Traženo: alkoholizam lečenje

Ukupno nađeno: 97 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 64 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (RS)

Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

2. Postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara ili mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

Krivični zakonik (RS)

Obavezno lečenje alkoholičara

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

<lat>III</lat>. OBAVEZNO LEČENjE NARKOMANA I OBAVEZNO LEČENjE ALKOHOLIČARA

Nadležnost i postupak za izvršenje mere obaveznog lečenja narkomana, odnosno mere obaveznog lečenja alkoholičara

Zakon o prekršajima (RS)

Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

Ušavši u ovu starosnu grupu, adolescenti na sebe preuzimaju odgovornost za vlastito zdravlje i lečenje . Nepridržavanje režima lečenja je specifičan problem, posebno ako lekovi (npr. steroidi) utiču na izgled. Veoma je važno proveravati komplijanasu ovih ispitanika u kliničkim ispitivanjima. Posebnu pažnju treba obratiti na upotrebu nepropisanih lekova, alkohola i duvana.

Zakon o prekršajima (RS)

6) obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci;

Zaštitne mere oduzimanja predmeta, obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, obavezno psihijatrijsko lečenje , zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja i udaljenje stranaca sa teritorije Republike Srbije mogu se izreći pod uslovima propisanim ovim zakonom i kad nisu predviđene propisom kojim je određen prekršaj.

Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci može se izreći licu koje je učinilo prekršaj usled zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili psihoaktivnih supstanci i kod koga postoji opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje da čini prekršaje.

4) da se podvrgne odvikavanju i lečenju od zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci;

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

Naknada zarade ne pripada licima na izdržavanju kazne zatvora i licima prema kojima se sprovodi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana u zdravstvenoj ustanovi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara na slobodi ne može se izreći okrivljenom koji je osuđen na kaznu zatvora, već isključivo uz izrečenu novčanu kaznu, uslovnu osudu ili sudsku opomenu.

...

Nedozvoljena je žalbu okrivljenog koji predlaže da mu se, pored kazne zatvora, izrekne i mera bezbednosti lečenja alkoholičara i narkomana i u slučaju kada su za to ispunjeni uslovi

...

Primena mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana

...

Mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana

...

Kada je presudom optuženi oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, a istovremeno mu izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana iz čl. 65 OKZ imalo je mesta oslobađanju optuženog od plaćanja naknade troškova kriv.postupka, a primenom odredbe čl. 196 st. 4 ZKP.

...

Primenom čl. 205. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, posle završenog lečenja osuđenih alkoholičaru i narkomanu kojima kazna zatvora još nije istekla, upućuju se na izdržavanje ostatka kazne.

...

Mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana se ne može izreći po predlogu u žalbi koja je izjavljena samo u korist optuženog

...

Mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana može se izreći i bez predloga javnog tužioca

...

Vreme trajanja mere bezbednosti Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana ne može se utvrditi presudom

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Po donošenju navedenog rešenja, predlagač je podvrgnut lečenju od u , i nakon tretmana od godinu dana, predlagač je izlečen od . Po proteku više od godinu dana po okončanom lečenju , predlagač nije došao u iskušenje da popije ni kap bilo kojeg alkoholnog pića. Shodno navedenom, ponovo je vratio raniji ugled u porodici i ostalom društvenom okruženju.

U međuvremenu, a uvidevši poguban uticaj alkohola na njega i članove njegove porodice, protivnik predlagača je odlučio da se podvrgne tretmanu lečenja od bolesti zavisnosti od alkoholizma .

Po mišljenju lekara Ustanove za odvikavanje od bolesti zavisnosti od alkoholizma , lečenje protivnika predlagača trebalo bi da traje oko godinu dana kako bi dalo pozitivne rezultate.