraju da imaju istaknutu nutritivnu deklaraciju u skladu sa zahtevima propisa o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica , osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

ogl1
hor003