hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dejstvo ugovora

Ukupno nađeno: 509 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 350 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Dejstvo ugovora o obaveznom osiguranju

1. Ugovor o osiguranju od autoodgovornosti i njegovo dejstvo

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (RS)

<lat>IV</lat>. PRAVNA DEJSTVA UGOVORA O ZALOZI

Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991.godine i izmenama od 29. novembra 2000. (mp)

Osim ako ovom konvencijom nije određeno drugačije, na evropsku prijavu patenta kao predmet svojine, u svakoj naznačenoj državi ugovornici i sa dejstvom u toj državi, primenjuju se propisi koji se, u toj državi, odnose na prijave nacionalnih patenata.

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

OPŠTA DEJSTVA UGOVORA

Dejstva ugovora među ugovaračima i njihovim pravnim sledbenicima

<lat>II</lat>. DEJSTVA UGOVORA O PREUZIMANjU DUGA

Dejstva ugovora o razmeni

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

Ugovor o zakupu zaključen sa namerom da se osujeti ostvarenje prava bivšeg vlasnika ne proizvodi pravno dejstvo .

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

Radno vreme zaposlenog, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom , skraćuje se srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen, zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano ili otkazom u pisanom, odnosno elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.

Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen i ima pravno dejstvo momentom dostavljanja posredniku.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 150 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sudska praksa Opozivanje punomoćja nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano. , Int-______ od

...

Usmeno zaključeni autorski ugovor može proizvoditi pravno dejstvo , ali samo kao ugovor o delu.

...

Za nastanak prividnog ugovora potrebno je da postoji saglasnost stranaka da zaključenim ugovorom ne ostvare njegova dejstva . Za prividne ugovore važe opšta pravila ništavosti u pogledu kruga lica ovlašćenih da se pozivaju na ništavost, o retroaktivnom dejstvu sudske odluke o poništenju, o nezastarivosti tužbe za utvrđenje ništavosti, o nemogućnosti konvalidacije, delimičnoj ništavosti i konverziji.

...

Raskidom ugovora o prodaji društvenog kapitala ne prestaje dejstvo otpusta duga po ugovoru o namirenju zaključenom u postupku privatizacije.

...

Ugovor o doživotnom izdržavanju koji nije zaključen u cilju izdržavanja već u cilju izigravanja prava na nasleđe nužnih naslednika primaoca izdržavanja, ne proizvodi pravno dejstvo .

...

Zahtev za pobijanje dužnikove pravne radnje kod ugovora o poklonu, pored zahteva za utvrđenje da je u odnosu na dužnika bez pravnog dejstva ugovor o poklonu do visine tužiočevog potraživanja utvrđenog pravnosnažnom i izvršnom sudskom odlukom, treba da sadrži i zahtev da se obaveže dužnik - tuženi da dozvoli i trpi da se tužilac namiri u svom potraživanju prema dužniku prodajom nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o poklonu.

...

Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pisanom obliku, na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

...

Ne može se osporavati pravno dejstvo na zakonom dozvoljen način ugovorenih obaveza, isticanjem činjenica o nedozvoljenom motivu i previsoko određenoj obavezi, a da prethodno nije istaknut zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora ili da ugovor nije raskinut.

...

Ugovor o poklonu, kao simulovani pravni posao, ne proizvodi pravno dejstvo , ali je punovažan disimulovani dvostrano obavezni ugovor , SUI GENERIS, koji ima elemente ugovora o doživotnom izdržavanju.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-942/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa polovnog putničkog motornog vozila koji vrši lice koje nije obveznik PDV - Fond univerziteta -Tempus, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV nabavke drugog putničkog motornog vozila za potrebe Fonda univerziteta -Tempus

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ovaj ugovor medu ugovornim stranama proizvodi pravno dejstvo od dana zaključenja, odnosno overe, a prema trećim licima od dana upisa promene u Registar.

...

Utvrđuje se da je ugovor o prodaji zaključen između tuženog prvog reda i tuženog drugog reda dana godine, koji ima za predmet prodaju , bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi.

...

Usvaja se tužbeni zahtev tužilaca i utvrđuje se da je ugovor o nasleđivanju nepokretnosti , zaključen između pok. biv. iz i tuženog iz u , na dan ništav i ne proizvodi pravno dejstvo , a što je tužena dužna da prizna i da trpi da ova nepokretnost uđe u sastav zaostavštine pok. , te se obavezuje da istu preda tužiocu iz , kao nasledniku pok. , u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

...

Ugovor može raskinuti svaka ugovorna strana, pismenom izjavom, a u slučaju da raskid druga strana ne prihvati, pisana izjava proizvodi pravno dejstvo po isteku 30 dana od dana pismene izjave o raskidu.

...

Ugovor prestaje da proizvodi pravno dejstvo , izuzetno, i pre ispunjenja ugovornih obaveza, u slučajevima bitnog nepoštovanja odredaba ugovora i nemogućnosti rešavanja nastalog spora mirnim putem.

...

Upis u odgovarajući registar je uslov za pravno dejstvo ugovora prema trećim licima.

...

Ugovor se može raskinuti u slučajevima koji su nastali nezavisno od volje stranaka (viša sila). Kao slučajevi više sile smatraju se rat i ratna dejstva , epidemija, pomor, zemljotres i drugi događaji i okolnosti koje nadležni arbitražni sud proglasi kao slučajeve više sile.

...

Ugovor može da prestane usled dejstva više sile koja je nastupila posle zaključenja ugovora . Kao viša sila u smislu ovog ugovora smatra se: rat ili ratna dejstva , pobuna, građanski rat, štrajk, prirodne katastrofe, akti državnih organa, kao i svi drugi događaji koje nadležni sud proglasi kao slučajeve više sile.

hor003