Traženo: dejstvo obaveza

Ukupno nađeno: 319 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 246 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

3. Pravno dejstvo obavezujućeg obaveštenja

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Dejstvo ugovora o obaveznom osiguranju

Carinski zakon (RS)

Prenos prava i obaveza nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Zakon o advokaturi (RS)

Dejstvo pravnog leka i obaveza obaveštavanja

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

DEJSTVA OBAVEZE

Dejstvo ispunjenja zastarele obaveze

Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (RS)

U slučaju da obveznik posebne naknade ne izvrši isplatu celokupnog iznosa utvrđenog u Vansudskom poravnanju zaključenom u skladu sa odredbama ovog protokola, Ugovor o plaćanju posebne naknade neće proizvoditi pravno dejstvo , te će obveznik posebne naknade biti u obavezi da plaća posebnu naknadu u punom iznosu predviđenom Jedinstvenom tarifom.

Zakon o eksproprijaciji (RS)

Otuđenje nepokretnosti za koju je stavljena zabeležba eksproprijacije, kao i promena odnosa na nepokretnosti (promena nosioca stanarskog prava i dr.) koja može biti od uticaja na obaveze korisnika eksproprijacije, nema pravnog dejstva prema korisniku eksproprijacije.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Poreska obaveza utvrđuje se na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo .

Rešenje o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu do dana namirenja obaveza , odnosno dana poništenja rešenja.

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (RS)

Propisane najmanje vrednosti kočnog koeficijenta, koje su navedene u Tabeli 1, moraju se ostvariti pri dejstvu sile na komandu kočnog sistema koja ne sme preći propisanu silu aktiviranja datu u istoj tabeli.

Istovetni svetlosno i svetlosno signalni uređaji koji su udvojeni na motornom vozilu na tri ili više točkova, moraju biti postavljeni u istoj horizontalnoj ravni i simetrično u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravan vozila i moraju biti iste veličine i boje i dejstvovati istovremeno ujednačenim svetlosnim intenzitetom.

Uređaji za davanje svetlosnih znakova za označavanje pravca kretanja vozila (pokazivači pravca) i parkirna svetla ne moraju da dejstvuju istovremeno.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 67 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li odredba čl. 285. st. 2. ZIO (po kojoj rešenje kojim se određuje privremena mera ima pravno dejstvo pravnosnažnog rešenja o izvršenju) znači da se mera sprovodi neposredno na osnovu tog rešenja? Da li je sprovodi sud (sudija) koji je doneo rešenje? Da li je sprovodi po službenoj dužnosti ili po predlogu poverioca za sprovođenje?

...

Sudska praksa Opozivanje punomoćja nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano. , Int-______ od

...

Ukoliko se zahtev za odlaganje izvršenja rešenja podnosi pre okončanja postupka po žalbi, koja nema odložno dejstvo , uz zahtev se obavezno dostavlja sudu rešenje čije se odlaganje (izvršenja) traži, i žalba sa dokazom da je dostavljena nadležnom drugostepenom organu.

...

Zahtev za pobijanje dužnikove pravne radnje kod ugovora o poklonu, pored zahteva za utvrđenje da je u odnosu na dužnika bez pravnog dejstva ugovor o poklonu do visine tužiočevog potraživanja utvrđenog pravnosnažnom i izvršnom sudskom odlukom, treba da sadrži i zahtev da se obaveže dužnik - tuženi da dozvoli i trpi da se tužilac namiri u svom potraživanju prema dužniku prodajom nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o poklonu.

...

Dozvoljen je predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prema dužniku u restrukturiranju, jer obavezujući deo rešenja ne predstavlja meru izvršenja radi namirenja potraživanja. Takvu meru predstavlja određujući deo rešenja, a on ima dejstvo samo ako dužnik ne izjavi prigovor i deo kojim je dužnik obavezan na namirenje novčanog potraživanja stekne svojstvo izvršne isprave. Tada se stiču uslovi za prekid izvršenja prema dužniku u restrukturiranju.

...

Ne može se osporavati pravno dejstvo na zakonom dozvoljen način ugovorenih obaveza , isticanjem činjenica o nedozvoljenom motivu i previsoko određenoj obavezi , a da prethodno nije istaknut zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora ili da ugovor nije raskinut.

...

Ugovor o poklonu, kao simulovani pravni posao, ne proizvodi pravno dejstvo , ali je punovažan disimulovani dvostrano obavezni ugovor, SUI GENERIS, koji ima elemente ugovora o doživotnom izdržavanju.

...

Pravna radnja koja je preduzeta suprotno opštem aktu pravnog lica, neće ostati na snazi i proizvoditi pravno dejstvo ako je suprotna strana pri preduzimanju iste znala ili morala znati da je ona u suprotnosti sa opštim aktima pravnog lica - saugovarača.

...

Rešenje o razrešenju branioca po službenoj dužnosti okrivljenog kome je ukinut pritvor proizvodi pravno dejstvo od trenutka donošenja, pa je žalba koju je branilac okrivljenog po službenoj dužnosti izjavio protiv presude prvostepenog suda pre nego što je razrešen dužnosti branioca, a nakon pravnosnažnosti rešenja o ukidanju pritvora okrivljenom, dozvoljena.

...

Obaveza plaćanja zakupnine podrazumeva postojanje ugovora o zakupu koji proizvodi pravno dejstvo .

...

Rešenje o odobrenju prinudnog poravnanja nema snagu izvršne isprave za poverioce čija potraživanja tim poravnanjem nisu utvrđena u stečajnom postupku, odnosno postupku prinudnog poravnanja. Sledi da navedeno rešenje i u smislu čl. 34. st. 1. Zakona o izvršnom postupku nije izvršna isprava i za one poverioce koji svoje potraživanje nisu prijavili i nisu učestvovali u postupku zaključenja određenog prinudnog poravnanja u stečaju, iako to poravnanje ima pravno dejstvo i prema njima. Zato moraju u posebnom

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-942/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa polovnog putničkog motornog vozila koji vrši lice koje nije obveznik PDV - Fond univerziteta -Tempus, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV nabavke drugog putničkog motornog vozila za potrebe Fonda univerziteta -Tempus

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Usvaja se tužbeni zahtev tužilaca i utvrđuje se da je ugovor o nasleđivanju nepokretnosti , zaključen između pok. biv. iz i tuženog iz u , na dan ništav i ne proizvodi pravno dejstvo , a što je tužena dužna da prizna i da trpi da ova nepokretnost uđe u sastav zaostavštine pok. , te se obavezuje da istu preda tužiocu iz , kao nasledniku pok. , u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

...

Poslodavac se obavezuje da obezbedi primenu potrebnih mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi štetna dejstva uslova rada sveo na najmanju meru.

...

Ugovor prestaje da proizvodi pravno dejstvo , izuzetno, i pre ispunjenja ugovornih obaveza , u slučajevima bitnog nepoštovanja odredaba ugovora i nemogućnosti rešavanja nastalog spora mirnim putem.

...

Kao slučajevi više sile smatraju se sledeći događaji: rat i ratna dejstva , pobune, mobilizacija, epidemije, požar eksplozije, saobraćajne i druge prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja za izvršenje obaveza , kao i drugi događaji koje nadležni sud prizna i proglasi kao slučajeve više sile.