Traženo: denominacija

Ukupno nađeno: 2487 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2394 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (poljoprivrednici) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (samostalne delatnosti) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (poljoprivrednici) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (samostalne delatnosti) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu usklađene najniže osnovice osiguranja za osiguranike samostalnih delatnosti koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i sveštenike i verske službenike (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu usklađene najniže osnovice osiguranja za pojedine kategorije osiguranika samostalnih delatnosti (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (zaposleni) (RS)

Odluka o utvrđivanju nominalnog iznosa vrednosti opšteg boda (RS)

Nominalni iznosi cenzusa za ostvarivanje prava na dodatak na decu (RS)

Zakon o stečaju (RS)

Namirenje preko nominalnog iznosa potraživanja

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 75 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zatezna kamata do isplate glavnice ne može se obračunavati u nominalnim iznosima za određeni vremenski period i na tako obračunat iznos zahtevati procesna kamata.

...

Kod formalnih suparničara kao vrednost spora uzima se najveći nominalni iznos postavljenog tužbenog zahteva jednog od njih.

...

Kvalifikatorna okolnost za teži oblik krivičnog dela falsifikovanje novca nije imovinska korist koju okrivljeni ostvaruje već ukupna nominalna vrednost lažnog novca koja se pribavlja, odnosno pravi, preinačuje ili stavlja u promet.

...

Kamata obračunata na neplaćen i utužen glavni dug, za period od početka docnje dužnika do određenog datuma obračuna pre podnete tužbe, iako tražena u nominalnom iznosu i dalje ima prirodu sporednog potraživanja, u materijalnopravnom smislu, i sporednog traženja, u procesnom smislu.

...

za određivanje visine naknade za korišćenje voda i kojima je dato ovlašćenje Vladi da, u cilju izvršavanja Zakona, na osnovu tih elemenata odredi visinu naknade, u saglasnosti je sa Ustavom, budući da je zakonodavac određivanjem predmeta naknade, obveznika naknade, osnovice za određivanje visine i obračuna naknade kao i određivanjem načina evidentiranja i svrhe korišćenja sredstava, utvrdio odnosno uredio bitne elemente ove javne dažbine i ovlastio Vladu, da saglasno svojim ustavnim ovlašćenjima nominalno ...

...

Na prirodu zatezne kamate na iznos neplaćenog glavnog duga, kao zahteva za sporedno traženje iz člana 187. Zakona o parničnom postupku, nije od uticaja da li je tražena po propisanim stopama ili je primenom tih stopa kamata obračunata od dospelosti do dana obračuna i utužena u nominalnom iznosu. Zato se na nominalni iznos kamate koja je obračunata, ne može ponovo potraživati kamata kao sporedno traženje, jer ona saglasno članu 279. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima teče od dana isticanja

...

Ukoliko nisu znatnije promenjene okolnosti u pogledu zdravstvenog stanja, radne sposobnosti, načina ostvarivanja prihoda dužnika i poverioca izdržavanja, onda se osnovanost tužbenog zahteva mora ceniti u vezi sa procenom povećanja troškova života koja se direktno odražava na nominalni novčani iznos sredstava potrebnih za izdržavanje, a time i sredstava koja bi dužnik izdržavanja bio u obavezi da daje poveriocu izdržavanja na ime izdržavanja.

...

Revizijom se ne može pobijati odluka u delu u kojem je odlučeno o potraživanju kamate, ako ista nije izražena u nominalnom iznosu, već je opredeljena vremenski. Vremensko opredeljenje kamate, kao sporednog potraživanja, ne čini deo glavnog zahteva na koji se u pogledu dozvoljenosti revizije primenjuju pravila iz čl. 394. st. 2. i 486. st. 1. ZPP.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li se plaća porez na poklon na iznos razlike između nominalne vrednosti glavnice dobijenog kredita i njenog stvarno plaćenog iznosa na ime otplate konkretnog kredita (koji je manji u odnosu na nominalnu vrednost - s obzirom da je ugovorom o kreditu data mogućnost primaocu kredita da otplati manji iznos po tom osnovu ukoliko kreditor izvrši otkup obveznica koje je emitovao radi obezbeđenja sredstava za odobreni kredit po ceni nižoj od njihove nominalne vrednosti)?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1938/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa bez naknade putničkog automobila nabavljenog pre 1. januara 2005. godine u slučaju kada privredno društvo nakon prestanka radnog odnosa fizičkog lica - direktora tog privrednog društva prenese bez naknade motorno vozilo tom fizičkom licu

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Društvo ima komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti dinara.

Društvo ima komada preferencijalnih (povlašćenih) akcija, nominalne vrednosti dinara.

Društvo ima upisanih i izdatih komada običnih (redovinih) akcija, nominalne vrednosti dinara.

Društvo ima upisanih i izdatih komada preferencijalnih (povlašćenih) akcija, nominalne vrednosti dinara.

Osnivačka (prva) emisija akcija je uspela ako se ponuđene akcije iz javne ponude i prospekta upišu u broju koji je kao uspešan upis predviđen javnom ponudom i koji je kao takav označen u prospektu, odnosno ako se upisane akcije uplate najmanje u iznosu od 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, dok se ostatak uplaćuje najkasnije u roku od dve godine od dana registracije Društva.