Traženo: bar

Ukupno nađeno: 1366 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1347 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 <lat> bar <d> (RS)

Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar (RS)

Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara (SCG)

Podaci o prosečnim zaradama po zaposlenom (RS)

bar Privreda 32957 102,4 45604 102,3

bar Privreda 32806 99,9 45440 100,0

bar Privreda 37020 112,8 51165 112,6

bar Privreda 28939 100,1 40114 100,1

bar Privreda 29172 99,5 40400 99,4

bar Privreda 33649 115,3 46539 115,2

bar Privreda 31489 99,70 43837 99,80

bar Privreda 31703 98,44 44177 98,55

bar Privreda 35400 111,66 49191 111,35

bar Privreda 26482 100,22 36899 100,07

bar Privreda 27485 102,65 38284 102,68

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Postoji mogućnost sporazuma stranaka o nadležnosti stranog suda samo pod uslovom da je bar jedna od stranaka državljanin ili pravno lice sa sedištem u inostranstvu.

...

Ako je rešenje o produženju pritvora doneto po više osnova predviđenih u članu 191. stav 2. ZKP i ako sud u žalbenom postupku utvrdi da je postojao bar jedan osnov za donošenje takvog rešenja (a drugi osnovi ne stoje), izreka rešenja neće se preinačiti već žalba odbiti kao neosnovana

...

Društvo sa ograničenom odgovornošću, mora imati bar jednog osnivača - člana , koji i upravlja društvom a ako se on odrekne osnivačkog uloga društvo se mora organizovati u društveno preduzeće

...

Okolnost da okrivljeni ima saznanje o tome da se na salašu, koji je nasledila njegova supruga, nalazi oružje koje je za života držao ostavilac bez ovlašćenja, nije dovoljna da bi se izveo zaključak o postojanju radnji izvršenja krivičnog dela neovlašćenog držanja vatrenog oružja i municije iz člana 33. stav 1. ZOM RS, već je potrebno da kod okrivljenog postoji svest i volja da manifestuje vlast nad tim oružjem, odnosno da isto drži kao svoje ili bar kao tuđe

...

Odluke akcionarskog društva mogu da pobijaju akcionari koji imaju bar minimalno relevantan kapital u preduzeću (10%, a manji - ako je to predviđeno statutom)

...

Radnja navođenja na prostituciju može se sastojati u tome što je okrivljeni u svom baru omogućavao stranim državljankama da pružaju seksualne usluge posetiocima uz naknadu

...

Ako radnik učini bar jednu težu povredu radne obaveze zbog koje se disciplinska mera prestanka radnog odnosa izriče, njegov zahtev da se izrečena mera poništi je neosnovan

...

Stranke se mogu sporazumeti o nadležnosti stranog suda samo ako je bar jedna od njih straži državljanin ili pravno lice sa sedištem u inostranstvu

...

Otkupna vrednost osiguranja predstavlja minimum ispod kojeg se ne može smanjiti osigurana svota u slučaju neplaćanja premije (nakon plaćanja bar tri godišnje premije) kod redukcije osigurane svote u smislu člana 945. st. 2. ZOO.

...

Spajanje parnica, kao procesna ustanova koja služi koncentraciji procesne građe, preduzima se radi zajedničkog raspravljanja, pod uslovom da je u svim parnicama bar jedna stranka isto lice ako bi se time ubrzalo raspravljanje ili smanjili parnični troškovi.

...

Kao i svaki teretni ugovor, ugovor o doživotnom izdržavanju podrazumeva određene obaveze te se kod zaključenja mora bar znati da će obaveze početi da se izvršavaju, i moraju bar početi da funkcionišu, jer u protivnom nema osnovnog elementa tog ugovora-nema samog izdržavanja, pa je ugovor ništav

...

Ako radnik smatrala ili je bar veruje, da je odobreno odsustvovanje s posla zbog korišćenja godišnjeg odmora, i ne dođe na posao, ne postoji akt odbijanja radnog angažovanja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2899/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga geodetskog snimanja i obeležavanja vodovoda i kanalizacije u Baru u Republici Crnoj Gori, koji obveznik PDV vrši domaćem licu, tj. licu koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije, kao i izdavanje računa za promet ovih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2286/2009-04 (_)

Poreska stopa koja se primenjuje kod oporezivanja uvoza i prometa muzičkih izdanja na elektronskim medijima (CD, DVD) koja nemaju međunarodni knjižni broj ISBN već EAN bar kod (European Article Numbering)