Traženo: dan

Ukupno nađeno: 57984 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 55253 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (RS)

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (RS)

Zakon o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (RS)

Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini (RS)

Pravilnik o povećanju cena bolesničkog dana u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju (RS)

Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti koja će se privremeno primenjivati do dana početka primene odredaba čl. 21. do 28. Zakona o uređenju sudova (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1455 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo na naknadu štete zastareva kada protekne tri godine od momenta saznanja oštećenog lica o tome ko je štetu prouzrokovao i u čemu se šteta sastoji, a apsolutno zastareva kada protekne pet godina od dana kada je šteta nastala.

...

Pitanje: Šta činiti u situaciji kada sud nakon što je NBS izvestila da izvršenje nije sprovedeno u roku od 15 dana , obavesti o istom izvršnog poverioca i pozove ga da se izjasni o daljem toku postupka, a poverilac i dalje insistira da se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika?

...

Pitanje: Dužnik je podneo unapred pripremljeni plan reorganizacije i isti je formiran u vidu predmeta i dodeljen mu je broj i postupajući stečajni sudija. posle nekoliko dana , Narodna banka Srbije dostavlja Obaveštenje o neprekidnoj blokadi računa tog istog dužnika u skladu sa odredbama 150-154. Zakona o stečaju. To Obaveštenje se zavodi pod novim brojem i dodeljuje se drugom stečajnom sudiji. Kako postupati u konkretnom slučaju? Ukoliko se postupak vodi po postupku koji je predviđen za Unapred pripremljeni

...

Iako je u izreci pobijane presude okrivljeni oglašen krivim za prekršaj učinjen dana 13. 11. 2012. godine, a u podnetom zahtevu se kao vreme izvršenja prekršaja navodi 23. 10. 2012. godine, prvostepeni sud je odlučio mimo zahteva za pokretanje prekršajnog postupka čime je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 11. Zakona o prekršajima.

...

Rok od 8 dana računa se od dana saznanja za propuštanje, a ne od dana saznanja za posledicu propuštanja.

...

Pitanja: 1) Šta ukoliko stranka i nakon godinu dana blokade izvršnog dužnika i dalje ostaje pri predlogu za sprovođenje izvršenja preko računa izvršnog dužnika?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 167 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li postoji obaveza sastavljanja "vanrednih" finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija?

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra

...

Poreski tretman jubilarne nagrade isplaćene zaposlenima za jubilarne godine rada u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu slavu osnivača preduzeća, dan preduzeća i dan osnivača preduzeća

...

Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko je obveznik, pre isteka roka od tri godine od dana nabavke osnovnog sredstva, to osnovno sredstvo rashodovao (jer mu ne donosi ekonomske koristi), a potom ga prodao

...

Obaveza sastavljanja godišnjih, odnosno finansijskih izveštaja po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje matičnog i zavisnog pravnog lica u slučaju kada je datum obračuna spajanja 31. decembar, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja od strane matičnog pravnog lica koje vrši pripajanje na taj dan i način evidentiranja poslovnih promena nastalih između dana bilansa i dana upisa u registar privrednih subjekata

...

Zaposleni se zbog nedostatka posla nalaze na plaćenom odsustvu do 45 radnih dana u kalendarskoj godini, a među njima veliki je broj zaposlenih katoličke veroispovesti. Da li se tim zaposlenima prvi dan katoličkog Božića (25.12.2007. godine), koji je za njih neradni dan , računa u plaćeno odsustvo?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1106 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- da u roku od dana izvrši sledeće:

Obavezuje se iz ul. br. da u roku od dana izvrši sledeće:

Troškovi postupka u iznosu od dinara padaju na teret i isti je dužan da ovaj iznos u roku od dana plati .

Protiv ovog rešenja dopuštena je žalba u roku od dana od dana dostavljanja.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Ostvareni promet za dan (DO) (_)

Razno / Ostvareni promet za dan / DO