Traženo: anuitet

Ukupno nađeno: 169 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 162 pronadjena primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Pakistana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (mp)

PENZIJE I ANUITETI

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Ako potraživanje ili obaveza banke iz tačke 33. ove odluke dospeva u anuitetima - u obračun pokazatelja likvidnosti uključuju se anuiteti tog potraživanja, odnosno obaveze koji dospevaju u roku od mesec dana od dana vršenja ovog obračuna.

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima .

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Fond će tromesečno, po uplatama dospelih anuiteta od strane korisnika kreditnih sredstava, izveštavati Ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Kreditna sredstva koja se otplaćuju po anuitetima u skladu sa uredbama za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude na osnovu kojih su odobreni krediti u prethodnim godinama, kao i sredstva odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene, kao i za pokriće troškova Fonda u postupcima prinudne naplate kredita plasiranih u prethodnim godinama u skladu sa ovom uredbom.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (RS)

(2) pod red. br. 7 - iznos uplaćenih premija, odnosno sredstava uloženih u kupovinu anuiteta , iz člana 84. st. 2. i 3. Zakona;

(3) pod red. br. 8 - oporezivi prihod, kao razlika između ostvarene naknade sa red. br. 6. i iznosa premija, odnosno sredstava uloženih u kupovinu anuiteta sa red. br. 7;

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od osiguranja lica, u slučaju kad se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda, po nalogu i za račun člana fonda, ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos povučenih akumuliranih sredstava uloženih u kupovinu anuiteta .

Iznos uplaćenih sredstava po osnovu sticanja investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda iz stava 3. ovog člana, uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana kada se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje do dana isplate naknade iz osiguranja lica, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

7) organizovanje naplate rata i anuiteta za prodate stanove;

8) namensko korišćenje prikupljenih finansijskih sredstava od zakupnina, rata i anuiteta za prodate stanove u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i propisanim uslovima pojedinačnih programa.

5) troškovi finansiranja su anuiteti za utrošena kreditna ili sopstvena finansijska sredstva i obračunavaju se kao proizvod glavnice utrošenih sredstava za pribavljanje stana i godišnje kamatne stope. Troškovi finansiranja neprofitnog stana mogu iznositi najviše 2,00 % od vrednosti stana na godišnjem nivou.

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Kreditna sredstva koja se otplaćuju po anuitetima u skladu sa uredbama za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude na osnovu kojih su odobreni krediti u prethodnim godinama, kao i sredstva odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene u skladu sa ovom uredbom.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računu 234 - Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine, iskazuju se anuiteti , odnosno otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju za plaćanje u roku do godinu dana od dana bilansa i ostali dugoročni finansijski plasmani koji dospevaju do jedne godine u roku do godinu dana od dana bilansa. Na dan bilansa, na taj račun prenose se otplate dugoročnog kredita i zajma i ostali dugoročni finansijski plasmani koji dospevaju u roku do godinu dana od dana bilansiranja.

Na računu 424 - Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine, iskazuju se obaveze po anuitetima , odnosno po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju za plaćanje u roku do godinu dana od dana bilansa. Na dan bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnog kredita i zajma koje dospevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.

Uredba o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate (RS)

6) da banka vrši naplatu kredita u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima , u skladu sa planom otplate, koji čini sastavni deo ugovora o kreditu;

Odluka o visini članarine i nadoknada Komore biohemičara srbije (RS)

<lat>I</lat> - Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2012. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (<lat>I</lat> deo najkasnije do 15. aprila 2012. godine i <lat>II</lat> deo do 15. jula 2012. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem - administrativnom zabranom od ličnog dohotka u iznosu od 833,33 dinara;

Uredba o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje (RS)

Otplata kredita vrši se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, devetomesečnim ili godišnjim anuitetima /ratama, izraženim u evrima prema planu otplate koji se prilaže uz aneks ugovora o kreditu i čini njegov sastavni deo.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu, dok je ugovor na snazi, primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima? (Dosadašnja sudska praksa je bila da se kod potraživanja pojedinačnih anuiteta kod ugovora o kreditu dok traje rok otplate kredita primenjuje rok zastarelosti potraživanja iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima, a po isteku roka za otplatu kredita primenjuje se član 371. istog zakona.)

...

Zastarelost potraživanja interkalarne kamate počinje teći po isteku kalendarske godine za koju je obračunata, ako nije drukčije ugovoreno vreme dospeća ili ako nije unapred obračunata i uvršćena u anuitete otplate kredita

...

Za vreme docnje korisnika kredita u otplati dospelih anuiteta banka ima pravo na kamatu na ukupan iznos anuiteta od dospelosti svakog od njih do isplate kada je ugovorom predviđeno da će se na kamatu kada dospe za naplatu zaračunati kamata.

...

Zastarelost potraživanja interkalarnih kamata počinje teći po isteku kalendarske godine za koju su obračunate ako nije drukčije ugovoreno vreme dospeća ili ako nisu unapred obračunate i uvršćene u anuitete otplate kredita

...

Bračni drug koji posle razvoda braka otplati veći broj anuiteta za stan kupljen u bračnoj zajednici na kredit, stiče pravo da mu bivši bračni drug naknadi srazmerni deo uplata a ne da stekne pravo svojine na stanu u celini

...

Za vreme docnje korisnika kredita u otplati dospelih anuiteta bankarska organizacija ima pravo na kamatu na ukupan iznos anuiteta od dospelosti svakog pojedinog anuiteta do isplate kada je ugovorom odnosno samoupravnim sporazumom između bankarske organizacije i korisnika kredita predviđeno da će se na kamatu kada dospe za naplatu računati kamata

...

Kredit koji je društvena zajednica dala jednom od bračnih drugova za izgradnju porodične zgrade, smatra se da je dat oboma. Vrednost imovine nastale korišćenjem takvog kredita, ako je to sporno, potrebno je utvrđivati na način na koji se inače utvrđuje vrednost doprinosa pojedinog bračnog druga zajedničkoj imovini stečenoj u toku braka, na isti način utvrđuje se i vrednost anuiteta isplaćenih za otplatu kredita